Tham chiếu khung thông dụng của MLKitTextRecognition

Dòng văn bản

class TextLine : NSObject

Dòng văn bản được nhận dạng trong hình ảnh bao gồm một mảng các thành phần.

 • Chuỗi thể hiện dòng văn bản đã được nhận dạng.

  Khai báo

  Swift

  var text: String { get }
 • Một mảng các thành phần văn bản tạo thành đường kẻ.

  Khai báo

  Swift

  var elements: [MLKTextElement] { get }
 • Hình chữ nhật chứa dòng văn bản tương ứng với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định.

  Khai báo

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • Một mảng các ngôn ngữ được nhận dạng trong dòng văn bản. Nếu không nhận dạng được ngôn ngữ nào, mảng này sẽ trống.

  Khai báo

  Swift

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • Bốn điểm góc của dòng văn bản theo thứ tự chiều kim đồng hồ, bắt đầu bằng điểm trên cùng bên trái so với hình ảnh trong không gian toạ độ mặc định. Đối tượng NSValue là các CGPoint.

  Khai báo

  Swift

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • Không có sẵn.