Grupy komponentów kampanii Performance Max

Grupa komponentów kampanii Performance Max składa się z obrazów, logo, nagłówków, tekstów reklamy i filmów dodanych podczas tworzenia kampanii Performance Max. Google Ads automatycznie łączy i dopasowuje te zasoby na podstawie tego, w którym kanale reklamowym Google (np. w YouTube, Gmailu lub wyszukiwarce) wyświetla się Twoja reklama.

Nie można udostępniać grupy plików między kampaniami. Każda kampania wymaga co najmniej jednej grupy komponentów. Możesz utworzyć maksymalnie 100 grup komponentów na kampanię.

grupy zasobów,

Grupa komponentów to zbiór komponentów związanych z konkretną tematyką lub z grupą odbiorców. Grupa komponentów służy do tworzenia wszystkich reklam i zasobów reklamowych na potrzeby wszystkich formatów reklam odpowiednich do Twojego celu reklamowego. Więcej informacji o grupach zasobów

Grupy plików zawierają co najmniej 1 końcowy adres URL. Wymagany jest co najmniej 1 końcowy adres URL. Użyj adresu URL, który najlepiej pasuje do ścieżki konwersji dla danej grupy komponentów i celu kampanii. Ostatecznego adresu URL grupy plików nie można wykluczyć z kryteriów kampanii WEBPAGE.

Element AssetGroup jest połączony z Asset przez utworzenie nowego elementu AssetGroupAsset i podanie tych danych:

 • Nazwa zasobu zasobu AssetGroup
 • Nazwa zasobu zasobu Asset
 • AssetFieldType z Asset w okresie AssetGroup

Obiekt AssetGroup można połączyć z wieloma obiektami Asset. Element Asset można połączyć z wieloma grupami komponentów. Jeden Asset może mieć różne typy pól w różnych obiektach AssetGroup.

Operacje AssetGroup muszą być niepodzielne. Błąd częściowy nie jest obsługiwany. Grup zasobów nie można modyfikować w ramach procesu zbiorczego.

W kampaniach detalicznych Performance Max możesz tworzyć obiekty typu AssetGroup, ale nie spełniasz minimalnych wymagań dotyczących komponentów. Jednak próba połączenia elementu Asset z elementem AssetGroup za pomocą AssetGroupAsset w dowolnej kampanii Performance Max spowoduje, że zaczną obowiązywać wszystkie wymagania dotyczące komponentów. Inaczej mówiąc, obiekty AssetGroup w kampaniach detalicznych Performance Max mogą występować tylko w 2 stanach:

 • Bez połączonych obiektów Asset
 • Spełnia wszystkie wymagania (Asset)

Zalecamy przesyłanie komponentów, aby zmaksymalizować zasięg we wszystkich zasobach reklamowych. Musisz jednak połączyć wszystkie wymagane zasoby w ramach jednej prośby. Nie możesz dodawać zasobów do grup komponentów pojedynczo, korzystając z osobnych żądań.

Java

/** Creates a list of MutateOperations that create a new AssetGroup. */
private List<MutateOperation> createAssetGroupOperations(
  long customerId,
  String assetGroupResourceName,
  List<String> headlineAssetResourceNames,
  List<String> descriptionAssetResourceNames)
  throws IOException {
 List<MutateOperation> mutateOperations = new ArrayList<>();
 String campaignResourceName =
   ResourceNames.campaign(customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID);
 // Creates the AssetGroup.
 AssetGroup assetGroup =
   AssetGroup.newBuilder()
     .setName("Performance Max asset group #" + getPrintableDateTime())
     .setCampaign(campaignResourceName)
     .addFinalUrls("http://www.example.com")
     .addFinalMobileUrls("http://www.example.com")
     .setStatus(AssetGroupStatus.PAUSED)
     .setResourceName(assetGroupResourceName)
     .build();
 AssetGroupOperation assetGroupOperation =
   AssetGroupOperation.newBuilder().setCreate(assetGroup).build();
 mutateOperations.add(
   MutateOperation.newBuilder().setAssetGroupOperation(assetGroupOperation).build());

 // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

 // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 // and providing:
 //  the resource name of the AssetGroup
 //  the resource name of the Asset
 //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.

 // To learn more about AssetGroups, see
 // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 // Links the previously created multiple text assets.

