Bảo vệ tài khoản người dùng bằng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản

Nếu ứng dụng cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ bằng Google, thì bạn có thể cải thiện độ bảo mật cho các tài khoản của những người dùng dùng chung này bằng cách lắng nghe và phản hồi thông báo về sự kiện bảo mật do dịch vụ Bảo vệ nhiều tài khoản cung cấp.

Những thông báo này cảnh báo cho bạn về những thay đổi lớn đối với Tài khoản Google của người dùng, điều này thường cũng có thể ảnh hưởng đến bảo mật tài khoản của họ với ứng dụng của bạn. Ví dụ: nếu Tài khoản Google của người dùng bị xâm nhập, điều đó có khả năng dẫn đến việc xâm phạm tài khoản của người dùng trong ứng dụng của bạn thông qua việc khôi phục tài khoản email hoặc sử dụng đăng nhập một lần.

Để giúp bạn giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn của những sự kiện như vậy, Google sẽ gửi các đối tượng dịch vụ của bạn được gọi là mã thông báo sự kiện bảo mật. Các mã thông báo này tiết lộ rất ít thông tin (chỉ loại sự kiện bảo mật và thời điểm sự kiện xảy ra) cũng như mã nhận dạng của người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chúng để phản hồi bằng hành động thích hợp. Ví dụ: nếu Tài khoản Google của một người dùng bị xâm phạm, bạn có thể tạm thời vô hiệu hoá tính năng Đăng nhập bằng Google cho người dùng đó và ngăn email khôi phục tài khoản được gửi đến địa chỉ Gmail của người dùng.

Tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản dựa trên tiêu chuẩn RISC, được phát triển tại OpenID Foundation.

Tổng quan

Để sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản với ứng dụng hoặc dịch vụ của mình, bạn phải hoàn thành những việc sau:

 1. Thiết lập dự án trong API Console.

 2. Tạo một điểm cuối của trình nhận sự kiện để Google gửi mã thông báo sự kiện bảo mật tới. Điểm cuối này chịu trách nhiệm xác thực mã thông báo nhận được, sau đó phản hồi các sự kiện bảo mật theo bất kỳ cách nào bạn chọn.

 3. Đăng ký điểm cuối của bạn với Google để bắt đầu nhận mã thông báo sự kiện bảo mật.

Điều kiện tiên quyết

Bạn chỉ nhận được mã thông báo sự kiện bảo mật cho những người dùng Google đã cấp cho dịch vụ của bạn quyền truy cập vào thông tin hồ sơ hoặc địa chỉ email của họ. Bạn nhận quyền này bằng cách yêu cầu phạm vi profile hoặc email. Theo mặc định, SDK Đăng nhập bằng Google mới hoặc SDK Đăng nhập bằng Google cũ sẽ yêu cầu các phạm vi này, nhưng nếu bạn không sử dụng chế độ cài đặt mặc định hoặc nếu bạn truy cập trực tiếp vào điểm cuối OpenID Connect của Google, hãy đảm bảo bạn đang yêu cầu ít nhất một trong các phạm vi này.

Thiết lập một dự án trong API Console

Để có thể bắt đầu nhận mã thông báo sự kiện bảo mật, bạn phải tạo một tài khoản dịch vụ và bật API RISC trong dự ánAPI Console của mình. Bạn phải sử dụng chính dự ánAPI Console mà bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Google (chẳng hạn như tính năng Đăng nhập bằng Google) trong ứng dụng của mình.

Cách tạo tài khoản dịch vụ:

 1. Mở API Console Credentials page. Khi được nhắc, hãy chọn dự ánAPI Consolemà bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Google trong ứng dụng của mình.

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Tài khoản dịch vụ.

 3. Tạo một tài khoản dịch vụ mới có vai trò Quản trị viên cấu hình RISC (roles/riscconfigs.admin) bằng cách làm theo các hướng dẫn này.

 4. Tạo khoá cho tài khoản dịch vụ mới tạo. Chọn loại khoá JSON rồi nhấp vào Create (Tạo). Khi khoá được tạo, bạn sẽ tải một tệp JSON chứa thông tin xác thực tài khoản dịch vụ của mình xuống. Lưu giữ tệp này ở một nơi an toàn nhưng cũng có thể truy cập vào điểm cuối của trình nhận sự kiện.

