การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เมื่อใช้ขั้นตอนเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ก่อนหน้านี้ แอปจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ในฝั่งไคลเอ็นต์เท่านั้น ในกรณีนั้น คุณสามารถเข้าถึง Google APIs ได้เฉพาะขณะที่ผู้ใช้กำลังใช้งานแอปอยู่เท่านั้น หากต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เรียก Google API ในนามของผู้ใช้ได้ หรือในขณะที่ออฟไลน์ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องมีโทเค็นเพื่อการเข้าถึง

ก่อนเริ่มต้น

เปิดใช้การเข้าถึง API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอปของคุณ

 1. เมื่อคุณกำหนดค่า Google Sign-In ให้สร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions ด้วยเมธอด requestServerAuthCode และระบุขอบเขตที่แบ็กเอนด์ของแอปต้องการเข้าถึงด้วยเมธอด requestScopes

  ส่งรหัสไคลเอ็นต์ของเซิร์ฟเวอร์ไปยังเมธอด requestServerAuthCode

  // Configure sign-in to request offline access to the user's ID, basic
  // profile, and Google Drive. The first time you request a code you will
  // be able to exchange it for an access token and refresh token, which
  // you should store. In subsequent calls, the code will only result in
  // an access token. By asking for profile access (through
  // DEFAULT_SIGN_IN) you will also get an ID Token as a result of the
  // code exchange.
  String serverClientId = getString(R.string.server_client_id);
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestScopes(new Scope(Scopes.DRIVE_APPFOLDER))
      .requestServerAuthCode(serverClientId)
      .requestEmail()
      .build();
 2. หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว ให้รับรหัสการให้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มี getServerAuthCode ดังนี้

  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  try {
    GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
    String authCode = account.getServerAuthCode();
  
    // Show signed-un UI
    updateUI(account);
  
    // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
  } catch (ApiException e) {
    Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
    updateUI(null);
  }
 3. ส่งรหัสการตรวจสอบสิทธิ์ไปยังแบ็กเอนด์ของแอปโดยใช้ HTTPS POST ดังนี้

  HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/authcode");
  
  try {
    List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("authCode", authCode));
    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
  } catch (ClientProtocolException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  }
  
 4. ในเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ของแอป ให้แลกเปลี่ยนรหัสการให้สิทธิ์สำหรับการเข้าถึงและรีเฟรชโทเค็น ใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงเพื่อเรียก Google API ในนามของผู้ใช้และ (ไม่บังคับ) ให้จัดเก็บโทเค็นการรีเฟรชเพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่เมื่อโทเค็นเพื่อการเข้าถึงหมดอายุ

  หากคุณขอสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์ คุณจะได้รับโทเค็นรหัสที่มีข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้ด้วย

  เช่น

  Java
  // (Receive authCode via HTTPS POST)
  
  
  if (request.getHeader("X-Requested-With") == null) {
   // Without the `X-Requested-With` header, this request could be forged. Aborts.
  }
  
  // Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  // Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  // You can also find your Web application client ID and client secret from the
  // console and specify them directly when you create the GoogleAuthorizationCodeTokenRequest
  // object.
  String CLIENT_SECRET_FILE = "/path/to/client_secret.json";
  
  // Exchange auth code for access token
  GoogleClientSecrets clientSecrets =
    GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new FileReader(CLIENT_SECRET_FILE));
  GoogleTokenResponse tokenResponse =
       new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
         new NetHttpTransport(),
         JacksonFactory.getDefaultInstance(),
         "https://oauth2.googleapis.com/token",
         clientSecrets.getDetails().getClientId(),
         clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
         authCode,
         REDIRECT_URI) // Specify the same redirect URI that you use with your web
                 // app. If you don't have a web version of your app, you can
                 // specify an empty string.
         .execute();
  
  String accessToken = tokenResponse.getAccessToken();
  
  // Use access token to call API
  GoogleCredential credential = new GoogleCredential().setAccessToken(accessToken);
  Drive drive =
    new Drive.Builder(new NetHttpTransport(), JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
      .setApplicationName("Auth Code Exchange Demo")
      .build();
  File file = drive.files().get("appfolder").execute();
  
  // Get profile info from ID token
  GoogleIdToken idToken = tokenResponse.parseIdToken();
  GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload();
  String userId = payload.getSubject(); // Use this value as a key to identify a user.
  String email = payload.getEmail();
  boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
  String name = (String) payload.get("name");
  String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
  String locale = (String) payload.get("locale");
  String familyName = (String) payload.get("family_name");
  String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
  Python
  from apiclient import discovery
  import httplib2
  from oauth2client import client
  
  # (Receive auth_code by HTTPS POST)
  
  
  # If this request does not have `X-Requested-With` header, this could be a CSRF
  if not request.headers.get('X-Requested-With'):
    abort(403)
  
  # Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  # Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  CLIENT_SECRET_FILE = '/path/to/client_secret.json'
  
  # Exchange auth code for access token, refresh token, and ID token
  credentials = client.credentials_from_clientsecrets_and_code(
    CLIENT_SECRET_FILE,
    ['https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata', 'profile', 'email'],
    auth_code)
  
  # Call Google API
  http_auth = credentials.authorize(httplib2.Http())
  drive_service = discovery.build('drive', 'v3', http=http_auth)
  appfolder = drive_service.files().get(fileId='appfolder').execute()
  
  # Get profile info from ID token
  userid = credentials.id_token['sub']
  email = credentials.id_token['email']