 // Links the headline assets.
 for (String resourceName : headlineAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.HEADLINE)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Links the description assets.
 for (String resourceName : descriptionAssetResourceNames) {
  AssetGroupAsset assetGroupAsset =
    AssetGroupAsset.newBuilder()
      .setFieldType(AssetFieldType.DESCRIPTION)
      .setAssetGroup(assetGroupResourceName)
      .setAsset(resourceName)
      .build();
  AssetGroupAssetOperation assetGroupAssetOperation =
    AssetGroupAssetOperation.newBuilder().setCreate(assetGroupAsset).build();
  mutateOperations.add(
    MutateOperation.newBuilder()
      .setAssetGroupAssetOperation(assetGroupAssetOperation)
      .build());
 }

 // Creates and links the long headline text asset.
 List<MutateOperation> createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Travel the World", AssetFieldType.LONG_HEADLINE);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the business name text asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkTextAsset(customerId, "Interplanetary Cruises", AssetFieldType.BUSINESS_NAME);
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the image assets.

 // Creates and links the Logo Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId, "https://gaagl.page.link/bjYi", AssetFieldType.LOGO, "Marketing Logo");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/Eit5",
     AssetFieldType.MARKETING_IMAGE,
     "Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
 createAndLinkTextAssetOperations =
   createAndLinkImageAsset(
     customerId,
     "https://gaagl.page.link/bjYi",
     AssetFieldType.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
     "Square Marketing Image");
 mutateOperations.addAll(createAndLinkTextAssetOperations);

 return mutateOperations;
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
/// </summary>
/// <param name="campaignResourceName">The campaign resource name.</param>
/// <param name="assetGroupResourceName">The asset group resource name.</param>
/// <param name="headlineAssetResourceNames">The headline asset resource names.</param>
/// <param name="descriptionAssetResourceNames">The description asset resource
/// names.</param>
/// <param name="resourceNameGenerator">A generator for unique temporary ID's.</param>
/// <param name="config">The Google Ads config.</param>
/// <returns>A list of MutateOperations that create the new asset group.</returns>
private List<MutateOperation> CreateAssetGroupOperations(
  string campaignResourceName,
  string assetGroupResourceName,
  List<string> headlineAssetResourceNames,
  List<string> descriptionAssetResourceNames,
  AssetGroupAssetTemporaryResourceNameGenerator resourceNameGenerator,
  GoogleAdsConfig config)
{
  List<MutateOperation> operations = new List<MutateOperation>();

  // Create the AssetGroup
  operations.Add(
    new MutateOperation()
    {
      AssetGroupOperation = new AssetGroupOperation()
      {
        Create = new AssetGroup()
        {
          Name = "Performance Max asset group #" +
            ExampleUtilities.GetRandomString(),
          Campaign = campaignResourceName,
          FinalUrls = { "http://www.example.com" },
          FinalMobileUrls = { "http://www.example.com" },
          Status = AssetGroupStatus.Paused,
          ResourceName = assetGroupResourceName
        }
      }
    }
  );

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  //  the resource name of the AssetGroup
  //  the resource name of the Asset
  //  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  // Link the previously created multiple text assets.

  // Link the headline assets.
  foreach (string resourceName in headlineAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Headline,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Link the description assets.
  foreach (string resourceName in descriptionAssetResourceNames)
  {
    operations.Add(
      new MutateOperation()
      {
        AssetGroupAssetOperation = new AssetGroupAssetOperation()
        {
          Create = new AssetGroupAsset()
          {
            FieldType = AssetFieldType.Description,
            AssetGroup = assetGroupResourceName,
            Asset = resourceName
          }
        }
      }
    );
  }

  // Create and link the long headline text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Travel the World",
      AssetFieldType.LongHeadline
    )
  );

  // Create and link the business name text asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkTextAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "Interplanetary Cruises",
      AssetFieldType.BusinessName
    )
  );

  // Create and link the image assets.

  // Create and link the Logo Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.Logo,
      "Marketing Logo",
      config
    )
  );

  // Create and link the Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/Eit5",
      AssetFieldType.MarketingImage,
      "Marketing Image",
      config
    )
  );

  // Create and link the Square Marketing Image Asset.
  operations.AddRange(
    CreateAndLinkImageAsset(
      assetGroupResourceName,
      resourceNameGenerator.Next(),
      "https://gaagl.page.link/bjYi",
      AssetFieldType.SquareMarketingImage,
      "Square Marketing Image",
      config
    )
  );

  return operations;
}

   

PHP

private static function createAssetGroupOperations(
  int $customerId,
  array $headlineAssetResourceNames,
  array $descriptionAssetResourceNames
): array {
  $operations = [];
  // Creates a new mutate operation that creates an asset group operation.
  $operations[] = new MutateOperation([
    'asset_group_operation' => new AssetGroupOperation([
      'create' => new AssetGroup([
        'resource_name' => ResourceNames::forAssetGroup(
          $customerId,
          self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
        'name' => 'Performance Max asset group #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        'campaign' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        'final_urls' => ['http://www.example.com'],
        'final_mobile_urls' => ['http://www.example.com'],
        'status' => AssetGroupStatus::PAUSED
      ])
    ])
  ]);

  // For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  // An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  // and providing:
  // - the resource name of the AssetGroup
  // - the resource name of the Asset
  // - the field_type of the Asset in this AssetGroup
  //
  // To learn more about AssetGroups, see
  // https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

  // Links the previously created multiple text assets.

