Tài liệu tham khảo về khung MLKitVision

Hình ảnh Vision

class VisionImage : NSObject, MLKitCompatibleImage

Hình ảnh hoặc vùng đệm hình ảnh dùng để phát hiện thị giác.

 • Hướng hiển thị của hình ảnh. Mặc định là .up.

  Khai báo

  Swift

  var orientation: Int32 { get set }
 • Khởi động đối tượng VisionImage với hình ảnh đã cho.

  Khai báo

  Swift

  init(image: Any!)

  Các tham số

  image

  Hình ảnh sử dụng trong tính năng phát hiện thị giác. Hình ảnh đã cho phải được xoay, do đó, thuộc tính imageOrientation của hình ảnh được đặt thành .up. UIImage phải có thuộc tính CGImage không phải NULL.

  Giá trị trả về

  Một thực thể VisionImage có hình ảnh đã cho.

 • Khởi động đối tượng VisionImage bằng vùng đệm hình ảnh nhất định. Để cải thiện hiệu suất, bạn nên giảm thiểu thời gian tồn tại và số phiên bản của lớp này khi khởi chạy bằng CMSampleBufferRef.

  Khai báo

  Swift

  init(buffer sampleBuffer: CMSampleBuffer)

  Các tham số

  sampleBuffer

  Vùng đệm hình ảnh để sử dụng trong tính năng phát hiện thị giác. Vùng đệm này phải dựa trên vùng đệm pixel (không phải dữ liệu nén) và phải là một trong các định dạng sau: - kCVPixelFormatType_32BGRA - kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange - kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange Trong thực tế: mã này dùng được với video đầu ra của máy ảnh trên điện thoại, chứ không phải các nguồn tùy ý khác của CMSampleBufferRef.

  Giá trị trả về

  Một thực thể VisionImage có vùng đệm hình ảnh nhất định.

 • Không có sẵn.