Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android

Để tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android, hãy định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google và thêm một nút vào bố cục của ứng dụng để bắt đầu quy trình đăng nhập.

Trước khi bắt đầu

Định cấu hình dự án Google API Console và thiết lập dự án Android Studio.

Định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google và đối tượng GoogleSignInClient

 1. Trong phương thức onCreate của hoạt động đăng nhập, hãy định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google để yêu cầu dữ liệu người dùng theo yêu cầu của ứng dụng. Ví dụ: để định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google nhằm yêu cầu mã nhận dạng và thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng, hãy tạo một đối tượng GoogleSignInOptions bằng tham số DEFAULT_SIGN_IN. Để yêu cầu cả địa chỉ email của người dùng, hãy tạo đối tượng GoogleSignInOptions bằng tuỳ chọn requestEmail.

  // Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
  // profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestEmail()
      .build();

  Nếu bạn cần yêu cầu thêm phạm vi để truy cập vào API của Google, hãy chỉ định các phạm vi đó bằng requestScopes. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, khi đăng nhập, bạn chỉ nên yêu cầu các phạm vi cần thiết để ứng dụng hoạt động ở mức tối thiểu. Chỉ yêu cầu thêm phạm vi nào đó khi cần thiết để người dùng nhìn thấy màn hình xin phép trong bối cảnh của một hành động mà họ đã thực hiện. Hãy xem phần Yêu cầu thêm phạm vi.

 2. Sau đó, cũng trong phương thức onCreate của hoạt động đăng nhập, hãy tạo một đối tượng GoogleSignInClient với các tuỳ chọn mà bạn đã chỉ định.

  // Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
  mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);

Kiểm tra xem có người dùng đã đăng nhập hay không

Trong phương thức onStart của hoạt động, hãy kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Google hay chưa.

// Check for existing Google Sign In account, if the user is already signed in
// the GoogleSignInAccount will be non-null.
GoogleSignInAccount account = GoogleSignIn.getLastSignedInAccount(this);
updateUI(account);

Nếu GoogleSignIn.getLastSignedInAccount trả về một đối tượng GoogleSignInAccount (thay vì null), tức là người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Google. Cập nhật giao diện người dùng cho phù hợp – tức là ẩn nút đăng nhập, chạy hoạt động chính hoặc bất kỳ hoạt động nào phù hợp với ứng dụng của bạn.

Nếu GoogleSignIn.getLastSignedInAccount trả về null, tức là người dùng chưa đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Google. Cập nhật giao diện người dùng để hiển thị nút Đăng nhập bằng Google.

Thêm nút Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của bạn

 1. Nút Đăng nhập thông thường bằng Google Thêm SignInButton vào bố cục của ứng dụng:

  <com.google.android.gms.common.SignInButton
   android:id="@+id/sign_in_button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content" />
  
 2. Không bắt buộc: Nếu đang sử dụng đồ hoạ nút đăng nhập mặc định thay vì cung cấp thành phần nút đăng nhập của riêng mình, bạn có thể tuỳ chỉnh kích thước của nút bằng phương thức setSize.

  // Set the dimensions of the sign-in button.
  SignInButton signInButton = findViewById(R.id.sign_in_button);
  signInButton.setSize(SignInButton.SIZE_STANDARD);
  
 3. Trong hoạt động Android (ví dụ: trong phương thức onCreate), hãy đăng ký OnClickListener của nút để đăng nhập người dùng khi người dùng nhấp vào:

  findViewById(R.id.sign_in_button).setOnClickListener(this);
  

Bắt đầu quy trình đăng nhập

 1. Hình ảnh về trình chọn tài khoản Đăng nhậpTrong phương thức onClick của hoạt động, hãy xử lý các thao tác nhấn vào nút đăng nhập bằng cách tạo ý định đăng nhập bằng phương thức getSignInIntent và bắt đầu ý định bằng startActivityForResult.

  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.sign_in_button:
        signIn();
        break;
      // ...
    }
  }
  
  private void signIn() {
    Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
    startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
  }

  Khi bắt đầu ý định, người dùng sẽ được nhắc chọn một Tài khoản Google để đăng nhập. Nếu bạn đã yêu cầu các phạm vi ngoài profile, emailopenid, thì người dùng cũng sẽ được nhắc cấp quyền truy cập vào các tài nguyên được yêu cầu.

 2. Sau khi người dùng đăng nhập, bạn có thể nhận đối tượng GoogleSignInAccount cho người dùng trong phương thức onActivityResult của hoạt động.

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  
    // Result returned from launching the Intent from GoogleSignInClient.getSignInIntent(...);
    if (requestCode == RC_SIGN_IN) {
      // The Task returned from this call is always completed, no need to attach
      // a listener.
      Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
      handleSignInResult(task);
    }
  }

  Đối tượng GoogleSignInAccount chứa thông tin về người dùng đã đăng nhập, chẳng hạn như tên của người dùng đó.

  private void handleSignInResult(Task<GoogleSignInAccount> completedTask) {
    try {
      GoogleSignInAccount account = completedTask.getResult(ApiException.class);
  
      // Signed in successfully, show authenticated UI.
      updateUI(account);
    } catch (ApiException e) {
      // The ApiException status code indicates the detailed failure reason.
      // Please refer to the GoogleSignInStatusCodes class reference for more information.
      Log.w(TAG, "signInResult:failed code=" + e.getStatusCode());
      updateUI(null);
    }
  }

  Bạn cũng có thể lấy địa chỉ email của người dùng bằng getEmail, mã Google của người dùng (để sử dụng phía máy khách) bằng getId và một mã thông báo giá trị nhận dạng cho người dùng có getIdToken. Nếu bạn cần truyền người dùng hiện đã đăng nhập đến máy chủ phụ trợ, hãy gửi mã thông báo mã nhận dạng đến máy chủ phụ trợ rồi xác thực mã thông báo trên máy chủ đó.