Tài liệu tham khảo khung MLImage

Lớp

Các lớp sau đây có trên toàn cầu.

  • Hình ảnh được dùng trong công nghệ học máy trên thiết bị.

    Khai báo

    Swift

    class MLImage : NSObject