Khi đang ở trang Thông tin xác thực của dự án, bạn cũng nên ghi lại các mã ứng dụng khách mà bạn dùng cho tính năng Đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập bằng Google (cũ). Thông thường, bạn có một mã ứng dụng khách cho mỗi nền tảng mà bạn hỗ trợ. Bạn sẽ cần có các mã ứng dụng khách này để xác thực mã thông báo sự kiện bảo mật, như mô tả trong phần tiếp theo.

Để bật RISC API:

 1. Mở trang RISC API trongAPI Console. Hãy đảm bảo dự án bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Google vẫn đang được chọn.

 2. Đọc Điều khoản của RISC và đảm bảo bạn hiểu các yêu cầu.

  Nếu bạn đang bật API cho dự án do một tổ chức sở hữu, hãy đảm bảo bạn được uỷ quyền để ràng buộc tổ chức của mình với Điều khoản RISC.

 3. Chỉ nhấp vào Bật khi bạn đồng ý với Điều khoản của RISC.

Tạo điểm cuối của trình nhận sự kiện

Để nhận thông báo về sự kiện bảo mật từ Google, bạn cần tạo một điểm cuối HTTPS xử lý các yêu cầu POST qua HTTPS. Sau khi bạn đăng ký điểm cuối này (xem bên dưới), Google sẽ bắt đầu đăng các chuỗi đã được ký bằng mã hoá (được gọi là mã thông báo sự kiện bảo mật) lên điểm cuối. Mã thông báo sự kiện bảo mật là các JWT đã ký có chứa thông tin về một sự kiện liên quan đến bảo mật.

Đối với mỗi mã thông báo sự kiện bảo mật mà bạn nhận được tại điểm cuối, trước tiên, hãy xác thực và giải mã mã thông báo đó, sau đó xử lý sự kiện bảo mật cho phù hợp với dịch vụ của bạn. Bạn cần xác thực mã thông báo sự kiện trước khi giải mã để ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại từ đối tượng xấu. Các phần sau đây mô tả những việc cần làm này:

1. Giải mã và xác thực mã thông báo sự kiện bảo mật

Vì mã thông báo sự kiện bảo mật là một loại JWT cụ thể, nên bạn có thể sử dụng bất kỳ thư viện JWT nào, chẳng hạn như thư viện liệt kê trên jwt.io, để giải mã và xác thực các thư viện đó. Dù bạn sử dụng thư viện nào, mã xác thực mã thông báo của bạn phải làm như sau:

 1. Lấy giá trị nhận dạng nhà phát hành tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản (issuer) và URI chứng chỉ khoá ký (jwks_uri) từ tài liệu cấu hình RISC của Google. Bạn có thể tìm thấy tài liệu này tại https://accounts.google.com/.well-known/risc-configuration.
 2. Bằng cách sử dụng thư viện JWT mà bạn chọn, hãy lấy mã khoá ký trong tiêu đề của mã thông báo sự kiện bảo mật.
 3. Trong tài liệu chứng chỉ khoá ký của Google, hãy lấy khoá công khai bằng mã khoá bạn đã nhận được ở bước trước. Nếu tài liệu không chứa khoá có mã nhận dạng bạn đang tìm kiếm, thì có thể mã thông báo sự kiện bảo mật không hợp lệ và điểm cuối của bạn phải trả về lỗi HTTP 400.
 4. Bằng cách sử dụng thư viện JWT mà bạn chọn, hãy xác minh những thông tin sau:
  • Mã thông báo sự kiện bảo mật được ký bằng khoá công khai bạn đã nhận được ở bước trước.
  • Xác nhận quyền sở hữu aud của mã thông báo là một trong các mã ứng dụng khách của ứng dụng.
  • Thông báo xác nhận quyền sở hữu iss của mã thông báo khớp với giá trị nhận dạng của nhà phát hành mà bạn nhận được trong tài liệu khám phá RISC. Lưu ý rằng bạn không cần xác minh thời hạn của mã thông báo (exp) vì mã thông báo sự kiện bảo mật đại diện cho các sự kiện trong quá khứ và do đó, không hết hạn.

