Tài liệu tham khảo về khung hình ảnh máy học

Lớp

Các lớp sau đây được cung cấp trên toàn cầu.

  • Một hình ảnh dùng trong công nghệ máy học trên thiết bị.

    Khai báo

    Swift

    class MLImage : NSObject