Tham chiếu khung thông dụng của MLKitTextRecognition

Văn bản

class Text : NSObject

Nhận dạng được văn bản trong một hình ảnh.

 • Văn bản được nhận dạng. Chuỗi trống nếu không nhận dạng được văn bản nào.

  Khai báo

  Swift

  var text: String { get }
 • Một mảng các khối được nhận dạng trong văn bản.

  Khai báo

  Swift

  var blocks: [MLKTextBlock] { get }
 • Không có sẵn.