Overview

Air Quality API ช่วยให้คุณขอข้อมูลคุณภาพอากาศสําหรับตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะได้ ซึ่งรวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) มลพิษ และการแนะนําด้านสุขภาพมากกว่า 70 รายการ โดยครอบคลุมกว่า 100 ประเทศที่ความละเอียด 500 x 500 เมตร

API มีปลายทางที่ให้คุณค้นหาได้ดังนี้

  • เงื่อนไขปัจจุบัน
    ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงแบบเรียลไทม์
  • ประวัติรายชั่วโมง
    ประวัติคุณภาพอากาศของสถานที่หนึ่งๆ ในช่วงเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
  • ฮีตแมป
    ระบายสีชิ้นส่วนรหัสของดัชนีและมลพิษต่างๆ