GAPI İstemci Kitaplıkları

Sunucudan sunucuya iletişim için ham REST veya gRPC üzerinden geliştirme yapmak yerine, dile özgü GAPI istemci kitaplıklarımızı kullanmanızı öneririz. Bu istemcilerin temel aldığı protobuf dosyalarına https://github.com/googleapis/googleapis/tree/master/google/maps/fleetengine/v1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygulamanızın dilinde kitaplıklar yoksa gRPC veya Fleet Engine REST uç noktalarını kullanmanızı öneririz.

Fleet Engine ile kimlik doğrulamak için imzalı bir JSON web jetonunuz olmalıdır. Ayrıntılar için Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme sayfasına göz atın.

Java

Java kitaplıkları google.maps.fleetengine.v1 altında yayınlanmıştır.

Gradle

plugins {
 id "maven-publish"
 id "com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin" version "2.1.4"
}

publishing {
 repositories {
  maven {
   url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
  }
 }
}

repositories {
 maven {
  url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
 }
}

dependencies {
 implementation 'com.google.maps:gapic-google-maps-fleetengine-v1-java:latest.release'
}

Maven

<project>
 <distributionManagement>
  <snapshotRepository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </snapshotRepository>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </repository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

 <build>
  <extensions>
   <extension>
    <groupId>com.google.cloud.artifactregistry</groupId>
    <artifactId>artifactregistry-maven-wagon</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
   </extension>
  </extensions>
 </build>

 <dependency>
  <groupId>com.google.maps</groupId>
  <artifactId>gapic-google-maps-fleetengine-v1-java</artifactId>
  <version>LATEST</version>
 </dependency>
</project>

Java ortamında imzalı JSON web jetonları oluşturmak için Java için Fleet Engine Yetkilendirme Kitaplığı'ndan yararlanabilirsiniz.

Fleet Engine API ile etkileşimle ilgili Java örneklerini Fleet Engine'i kullanmaya başlama sayfasında görebilirsiniz.

Node.js / TypeScript

npm

Kitaplık URL'sini package.json öğesinin dependencies bölümünde belirtebilirsiniz:

{
 "dependencies": {
  "@googlemaps/fleetengine": "https://storage.googleapis.com/fleetengine-gapic/dist/latest_release/maps-fleetengine-v1-nodejs.tar.gz",
  "google-auth-library": "^9.2.0",
  "googleapis": "^118.0.0"
 }
}

Örnek kod:

const {google} = require('googleapis');
const fleetengine = require('@googlemaps/fleetengine');
const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');

// CONSTANTS
const PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME';
const VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID';
const SERVICE_ACCOUNT = 'YOUR_SERVICE_ACCOUNT';
const SERVICE_ACCOUNT_EMAIL = `${SERVICE_ACCOUNT}@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com`;

// CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
const HOWLONG = 55 * 60;     // 55 minutes, cannot be more than 60 minutes

async function signToken(claims) {
 const googleAuth = new google.auth.GoogleAuth({
  scopes: ['https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform'],
 });
 const authClient = await googleAuth.getClient();
 google.options({auth: authClient});

 const now = Math.round(Date.now() / 1000);
 const iat = now - 300;
 const exp = now + HOWLONG;

 const request = {
   name: `projects/-/serviceAccounts/${SERVICE_ACCOUNT_EMAIL}`,
   requestBody: {
     payload: JSON.stringify({
       iss: SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
       sub: SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
       aud: 'https://fleetengine.googleapis.com/',
       iat: iat,
       exp: exp,
       authorization: claims
     }),
   }
 };

 const response = await google.iamcredentials('v1').projects.serviceAccounts
   .signJwt(request)
   .catch((err) => {
    if (err.errors) throw err.errors;
    else throw err;
   });
 return response.data.signedJwt;
}

// MAKE A REQUEST
async function main() {
  const claims = {
   vehicleid: VEHICLE_ID
  };

  signToken(claims).then(token => {
   let auth = new GoogleAuth();
   auth.cachedCredential = new AuthorizationHeaderProvider(token);
   const client = new fleetengine.VehicleServiceClient({ auth: auth });

   client.getVehicle({name: `providers/${PROJECT_ID}/vehicles/${VEHICLE_ID}`}).then(function(resp) {
    console.log(resp);
   }, function(err) {
    console.log(err);
   });
  });
}

class AuthorizationHeaderProvider {
  constructor(token) {
    this.token = token;
  }

  getRequestMetadata(url, callback) {
    callback(null, {'authorization': `Bearer ${this.token}`});
  }
}

main().catch(console.error);

Go

Go kitaplığı https://pkg.go.dev/cloud.google.com/go/maps adresinde modül olarak paket hâlinde sunulur.