Ví dụ:

Java

Dùng java-jwtjwks-rsa-java:

public DecodedJWT validateSecurityEventToken(String token) {
  DecodedJWT jwt = null;
  try {
    // In a real implementation, get these values from
    // https://accounts.google.com/.well-known/risc-configuration
    String issuer = "accounts.google.com";
    String jwksUri = "https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs";

    // Get the ID of the key used to sign the token.
    DecodedJWT unverifiedJwt = JWT.decode(token);
    String keyId = unverifiedJwt.getKeyId();

    // Get the public key from Google.
    JwkProvider googleCerts = new UrlJwkProvider(new URL(jwksUri), null, null);
    PublicKey publicKey = googleCerts.get(keyId).getPublicKey();

    // Verify and decode the token.
    Algorithm rsa = Algorithm.RSA256((RSAPublicKey) publicKey, null);
    JWTVerifier verifier = JWT.require(rsa)
        .withIssuer(issuer)
        // Get your apps' client IDs from the API console:
        // https://console.developers.google.com/apis/credentials?project=_
        .withAudience("123456789-abcedfgh.apps.googleusercontent.com",
               "123456789-ijklmnop.apps.googleusercontent.com",
               "123456789-qrstuvwx.apps.googleusercontent.com")
        .acceptLeeway(Long.MAX_VALUE) // Don't check for expiration.
        .build();
    jwt = verifier.verify(token);
  } catch (JwkException e) {
    // Key not found. Return HTTP 400.
  } catch (InvalidClaimException e) {

  } catch (JWTDecodeException exception) {
    // Malformed token. Return HTTP 400.
  } catch (MalformedURLException e) {
    // Invalid JWKS URI.
  }
  return jwt;
}

Python

import json
import jwt    # pip install pyjwt
import requests # pip install requests

def validate_security_token(token, client_ids):
  # Get Google's RISC configuration.
  risc_config_uri = 'https://accounts.google.com/.well-known/risc-configuration'
  risc_config = requests.get(risc_config_uri).json()

  # Get the public key used to sign the token.
  google_certs = requests.get(risc_config['jwks_uri']).json()
  jwt_header = jwt.get_unverified_header(token)
  key_id = jwt_header['kid']
  public_key = None
  for key in google_certs['keys']:
    if key['kid'] == key_id:
      public_key = jwt.algorithms.RSAAlgorithm.from_jwk(json.dumps(key))
  if not public_key:
    raise Exception('Public key certificate not found.')
    # In this situation, return HTTP 400

  # Decode the token, validating its signature, audience, and issuer.
  try:
    token_data = jwt.decode(token, public_key, algorithms='RS256',
                options={'verify_exp': False},
                audience=client_ids, issuer=risc_config['issuer'])
  except:
    raise
    # Validation failed. Return HTTP 400.
  return token_data

# Get your apps' client IDs from the API console:
# https://console.developers.google.com/apis/credentials?project=_
client_ids = ['123456789-abcedfgh.apps.googleusercontent.com',
       '123456789-ijklmnop.apps.googleusercontent.com',
       '123456789-qrstuvwx.apps.googleusercontent.com']
token_data = validate_security_token(token, client_ids)

Nếu mã thông báo hợp lệ và đã được giải mã thành công, hãy trả về trạng thái HTTP 202. Sau đó, hãy xử lý sự kiện bảo mật mà mã thông báo biểu thị.

2. Xử lý sự kiện bảo mật

Khi được giải mã, mã thông báo sự kiện bảo mật sẽ trông giống như ví dụ sau:

{
 "iss": "https://accounts.google.com/",
 "aud": "123456789-abcedfgh.apps.googleusercontent.com",
 "iat": 1508184845,
 "jti": "756E69717565206964656E746966696572",
 "events": {
  "https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-disabled": {
   "subject": {
    "subject_type": "iss-sub",
    "iss": "https://accounts.google.com/",
    "sub": "7375626A656374"
   },
   "reason": "hijacking"
  }
 }
}

