Tham chiếu khung thông dụng của MLKitTextRecognition

Thành phần văn bản

class TextElement : NSObject

Một thành phần văn bản được nhận dạng trong một hình ảnh. Phần tử văn bản là một phân đoạn được phân tách bằng dấu cách trong một dòng văn bản (ví dụ: một từ trong hầu hết các ngôn ngữ sử dụng chữ Latinh).

 • Chuỗi thể hiện phần tử văn bản đã được nhận dạng.

  Khai báo

  Swift

  var text: String { get }
 • Hình chữ nhật chứa phần tử văn bản tương ứng với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định.

  Khai báo

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • Một mảng các ngôn ngữ được nhận dạng trong phần tử văn bản. Nếu không nhận dạng được ngôn ngữ nào, mảng đó sẽ trống.

  Khai báo

  Swift

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • Bốn điểm góc của phần tử văn bản theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ bắt đầu bằng điểm trên cùng bên trái tương ứng với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định. Đối tượng NSValue là các CGPoint.

  Khai báo

  Swift

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • Không có sẵn.