  // Links the headline assets.
  foreach ($headlineAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::HEADLINE
        ])
      ])
    ]);
  }
  // Links the description assets.
  foreach ($descriptionAssetResourceNames as $resourceName) {
    $operations[] = new MutateOperation([
      'asset_group_asset_operation' => new AssetGroupAssetOperation([
        'create' => new AssetGroupAsset([
          'asset' => $resourceName,
          'asset_group' => ResourceNames::forAssetGroup(
            $customerId,
            self::ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
          ),
          'field_type' => AssetFieldType::DESCRIPTION
        ])
      ])
    ]);
  }

  // Creates and links the long headline text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Travel the World',
    AssetFieldType::LONG_HEADLINE
  ));
  // Creates and links the business name text asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkTextAsset(
    $customerId,
    'Interplanetary Cruises',
    AssetFieldType::BUSINESS_NAME
  ));

  // Creates and links the image assets.

  // Creates and links the Logo Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::LOGO,
    'Marketing Logo'
  ));
  // Creates and links the Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/Eit5',
    AssetFieldType::MARKETING_IMAGE,
    'Marketing Image'
  ));
  // Creates and links the Square Marketing Image Asset.
  $operations = array_merge($operations, self::createAndLinkImageAsset(
    $customerId,
    'https://gaagl.page.link/bjYi',
    AssetFieldType::SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    'Square Marketing Image'
  ));

  return $operations;
}
   

Python

def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names,
):
  """Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.

  A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
  be referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    headline_asset_resource_names: a list of headline resource names.
    description_asset_resource_names: a list of description resource names.

  Returns:
    MutateOperations that create a new asset group and related assets.
  """
  asset_group_service = client.get_service("AssetGroupService")
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  operations = []

  # Create the AssetGroup
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  asset_group = mutate_operation.asset_group_operation.create
  asset_group.name = f"Performance Max asset group #{uuid4()}"
  asset_group.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  asset_group.final_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.final_mobile_urls.append("http://www.example.com")
  asset_group.status = client.enums.AssetGroupStatusEnum.PAUSED
  asset_group.resource_name = asset_group_service.asset_group_path(
    customer_id,
    _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
  )
  operations.append(mutate_operation)

  # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets

  # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
  # and providing:
  #  the resource name of the AssetGroup
  #  the resource name of the Asset
  #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
  #
  # To learn more about AssetGroups, see
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

  # Link the previously created multiple text assets.

  # Link the headline assets.
  for resource_name in headline_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = client.enums.AssetFieldTypeEnum.HEADLINE
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id,
      _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Link the description assets.
  for resource_name in description_asset_resource_names:
    mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
    asset_group_asset = mutate_operation.asset_group_asset_operation.create
    asset_group_asset.field_type = (
      client.enums.AssetFieldTypeEnum.DESCRIPTION
    )
    asset_group_asset.asset_group = asset_group_service.asset_group_path(
      customer_id,
      _ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID,
    )
    asset_group_asset.asset = resource_name
    operations.append(mutate_operation)

  # Create and link the long headline text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Travel the World",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LONG_HEADLINE,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the business name text asset.
  mutate_operations = create_and_link_text_asset(
    client,
    customer_id,
    "Interplanetary Cruises",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.BUSINESS_NAME,
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the image assets.

  # Create and link the Logo Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.LOGO,
    "Marketing Logo",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/Eit5",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.MARKETING_IMAGE,
    "Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)

  # Create and link the Square Marketing Image Asset.
  mutate_operations = create_and_link_image_asset(
    client,
    customer_id,
    "https://gaagl.page.link/bjYi",
    client.enums.AssetFieldTypeEnum.SQUARE_MARKETING_IMAGE,
    "Square Marketing Image",
  )
  operations.extend(mutate_operations)
  return operations
   

Ruby

# Creates a list of MutateOperations that create a new asset_group.
#
# A temporary ID will be assigned to this asset group so that it can
# be referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_asset_group_operation(
  client,
  customer_id,
  headline_asset_resource_names,
  description_asset_resource_names)
 operations = []

