สถานะเปิดของ GMS Place

GMSPlaceOpenStatus

ตัวเลข

enumGMSPlaceOpenStatus { GMSPlaceOpenStatusUnknown, GMSPlaceOpenStatusOpen, GMSPlaceOpenStatusClosed }
 อธิบายสถานะเปิดของสถานที่ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

อธิบายสถานะเปิดของสถานที่

ตัวแจกแจง:
GMSPlaceOpenStatusUnknown

ไม่ทราบสถานะเปิดทำการของสถานที่นี้

GMSPlaceOpenStatusOpen

สถานที่นี้เปิดทำการอยู่

GMSPlaceOpenStatusClosed

สถานที่นี้ไม่เปิด