กำลังเรียกดูข้อมูลโปรไฟล์

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วย Google หากคุณกำหนดค่า Google Sign-In ด้วยพารามิเตอร์ DEFAULT_SIGN_IN หรือเมธอด requestProfile คุณจะเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้ได้ หากกำหนดค่า Google Sign-In ด้วยเมธอด requestEmail คุณจะดูอีเมลของผู้ใช้ได้ด้วย

ก่อนเริ่มต้น

เรียกดูข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

ใช้เมธอด GoogleSignIn.getLastSignedInAccount เพื่อขอข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในปัจจุบัน

GoogleSignInAccount acct = GoogleSignIn.getLastSignedInAccount(getActivity());
if (acct != null) {
  String personName = acct.getDisplayName();
  String personGivenName = acct.getGivenName();
  String personFamilyName = acct.getFamilyName();
  String personEmail = acct.getEmail();
  String personId = acct.getId();
  Uri personPhoto = acct.getPhotoUrl();
}

สำหรับข้อมูลโปรไฟล์เพิ่มเติมที่อาจใช้ได้ โปรดดูที่ GoogleSignInAccount โปรดทราบว่าช่องใดก็ได้ในโปรไฟล์อาจเป็น null ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ขอ และข้อมูลที่โปรไฟล์ของผู้ใช้มีอยู่