package main

import (
 "context"
 "fmt"
 "os"
 "time"
 "google.golang.org/grpc"
 "google.golang.org/grpc/credentials"
 "google.golang.org/grpc/metadata"
 credentials "cloud.google.com/go/iam/credentials/apiv1"
 credentialspb "cloud.google.com/go/iam/credentials/apiv1/credentialspb"
 fleetengine "cloud.google.com/go/maps/fleetengine/apiv1/fleetenginepb"
)

func (a *auth) signToken(ctx context.Context, email string, iat time.Time, exp time.Time, aud string, scope string, privateClaims map[string]any) (string, error) {
 claimSet := struct {
  Iss      string `json:"iss"`
  Sub      string `json:"sub"`
  Aud      string `json:"aud"`
  Scope     string `json:"scope"`
  Iat      int64 `json:"iat"`
  Exp      int64 `json:"exp"`
  Authorization any  `json:"authorization"`
 }{email, email, aud, scope, iat.Unix(), exp.Unix(), nil}

 if privateClaims != nil {
  if auth, ok := privateClaims["authorization"]; ok {
   claimSet.Authorization = auth
  }
 }

 // Create a new connection per request to ensure we're not using a stale context.
 client, err := credentials.NewIamCredentialsClient(ctx)
 if err != nil {
  return "", fmt.Errorf("Could not instantiate IAM credentials client: %v", err)
 }

 payloadJSON, err := json.Marshal(claimSet)
 if err != nil {
  return "", fmt.Errorf("Could not marshal JWT payload: %v", err)
 }

 req := &credentialspb.SignJwtRequest{
  Name:  fmt.Sprintf("projects/-/serviceAccounts/%s", email),
  Payload: string(payloadJSON),
  JwtType: "JWT",
 }

 resp, err := client.SignJwt(ctx, req)
 if err != nil {
  return "", fmt.Errorf("SignJwt request failed with error: %v", err)
 }
 return resp.SignedJwt, nil
}

func main() {
 project_id := "YOUR_GCP_PROJECT_NAME"
 vehicle_id := "YOUR_VEHICLE_ID"
 service_account_name := "YOUR_SERVICE_ACCOUNT"
 service_account_email := fmt.Sprintf("%s@%s.iam.gserviceaccount.com", service_account_name, project_id)

 ctx := context.Background()

 iat := time.Now().Add(-time.Minute * 5)
 exp := time.Now().Add(time.Minute * 55)
 aud := "https://fleetengine.googleapis.com/"
 scope := "https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"
 claims := map[string]string{
  "vehicleid": vehicle_id,
 }

 token := signToken(ctx, service_account_email, iat, exp, aud, scope, claims)
 opts := []grpc.DialOption{
  grpc.WithTransportCredentials(credentials.NewClientTLSFromCert(nil, "")),
 }
 auth_header := string(fmt.Sprintf("Bearer %s", token))

 address := "fleetengine.googleapis.com:443"
 ctx = metadata.AppendToOutgoingContext(ctx, "authorization", auth_header)
 conn, _ := grpc.DialContext(ctx, address, opts...)

 request := &fleetengine.GetVehicleRequest {
  Name: fmt.Sprintf("providers/%s/vehicles/%s", project_id, vehicle_id),
 }
 svc := fleetengine.NewVehicleServiceClient(conn)

 response, err := svc.GetVehicle(ctx, request)

 if (err != nil) {
  fmt.Println(err)
  return
 }

 fmt.Println(response)
}

Python

https://pypi.org/project/google-maps-fleetengine/0.1.0/ sayfasına göz atın

pip

pip install google-auth
pip install google-maps-fleetengine

Örnek kod:

from google.maps import fleetengine_v1
import google.auth
from google.auth import jwt, iam
from google.auth.transport import requests

# CONSTANTS
PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME'
VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID'
SERVICE_ACCOUNT = f'YOUR_SERVICE_ACCOUNT@{PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com'

# CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
credentials, _ = google.auth.default(scopes=['https://www.googleapis.com/auth/iam'])
signer = iam.Signer(requests.Request(), credentials, SERVICE_ACCOUNT)
jwt_credentials = jwt.Credentials(
 signer,
 issuer=SERVICE_ACCOUNT,
 subject=SERVICE_ACCOUNT,
 audience='https://fleetengine.googleapis.com/',
 additional_claims={
  "authorization": {
   "vehicleid" : VEHICLE_ID
  }
 }
)

# MAKE A REQUEST
maps_fleetengine_client = fleetengine_v1.VehicleServiceClient(credentials=jwt_credentials)
request = fleetengine_v1.GetVehicleRequest(name=f'providers/{PROJECT_ID}/vehicles/{VEHICLE_ID}')
response = maps_fleetengine_client.get_vehicle(request=request)

C#

C# kitaplığı için yükleme talimatlarını https://www.nuget.org/packages/Google.Maps.FleetEngine.V1 adresinde bulabilirsiniz.

PHP

PHP kitaplığını https://storage.googleapis.com/fleetengine-gapic/dist/latest_release/google-maps-fleetengine-v1-php.tar.gz adresinden indirebilirsiniz.

Ruby

Ruby kitaplığını https://storage.googleapis.com/fleetengine-gapic/dist/latest_release/google-maps-fleetengine-v1-ruby.tar.gz adresinden indirebilirsiniz.