Tham chiếu khung thông dụng của MLKitTextRecognition

Trình nhận dạng văn bản

class TextRecognizer : NSObject

Trình nhận dạng văn bản nhận dạng văn bản trong một hình ảnh.

 • Trả về trình nhận dạng văn bản với các tùy chọn nhất định.

  Bạn không nên sử dụng đồng thời nhiều phiên bản TextRecognizer với các tuỳ chọn ngôn ngữ khác nhau vì việc này có thể làm giảm hiệu suất.

  Khai báo

  Swift

  class func textRecognizer(options: MLKCommonTextRecognizerOptions) -> Self

  Các tham số

  options

  Các tuỳ chọn để định cấu hình trình nhận dạng văn bản.

  Giá trị trả về

  Trình nhận dạng văn bản được định cấu hình với các tùy chọn nhất định.

 • Xử lý hình ảnh đã cho để nhận dạng văn bản.

  Khai báo

  Swift

  func process(_ image: MLKitCompatibleImage) async throws -> MLKText

  Các tham số

  image

  Hình ảnh cần xử lý.

  completion

  Trình xử lý để gọi lại trên hàng đợi chính khi hoàn thành việc nhận dạng văn bản.

 • Trả về kết quả nhận dạng văn bản trong hình ảnh đã cho hoặc nil nếu xảy ra lỗi. Tính năng nhận dạng văn bản được thực hiện đồng bộ trên luồng gọi.

  Bạn nên gọi phương thức này khỏi luồng chính để tránh chặn giao diện người dùng. Do đó, NSException sẽ được tăng lên nếu phương thức này được gọi trên chuỗi chính.

  Khai báo

  Swift

  func results(in image: MLKitCompatibleImage) throws -> MLKText

  Các tham số

  image

  Hình ảnh thu được kết quả.

  error

  Một thông số lỗi không bắt buộc được điền sẵn khi xảy ra lỗi khi nhận kết quả.

  Giá trị trả về

  Kết quả nhận dạng văn bản trong hình ảnh đã cho hoặc nil nếu xảy ra lỗi.