Thông báo xác nhận quyền sở hữu issaud cho biết nhà phát hành mã thông báo (Google) và người nhận dự định của mã thông báo đó (dịch vụ của bạn). Bạn đã xác minh các thông báo xác nhận quyền sở hữu này ở bước trước.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu jti là một chuỗi xác định một sự kiện bảo mật duy nhất và là duy nhất đối với luồng. Bạn có thể sử dụng giá trị nhận dạng này để theo dõi các sự kiện bảo mật mà mình nhận được.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu events chứa thông tin về sự kiện bảo mật mà mã thông báo đại diện. Thông báo xác nhận quyền sở hữu này là mối liên kết từ một giá trị nhận dạng loại sự kiện đến thông báo xác nhận quyền sở hữu subject, giúp chỉ định người dùng mà sự kiện này quan tâm cũng như mọi thông tin chi tiết bổ sung về sự kiện có thể có.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu subject xác định một người dùng cụ thể có Mã Tài khoản Google duy nhất (sub). Mã Tài khoản Google này chính là mã nhận dạng (sub) có trong mã thông báo ID JWT do thư viện tính năng Đăng nhập bằng Google (JavaScript, HTML), thư viện Đăng nhập bằng Google cũ hoặc OpenID Connect phát hành. Khi subject_type của thông báo xác nhận quyền sở hữu là id_token_claims, trường này cũng có thể bao gồm trường email với địa chỉ email của người dùng.

Sử dụng thông tin trong thông báo xác nhận quyền sở hữu events để có biện pháp thích hợp đối với loại sự kiện trên tài khoản của người dùng đã chỉ định.

Giá trị nhận dạng của mã thông báo OAuth

Đối với các sự kiện OAuth về từng mã thông báo, loại giá trị nhận dạng chủ đề mã thông báo chứa các trường sau:

 • token_type: Chỉ hỗ trợ refresh_token.

 • token_identifier_alg: Hãy xem bảng bên dưới để biết các giá trị có thể có.

 • token: Hãy xem bảng bên dưới.

token_identifier_alg mã thông báo
prefix 16 ký tự đầu tiên của mã thông báo.
hash_base64_sha512_sha512 Hàm băm kép của mã thông báo sử dụng SHA-512.

Nếu tích hợp với những sự kiện này, bạn nên lập chỉ mục mã thông báo dựa trên các giá trị có thể có này để đảm bảo so khớp nhanh khi nhận được sự kiện.

Các loại sự kiện được hỗ trợ

Tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản hỗ trợ các loại sự kiện bảo mật sau:

Loại sự kiện Thuộc tính Cách phản hồi
https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/sessions-revoked Bắt buộc: Bảo mật lại tài khoản của người dùng bằng cách kết thúc các phiên đang mở của họ.
https://schemas.openid.net/secevent/oauth/event-type/tokens-revoked

Bắt buộc: Nếu mã thông báo dùng để Đăng nhập bằng Google, hãy chấm dứt các phiên hiện đang mở của họ. Ngoài ra, bạn nên đề xuất với người dùng thiết lập một phương thức đăng nhập khác.

Đề xuất: Nếu mã thông báo này là để truy cập vào các API khác của Google, hãy xoá mọi mã thông báo OAuth của người dùng mà bạn đã lưu trữ.

https://schemas.openid.net/secevent/oauth/event-type/token-revoked Xem phần Giá trị nhận dạng của mã thông báo OAuth để biết giá trị nhận dạng của mã thông báo

Bắt buộc: Nếu bạn lưu trữ mã làm mới tương ứng, hãy xoá mã đó và yêu cầu người dùng đồng ý lại vào lần tiếp theo cần đến mã truy cập.

https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-disabled reason=hijacking,
reason=bulk-account

Bắt buộc: Nếu lý do khiến tài khoản bị vô hiệu hoá là hijacking, hãy bảo mật lại tài khoản của người dùng bằng cách kết thúc các phiên đang mở của họ.

Đề xuất: Nếu lý do tài khoản bị vô hiệu hoá là bulk-account, hãy phân tích hoạt động của người dùng trên dịch vụ của bạn và xác định các hành động tiếp theo thích hợp.

