شاخص کلاس

اینها همه کلاس های API هستند. همه بسته های API را ببینید.

جی

GetGoogleIdOption

درخواستی برای بازیابی شناسه گوگل کاربر.

GetGoogleIdOption.Builder

سازنده برای GetGoogleIdOption .

GetGoogleIdOption.Companion
GetSignInWithGoogleOption

درخواستی برای بازیابی کد شناسه Google کاربر از دکمه صریح «ورود به سیستم با Google».

GetSignInWithGoogleOption.Builder

کلاس سازنده برای GetSignInWithGoogleOption

GetSignInWithGoogleOption.Companion
GoogleIdTokenCredential

نشان دهنده شناسه Google کاربر است که توسط کاربر برای ورود به برنامه اعطا شده است.

GoogleIdTokenCredential.Builder

سازنده برای GoogleIdTokenCredential

GoogleIdTokenCredential.Companion
GoogleIdTokenParsingException

استثنا برای نشان دادن خطای تجزیه هنگام تبدیل GetGoogleIdTokenOption یا GoogleIdTokenCredential استفاده می شود.