Hướng dẫn di chuyển luồng ngoài phạm vi (OOB)

Tổng quan

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, chúng tôi đã thông báo kế hoạch giúp các hoạt động tương tác qua OAuth của Google trở nên an toàn hơn bằng cách sử dụng các quy trình OAuth bảo mật hơn. Hướng dẫn này giúp bạn hiểu được các thay đổi và bước cần thiết để di chuyển thành công từ quy trình OAuth ngoài băng tần (OOB) sang các giải pháp thay thế được hỗ trợ.

Nỗ lực này là một biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lừa đảo và mạo danh ứng dụng trong quá trình tương tác với điểm cuối uỷ quyền OAuth 2.0 của Google.

OOB là gì?

OAuth ngoài phạm vi (OOB), hay còn gọi là tuỳ chọn sao chép/dán thủ công, là một quy trình cũ được phát triển để hỗ trợ các ứng dụng gốc không có URI chuyển hướng để chấp nhận thông tin xác thực sau khi người dùng chấp thuận yêu cầu đồng ý OAuth. Quy trình OOB có thể gây ra rủi ro lừa đảo từ xa và ứng dụng phải chuyển sang một phương thức khác để ngăn chặn lỗ hổng bảo mật này.

Luồng OOB sẽ không được dùng nữa cho tất cả các loại ứng dụng, tức là ứng dụng web, Android, iOS, Nền tảng Windows phổ quát (UWP), ứng dụng Chrome, TV và các thiết bị có đầu vào giới hạn, ứng dụng dành cho máy tính.

Ngày tuân thủ chính

 • Ngày 28 tháng 2 năm 2022 – Chặn việc sử dụng OAuth mới đối với quy trình OOB
 • Ngày 5 tháng 9 năm 2022 – Một cảnh báo dành cho người dùng có thể xuất hiện trong các yêu cầu OAuth không tuân thủ
 • Ngày 3 tháng 10 năm 2022 – Quy trình OOB sẽ không được dùng nữa đối với các ứng dụng OAuth được tạo trước ngày 28 tháng 2 năm 2022
 • Ngày 31 tháng 1 năm 2023 – tất cả ứng dụng hiện tại đều bị chặn (bao gồm cả những ứng dụng được miễn trừ)

Thông báo lỗi dành cho người dùng sẽ hiển thị đối với các yêu cầu không tuân thủ. Thông báo này sẽ cho người dùng biết rằng ứng dụng bị chặn trong khi hiển thị email hỗ trợ mà bạn đã đăng ký trong màn hình xin phép bằng OAuth trong Bảng điều khiển API của Google.

Có hai bước chính để hoàn tất quy trình di chuyển:
 1. Xác định xem bạn có bị ảnh hưởng hay không.
 2. Hãy chuyển sang một giải pháp thay thế an toàn hơn nếu bạn bị ảnh hưởng.

Xác định xem bạn có bị ảnh hưởng hay không

Việc ngừng sử dụng này chỉ áp dụng cho các ứng dụng chính thức (tức là các ứng dụng có trạng thái phát hành được đặt thành Trong phiên bản chính thức). Quy trình này sẽ tiếp tục hoạt động đối với các ứng dụng có Trạng thái phát hành kiểm thử.

Xem lại trạng thái xuất bản của bạn trong OAuth Consent Screen page của Google API Console và tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo nếu bạn đang sử dụng quy trình OOB trong một dự án có trạng thái xuất bản là "Trong phiên bản chính thức".

Cách xác định xem ứng dụng của bạn có đang sử dụng quy trình OOB không

Kiểm tra mã ứng dụng của bạn hoặc lệnh gọi đi qua mạng (trong trường hợp ứng dụng của bạn đang sử dụng thư viện OAuth) để xác định xem yêu cầu uỷ quyền OAuth của Google OAuth có sử dụng giá trị URI chuyển hướng OOB hay không.