Đề xuất: Nếu không có lý do, hãy tắt tính năng Đăng nhập bằng Google cho người dùng và tắt tính năng khôi phục tài khoản bằng địa chỉ email liên kết với Tài khoản Google của người dùng (thường nhưng không nhất thiết là tài khoản Gmail). Cung cấp cho người dùng một phương thức đăng nhập thay thế.

https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-enabled Đề xuất: Bật lại tính năng Đăng nhập bằng Google cho người dùng và bật lại tính năng khôi phục tài khoản bằng địa chỉ email Tài khoản Google của người dùng.
https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-credential-change-required Đề xuất: Chú ý các hoạt động đáng ngờ trên dịch vụ của bạn và thực hiện hành động thích hợp.
https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/verification state=state Đề xuất: Ghi nhật ký về việc đã nhận được mã thông báo kiểm thử.

Sự kiện bị trùng lặp và bị bỏ lỡ

Tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản sẽ cố gắng phân phối lại các sự kiện mà hệ thống này cho rằng chưa được phân phối. Do đó, đôi khi bạn có thể nhận được cùng một sự kiện nhiều lần. Nếu việc này có thể dẫn đến các hành động lặp lại và gây bất tiện cho người dùng, hãy cân nhắc sử dụng xác nhận quyền sở hữu jti (là giá trị nhận dạng duy nhất của một sự kiện) để loại bỏ sao chép các sự kiện đó. Các công cụ bên ngoài như Google Cloud Dataflow có thể giúp bạn thực thi luồng dữ liệu loại bỏ trùng lặp.

Xin lưu ý rằng các sự kiện được phân phối với số lần thử lại có giới hạn, vì vậy, nếu receiver của bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể bỏ lỡ một số sự kiện vĩnh viễn.

Đăng ký thiết bị nhận

Để bắt đầu nhận các sự kiện bảo mật, hãy đăng ký điểm cuối của người nhận bằng cách sử dụng API RISC. Các lệnh gọi đến RISC API phải đi kèm với mã thông báo uỷ quyền.

Bạn sẽ chỉ nhận được các sự kiện bảo mật dành cho người dùng ứng dụng của mình. Vì vậy, bạn cần định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth trong dự án GCP làm điều kiện tiên quyết cho các bước được mô tả bên dưới.

1. Tạo mã thông báo uỷ quyền

Để tạo mã thông báo uỷ quyền cho RISC API, hãy tạo một JWT với các tuyên bố sau:

{
 "iss": SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
 "sub": SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
 "aud": "https://risc.googleapis.com/google.identity.risc.v1beta.RiscManagementService",
 "iat": CURRENT_TIME,
 "exp": CURRENT_TIME + 3600
}

Ký JWT bằng khoá riêng tư của tài khoản dịch vụ. Bạn có thể tìm thấy khoá này trong tệp JSON mà bạn đã tải xuống khi tạo khoá tài khoản dịch vụ.

Ví dụ:

Java

Sử dụng java-jwtthư viện xác thực của Google:

public static String makeBearerToken() {
  String token = null;
  try {
    // Get signing key and client email address.
    FileInputStream is = new FileInputStream("your-service-account-credentials.json");
    ServiceAccountCredentials credentials =
        (ServiceAccountCredentials) GoogleCredentials.fromStream(is);
    PrivateKey privateKey = credentials.getPrivateKey();
    String keyId = credentials.getPrivateKeyId();
    String clientEmail = credentials.getClientEmail();

    // Token must expire in exactly one hour.
    Date issuedAt = new Date();
    Date expiresAt = new Date(issuedAt.getTime() + 3600000);

    // Create signed token.
    Algorithm rsaKey = Algorithm.RSA256(null, (RSAPrivateKey) privateKey);
    token = JWT.create()
        .withIssuer(clientEmail)
        .withSubject(clientEmail)
        .withAudience("https://risc.googleapis.com/google.identity.risc.v1beta.RiscManagementService")
        .withIssuedAt(issuedAt)
        .withExpiresAt(expiresAt)
        .withKeyId(keyId)
        .sign(rsaKey);
  } catch (ClassCastException e) {
    // Credentials file doesn't contain a service account key.
  } catch (IOException e) {
    // Credentials file couldn't be loaded.
  }
  return token;
}

