REST Resource: conferenceRecords.participants.participantSessions

Zasób: PARTICIPANTSession

Oznacza każde unikalne dołączenie do sesji lub jej opuszczenie, gdy użytkownik dołączy do konferencji na urządzeniu. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy użytkownik dołącza do konferencji, zostaje przypisany nowy, unikalny identyfikator. Oznacza to, że jeśli użytkownik dołączy do pokoju kilka razy z tego samego urządzenia, otrzyma różne identyfikatory i będzie traktowany jak różne sesje uczestników.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "startTime": string,
  "endTime": string
}
Pola
name

string

Identyfikator. Identyfikator sesji.

startTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Sygnatura czasowa rozpoczęcia sesji użytkownika.

endTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Sygnatura czasowa zakończenia sesji użytkownika. Jeśli sesja użytkownika jeszcze się nie zakończyła, anuluj ustawienie.

Metody

get

Pobiera sesję uczestnika na podstawie jego identyfikatora.

list

Wymienia sesje uczestników danego uczestnika w rekordzie konferencji.