Kiểm tra mã xử lý ứng dụng

Xem lại phần mã xử lý ứng dụng mà bạn đang thực hiện lệnh gọi đến điểm cuối uỷ quyền của Google OAuth và xác định xem tham số redirect_uri có bất kỳ giá trị nào sau đây hay không:
 • redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
 • redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob:auto
 • redirect_uri=oob
Yêu cầu luồng chuyển hướng OOB mẫu sẽ có dạng như sau:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
response_type=code&
scope=<SCOPES>&
state=<STATE>&
redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&
client_id=<CLIENT_ID>

Kiểm tra cuộc gọi đi qua mạng

Phương thức kiểm tra lệnh gọi mạng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại ứng dụng khách của bạn.
Trong khi kiểm tra các lệnh gọi mạng, hãy tìm các yêu cầu được gửi đến điểm cuối uỷ quyền của Google OAuth và xác định xem tham số redirect_uri có bất kỳ giá trị nào sau đây hay không:
 • redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
 • redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob:auto
 • redirect_uri=oob
Yêu cầu quy trình chuyển hướng OOB mẫu sẽ có dạng như dưới đây:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
response_type=code&
scope=<SCOPES>&
state=<STATE>&
redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&
client_id=<CLIENT_ID>

Di chuyển sang một giải pháp bảo mật khác

Ứng dụng trên thiết bị di động (Android / iOS)

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng quy trình OOB với loại ứng dụng OAuth dành cho Android hoặc iOS, thì bạn nên chuyển sang sử dụng SDK dành cho thiết bị di động Đăng nhập bằng Google (Android, iOS).

SDK giúp bạn dễ dàng truy cập vào các API của Google và xử lý tất cả các lệnh gọi đến điểm cuối uỷ quyền OAuth 2.0 của Google.

Các đường liên kết đến tài liệu dưới đây cung cấp thông tin về cách sử dụng SDK đăng nhập bằng Google để truy cập vào các API của Google mà không cần sử dụng URI chuyển hướng OOB.

Truy cập API của Google trên Android

Quyền truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến)
Ví dụ bên dưới cho biết cách truy cập các API của Google ở phía máy chủ trên Android.
Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
try {
 GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
 
 // request a one-time authorization code that your server exchanges for an
 // access token and sometimes refresh token
 String authCode = account.getServerAuthCode();
 
 // Show signed-in UI
 updateUI(account);

 // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
} catch (ApiException e) {
 Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
 updateUI(null);
}

Xem lại hướng dẫn truy cập phía máy chủ để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy chủ.

Truy cập API của Google trong ứng dụng iOS

Quyền truy cập phía máy khách

Ví dụ bên dưới cho biết cách truy cập các API của Google ở phía máy khách trên iOS.

user.authentication.do { authentication, error in
 guard error == nil else { return }
 guard let authentication = authentication else { return }
 
 // Get the access token to attach it to a REST or gRPC request.
 let accessToken = authentication.accessToken
 
 // Or, get an object that conforms to GTMFetcherAuthorizationProtocol for
 // use with GTMAppAuth and the Google APIs client library.
 let authorizer = authentication.fetcherAuthorizer()
}

Sử dụng mã truy cập để gọi API, bằng cách đưa mã truy cập vào tiêu đề của yêu cầu REST hoặc gRPC (Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN) hoặc sử dụng trình uỷ quyền cho trình tìm nạp (GTMFetcherAuthorizationProtocol) với thư viện ứng dụng API của Google cho Objective-C cho REST.

Xem hướng dẫn truy cập phía máy khách để biết cách truy cập vào các API của Google ở phía máy khách. về cách truy cập API của Google ở phía máy khách.

Quyền truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến)
Ví dụ bên dưới cho thấy cách truy cập các API của Google ở phía máy chủ để hỗ trợ ứng dụng iOS.
GIDSignIn.sharedInstance.signIn(with: signInConfig, presenting: self) { user, error in
 guard error == nil else { return }
 guard let user = user else { return }
 
 // request a one-time authorization code that your server exchanges for
 // an access token and refresh token
 let authCode = user.serverAuthCode
}

Xem lại hướng dẫn truy cập phía máy chủ để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy chủ.

