GMSPlacesBusinessStatus

GMSPlacesBusinessStatus

ตัวเลข

enumGMSPlacesBusinessStatus { GMSPlacesBusinessStatusUnknown, GMSPlacesBusinessStatusOperational, GMSPlacesBusinessStatusClosedTemporarily, GMSPlacesBusinessStatusClosedPermanently }
 อธิบายสถานะธุรกิจของสถานที่ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

อธิบายสถานะธุรกิจของสถานที่

ตัวแจกแจง:
GMSPlacesBusinessStatusUnknown

ไม่ทราบสถานะธุรกิจ

GMSPlacesBusinessStatusExecutal

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่

GMSPlacesBusinessStatusClosedชั่วคราว

ธุรกิจปิดชั่วคราว

GMSPlacesBusinessStatusClosedถาวร

ธุรกิจปิดถาวร