Xác minh thông tin xác thực

Bật tính năng xác thực hai yếu tố cùng thông tin đăng nhập đã xác minh.
Dùng API Thu thập SMS để xác minh người dùng qua SMS mà không cần nhập mã xác minh theo cách thủ công.
Xác minh số điện thoại trên web bằng API WebOTP và giúp người dùng sử dụng mật khẩu một lần nhận được qua SMS.