Python

import json
import time

import jwt # pip install pyjwt

def make_bearer_token(credentials_file):
  with open(credentials_file) as service_json:
    service_account = json.load(service_json)
    issuer = service_account['client_email']
    subject = service_account['client_email']
    private_key_id = service_account['private_key_id']
    private_key = service_account['private_key']
  issued_at = int(time.time())
  expires_at = issued_at + 3600
  payload = {'iss': issuer,
        'sub': subject,
        'aud': 'https://risc.googleapis.com/google.identity.risc.v1beta.RiscManagementService',
        'iat': issued_at,
        'exp': expires_at}
  encoded = jwt.encode(payload, private_key, algorithm='RS256',
             headers={'kid': private_key_id})
  return encoded

auth_token = make_bearer_token('your-service-account-credentials.json')

Bạn có thể dùng mã thông báo uỷ quyền này để thực hiện lệnh gọi API RISC trong một giờ. Khi mã thông báo hết hạn, hãy tạo một mã mới để tiếp tục thực hiện lệnh gọi API RISC.

2. Gọi API cấu hình luồng RISC

Giờ đây khi đã có mã thông báo uỷ quyền, bạn có thể sử dụng RISC API để định cấu hình luồng sự kiện bảo mật của dự án, bao gồm cả việc đăng ký điểm cuối của người nhận.

Để thực hiện việc này, hãy gửi yêu cầu POST qua HTTPS tới https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update, trong đó chỉ định điểm cuối của người nhận và các loại sự kiện bảo mật mà bạn quan tâm:

POST /v1beta/stream:update HTTP/1.1
Host: risc.googleapis.com
Authorization: Bearer AUTH_TOKEN

{
 "delivery": {
  "delivery_method":
   "https://schemas.openid.net/secevent/risc/delivery-method/push",
  "url": RECEIVER_ENDPOINT
 },
 "events_requested": [
  SECURITY_EVENT_TYPES
 ]
}

Ví dụ:

Java

public static void configureEventStream(final String receiverEndpoint,
                    final List<String> eventsRequested,
                    String authToken) throws IOException {
  ObjectMapper jsonMapper = new ObjectMapper();
  String streamConfig = jsonMapper.writeValueAsString(new Object() {
    public Object delivery = new Object() {
      public String delivery_method =
          "https://schemas.openid.net/secevent/risc/delivery-method/push";
      public String url = receiverEndpoint;
    };
    public List<String> events_requested = eventsRequested;
  });

  HttpPost updateRequest = new HttpPost("https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update");
  updateRequest.addHeader("Content-Type", "application/json");
  updateRequest.addHeader("Authorization", "Bearer " + authToken);
  updateRequest.setEntity(new StringEntity(streamConfig));

  HttpResponse updateResponse = new DefaultHttpClient().execute(updateRequest);
  Header[] responseContentTypeHeaders = updateResponse.getHeaders("Content-Type");
  StatusLine responseStatus = updateResponse.getStatusLine();
  int statusCode = responseStatus.getStatusCode();
  HttpEntity entity = updateResponse.getEntity();
  // Now handle response
}

// ...

configureEventStream(
    "https://your-service.example.com/security-event-receiver",
    Arrays.asList(
        "https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-credential-change-required",
        "https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-disabled"),
    authToken);

Python

import requests

def configure_event_stream(auth_token, receiver_endpoint, events_requested):
  stream_update_endpoint = 'https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update'
  headers = {'Authorization': 'Bearer {}'.format(auth_token)}
  stream_cfg = {'delivery': {'delivery_method': 'https://schemas.openid.net/secevent/risc/delivery-method/push',
                'url': receiver_endpoint},
         'events_requested': events_requested}
  response = requests.post(stream_update_endpoint, json=stream_cfg, headers=headers)
  response.raise_for_status() # Raise exception for unsuccessful requests

configure_event_stream(auth_token, 'https://your-service.example.com/security-event-receiver',
            ['https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-credential-change-required',
            'https://schemas.openid.net/secevent/risc/event-type/account-disabled'])

Nếu yêu cầu trả về HTTP 200, thì luồng sự kiện đã được định cấu hình thành công và điểm cuối của receiver sẽ bắt đầu nhận được mã thông báo sự kiện bảo mật. Phần tiếp theo mô tả cách bạn có thể kiểm thử cấu hình và điểm cuối của luồng để xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động chính xác cùng nhau.

Nhận và cập nhật cấu hình hiện tại cho luồng

Trong tương lai, nếu muốn sửa đổi cấu hình luồng của mình, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu GET được uỷ quyền đến https://risc.googleapis.com/v1beta/stream để lấy cấu hình luồng hiện tại, sửa đổi nội dung phản hồi, sau đó POST (đăng cấu hình đã sửa đổi) vào https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update như mô tả ở trên.