 # Create the AssetGroup
 operations << client.operation.mutate do |m|
  m.asset_group_operation = client.operation.create_resource.asset_group do |ag|
   ag.name = "Performance Max asset group #{SecureRandom.uuid}"
   ag.campaign = client.path.campaign(
    customer_id,
    PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   ag.final_urls << "http://www.example.com"
   ag.final_mobile_urls << "http://www.example.com"
   ag.status = :PAUSED
   ag.resource_name = client.path.asset_group(
    customer_id,
    ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
  end
 end

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets
 #
 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 #  the resource name of the AssetGroup
 #  the resource name of the Asset
 #  the field_type of the Asset in this AssetGroup.
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 headline_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :HEADLINE
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Link the description assets.
 description_asset_resource_names.each do |resource_name|
  operations << client.operation.mutate do |m|
   m.asset_group_asset_operation = client.operation.create_resource
     .asset_group_asset do |aga|
    aga.field_type = :DESCRIPTION
    aga.asset_group = client.path.asset_group(
     customer_id,
     ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID)
    aga.asset = resource_name
   end
  end
 end

 # Create and link the long headline text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Travel the World",
  :LONG_HEADLINE)

 # Create and link the business name text asset.
 operations += create_and_link_text_asset(
  client,
  customer_id,
  "Interplanetary Cruises",
  :BUSINESS_NAME)

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the Logo Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :LOGO,
  "Marketing Logo")

 # Create and link the Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/Eit5",
  :MARKETING_IMAGE,
  "Marketing Image")

 # Create and link the Square Marketing Image Asset.
 operations += create_and_link_image_asset(
  client,
  customer_id,
  "https://gaagl.page.link/bjYi",
  :SQUARE_MARKETING_IMAGE,
  "Square Marketing Image")

 operations
end
   

Perl

sub create_asset_group_operations {
 my (
  $customer_id,
  $headline_asset_resource_names,
  $description_asset_resource_names
 ) = @_;

 my $operations = [];
 # Create a mutate operation that creates an asset group operation.
 push @$operations,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   assetGroupOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AssetGroupService::AssetGroupOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::AssetGroup->new({
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::asset_group(
        $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
        ),
       name   => "Performance Max asset group #" . uniqid(),
       campaign =>
        Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       finalUrls    => ["http://www.example.com"],
       finalMobileUrls => ["http://www.example.com"],
       status     =>
        Google::Ads::GoogleAds::V16::Enums::AssetGroupStatusEnum::PAUSED
      })})});

 # For the list of required assets for a Performance Max campaign, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/assets.

 # An AssetGroup is linked to an Asset by creating a new AssetGroupAsset
 # and providing:
 # - the resource name of the AssetGroup
 # - the resource name of the Asset
 # - the fieldType of the Asset in this AssetGroup
 #
 # To learn more about AssetGroups, see
 # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/performance-max/asset-groups.

 # Link the previously created multiple text assets.

 # Link the headline assets.
 foreach my $resource_name (@$headline_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => HEADLINE
       })})});
 }

 # Link the description assets.
 foreach my $resource_name (@$description_asset_resource_names) {
  push @$operations,
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GoogleAdsService::MutateOperation
   ->new({
    assetGroupAssetOperation =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AssetGroupAssetService::AssetGroupAssetOperation
     ->new({
      create =>
       Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::AssetGroupAsset->new({
        asset   => $resource_name,
        assetGroup =>
         Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::asset_group(
         $customer_id, ASSET_GROUP_TEMPORARY_ID
         ),
        fieldType => DESCRIPTION
       })})});
 }

 # Create and link the long headline text asset.
 push @$operations,
  @{create_and_link_text_asset($customer_id, "Travel the World",
   LONG_HEADLINE)};

 # Create and link the business name text asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_text_asset($customer_id, "Interplanetary Cruises",
   BUSINESS_NAME)};

 # Create and link the image assets.

 # Create and link the logo asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset($customer_id, "https://gaagl.page.link/bjYi",
   LOGO, "Marketing Logo")};

 # Create and link the marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,  "https://gaagl.page.link/Eit5",
   MARKETING_IMAGE, "Marketing Image"
  )};

 # Create and link the square marketing image asset.
 push @$operations,
  @{
  create_and_link_image_asset(
   $customer_id,      "https://gaagl.page.link/bjYi",
   SQUARE_MARKETING_IMAGE, "Square Marketing Image"
  )};

 return $operations;
}
   

Wiele grup plików

Jeśli komponenty nie są wystarczająco ogólne, aby można ich było używać w różnych adresach URL w domenie, i korzystasz z rozwinięcia adresów URL, możesz utworzyć unikalne grupy komponentów dla różnych końcowych adresów URL.

Możesz też utworzyć wiele grup komponentów dla tego samego końcowego adresu URL, jeśli chcesz dostosowywać komponenty według odbiorców. Możesz też utworzyć wiele grup komponentów dla każdego tematu.