Ứng dụng ứng dụng Chrome

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng luồng OOB trên ứng dụng ứng dụng Chrome, bạn nên chuyển sang sử dụng API Chrome Identity.

Ví dụ bên dưới cho thấy cách lấy tất cả thông tin liên hệ của người dùng mà không cần sử dụng URI chuyển hướng OOB.

window.onload = function() {
 document.querySelector('button').addEventListener('click', function() {

 
 // retrieve access token
 chrome.identity.getAuthToken({interactive: true}, function(token) {
 
 // ..........


 // the example below shows how to use a retrieved access token with an appropriate scope
 // to call the Google People API contactGroups.get endpoint

 fetch(
  'https://people.googleapis.com/v1/contactGroups/all?maxMembers=20&key=API_KEY',
  init)
  .then((response) => response.json())
  .then(function(data) {
   console.log(data)
  });
  });
 });
};

Xem hướng dẫn về API Chrome Identity để biết thêm thông tin về cách truy cập vào tính năng xác thực người dùng và gọi các điểm cuối của Google bằng API Chrome Identity.

Ứng dụng web

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng quy trình OOB cho một ứng dụng web, bạn nên chuyển sang sử dụng một trong các thư viện ứng dụng API của Google. Các thư viện ứng dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình được liệt kê tại đây.

Các thư viện này giúp bạn dễ dàng truy cập vào các API của Google và xử lý tất cả các lệnh gọi đến điểm cuối của Google.

Quyền truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến)
Chế độ truy cập phía máy chủ (ngoại tuyến) yêu cầu bạn làm những việc sau:
 • Thiết lập một máy chủ và xác định một điểm cuối có thể truy cập công khai (URI chuyển hướng) để nhận mã uỷ quyền.
 • Định cấu hình URI chuyển hướng trong Credentials page của Google API Console

Đoạn mã dưới đây cho thấy một ví dụ của NodeJS về cách sử dụng API Google Drive để liệt kê các tệp trên Google Drive của người dùng ở phía máy chủ mà không cần sử dụng URI chuyển hướng OOB.

async function main() {
 const server = http.createServer(async function (req, res) {

 if (req.url.startsWith('/oauth2callback')) {
  let q = url.parse(req.url, true).query;

  if (q.error) {
   console.log('Error:' + q.error);
  } else {
   
   // Get access and refresh tokens (if access_type is offline)
   let { tokens } = await oauth2Client.getToken(q.code);
   oauth2Client.setCredentials(tokens);

   // Example of using Google Drive API to list filenames in user's Drive.
   const drive = google.drive('v3');
   drive.files.list({
    auth: oauth2Client,
    pageSize: 10,
    fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   }, (err1, res1) => {
    // TODO(developer): Handle response / error.
   });
  }
 }
}

Xem lại hướng dẫn về ứng dụng web phía máy chủ để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy chủ.

Quyền truy cập phía máy khách

Đoạn mã dưới đây trong JavaScript là một ví dụ về cách sử dụng API Google để truy cập vào sự kiện trên lịch của người dùng ở phía máy khách.


// initTokenClient() initializes a new token client with your
// web app's client ID and the scope you need access to

const client = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
 client_id: 'YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID',
 scope: 'https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly',
 
 // callback function to handle the token response
 callback: (tokenResponse) => {
  if (tokenResponse && tokenResponse.access_token) { 
   gapi.client.setApiKey('YOUR_API_KEY');
   gapi.client.load('calendar', 'v3', listUpcomingEvents);
  }
 },
});

function listUpcomingEvents() {
 gapi.client.calendar.events.list(...);
}

Xem hướng dẫn về ứng dụng web phía máy khách để biết cách truy cập vào các API của Google từ phía máy khách.

Ứng dụng dành cho máy tính

Nếu xác định rằng ứng dụng của mình đang sử dụng quy trình OOB trên một ứng dụng dành cho máy tính, bạn nên chuyển sang dùng quy trình địa chỉ IP lặp lại (localhost hoặc 127.0.0.1).