Dừng và tiếp tục truyền trực tuyến sự kiện

Nếu bạn cần dừng truyền sự kiện từ Google, hãy tạo yêu cầu POST được uỷ quyền đến https://risc.googleapis.com/v1beta/stream/status:update với { "status": "disabled" } trong nội dung yêu cầu. Khi bạn huỷ kích hoạt luồng, Google sẽ không gửi các sự kiện đến điểm cuối của bạn và không lưu vào bộ đệm các sự kiện bảo mật khi các sự kiện đó xảy ra. Để bật lại luồng sự kiện, hãy POST { "status": "enabled" } vào cùng một điểm cuối.

3. Không bắt buộc: Kiểm tra cấu hình luồng

Bạn có thể xác minh rằng cấu hình luồng và điểm cuối của người nhận đang hoạt động đúng cách cùng nhau bằng cách gửi mã xác minh thông qua luồng sự kiện. Mã thông báo này có thể chứa một chuỗi duy nhất mà bạn có thể dùng để xác minh rằng mã thông báo đã được nhận tại điểm cuối. Để sử dụng quy trình này, hãy nhớ đăng ký https://Schema.openid.net/secevent/risc/event-type/verification loại sự kiện khi đăng ký dịch vụ nhận.

Để yêu cầu mã xác minh, hãy gửi một yêu cầu POST qua HTTPS được uỷ quyền đến https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:verify. Trong phần nội dung của yêu cầu, hãy chỉ định một số chuỗi nhận dạng:

{
 "state": "ANYTHING"
}

Ví dụ:

Java

public static void testEventStream(final String stateString,
                  String authToken) throws IOException {
  ObjectMapper jsonMapper = new ObjectMapper();
  String json = jsonMapper.writeValueAsString(new Object() {
    public String state = stateString;
  });

  HttpPost updateRequest = new HttpPost("https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:verify");
  updateRequest.addHeader("Content-Type", "application/json");
  updateRequest.addHeader("Authorization", "Bearer " + authToken);
  updateRequest.setEntity(new StringEntity(json));

  HttpResponse updateResponse = new DefaultHttpClient().execute(updateRequest);
  Header[] responseContentTypeHeaders = updateResponse.getHeaders("Content-Type");
  StatusLine responseStatus = updateResponse.getStatusLine();
  int statusCode = responseStatus.getStatusCode();
  HttpEntity entity = updateResponse.getEntity();
  // Now handle response
}

// ...

testEventStream("Test token requested at " + new Date().toString(), authToken);

Python

import requests
import time

def test_event_stream(auth_token, nonce):
  stream_verify_endpoint = 'https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:verify'
  headers = {'Authorization': 'Bearer {}'.format(auth_token)}
  state = {'state': nonce}
  response = requests.post(stream_verify_endpoint, json=state, headers=headers)
  response.raise_for_status() # Raise exception for unsuccessful requests

test_event_stream(auth_token, 'Test token requested at {}'.format(time.ctime()))

Nếu yêu cầu thành công, mã thông báo xác minh sẽ được gửi đến điểm cuối mà bạn đã đăng ký. Sau đó, ví dụ: nếu điểm cuối của bạn xử lý mã xác minh bằng cách chỉ cần ghi nhật ký các mã đó, bạn có thể kiểm tra nhật ký của mình để xác nhận đã nhận được mã thông báo.

Thông tin tham khảo về mã lỗi

API RISC có thể trả về các lỗi sau đây:

Mã lỗi Thông báo lỗi Hành động được đề xuất
400 Cấu hình luồng phải chứa trường $fieldname. Yêu cầu gửi đến điểm cuối https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update không hợp lệ hoặc không thể phân tích cú pháp. Vui lòng thêm $fieldname vào yêu cầu của bạn.
401 Không được uỷ quyền. Ủy quyền không thành công. Hãy đảm bảo bạn đã đính kèm mã thông báo uỷ quyền kèm theo yêu cầu, đồng thời đảm bảo mã đó hợp lệ và chưa hết hạn.
403 Điểm cuối phân phối phải là một URL loại HTTPS. Điểm cuối phân phối của bạn (tức là điểm cuối mà bạn dự kiến các sự kiện RISC sẽ được phân phối tới) phải là HTTPS. Chúng tôi không gửi sự kiện RISC tới URL HTTP.
403 Cấu hình luồng hiện có không có phương thức phân phối tuân thủ quy cách cho RISC. Dự án của bạn trên Google Cloud phải có sẵn cấu hình RISC. Nếu bạn đang sử dụng Firebase và đã bật tính năng Đăng nhập bằng Google, thì Firebase sẽ quản lý RISC cho dự án của bạn; bạn sẽ không thể tạo cấu hình tuỳ chỉnh. Nếu bạn hiện không sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google cho dự án Firebase của mình, vui lòng tắt tính năng này rồi thử cập nhật lại sau một giờ.
403 Không tìm thấy dự án. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng đúng tài khoản dịch vụ cho đúng dự án. Bạn có thể đang sử dụng một tài khoản dịch vụ liên kết với một dự án đã bị xoá. Tìm hiểu cách xem tất cả tài khoản dịch vụ liên kết với một dự án.
403 Tài khoản dịch vụ cần có quyền truy cập vào cấu hình RISC của bạn Chuyển đến API Console của dự án rồi chỉ định vai trò "Quản trị viên cấu hình RISC" (roles/riscconfigs.admin) cho tài khoản dịch vụ đang thực hiện lệnh gọi đến dự án của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn này.
403 Chỉ tài khoản dịch vụ mới có thể gọi API quản lý luồng. Dưới đây là thông tin thêm về cách bạn có thể gọi các API của Google bằng tài khoản dịch vụ.
403 Điểm cuối phân phối không thuộc bất kỳ miền nào của dự án. Mỗi dự án có một nhóm miền được cấp phép. Nếu điểm cuối phân phối của bạn (tức là điểm cuối mà bạn dự kiến các sự kiện RISC sẽ được phân phối tới) không được lưu trữ trên một trong các điểm cuối đó, thì bạn phải thêm miền của điểm cuối vào tập hợp đó.
403 Để sử dụng API này, dự án của bạn phải có ít nhất một ứng dụng OAuth đã được định cấu hình. RISC chỉ hoạt động nếu bạn xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tính năng Đăng nhập bằng Google. Kết nối này cần có ứng dụng OAuth. Nếu dự án của bạn không có ứng dụng OAuth, thì có khả năng RISC sẽ không hữu ích cho bạn. Tìm hiểu thêm về việc Google sử dụng OAuth cho các API của chúng tôi.
403

Trạng thái không được hỗ trợ.

Trạng thái không hợp lệ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các trạng thái của sự kiện phát trực tiếp "enabled" và "disabled" tại thời điểm này.
404

Dự án không có cấu hình RISC.

Dự án chưa có cấu hình RISC, không thể cập nhật trạng thái.

Gọi điểm cuối https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update để tạo cấu hình luồng mới.
4XX/5XX Không thể cập nhật trạng thái. Kiểm tra thông báo lỗi chi tiết để biết thêm thông tin.

Phạm vi của mã truy cập

Nếu bạn quyết định sử dụng mã truy cập để xác thực với API RISC, thì sau đây là các phạm vi mà ứng dụng của bạn phải yêu cầu:

Điểm cuối Phạm vi
https://risc.googleapis.com/v1beta/stream/status https://www.googleapis.com/auth/risc.status.readonly HOẶC https://www.googleapis.com/auth/risc.status.readwrite
https://risc.googleapis.com/v1beta/stream/status:update https://www.googleapis.com/auth/risc.status.readwrite
https://risc.googleapis.com/v1beta/stream https://www.googleapis.com/auth/risc.configuration.readonly HOẶC https://www.googleapis.com/auth/risc.configuration.readwrite
https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:update https://www.googleapis.com/auth/risc.configuration.readwrite
https://risc.googleapis.com/v1beta/stream:verify https://www.googleapis.com/auth/risc.verify

Bạn cần trợ giúp?

Trước tiên, hãy xem phần tham khảo mã lỗi của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn câu hỏi, hãy đăng các câu hỏi đó lên Stack Overflow bằng thẻ #SecEvents.