Samouczek

Ten samouczek pokazuje, jak zintegrować aplikację internetową z Google Pay API i skonfigurować ją tak, aby obsługiwała karty płatnicze.

Krok 1. Określ wersję Google Pay API

Zadeklaruj, jakiej wersji Google Pay API używa Twoja witryna. Główny i pomocniczy numer wersji ma wpływ na pola, które powinny być określone w każdym przekazywanym obiekcie. Jest on zawarty w odpowiedzi.

const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};

Krok 2. Wybierz metodę tokenizacji płatności

Google szyfruje informacje o wybranej przez kupującego karcie podczas bezpiecznego przetwarzania operacji poprzez bramę sprzedawcy lub bezpośrednio na bezpiecznych serwerach sprzedawcy. Poniżej znajdziesz przykłady obu rozwiązań.

Brama

const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'example',
  'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
 }
};

Zastąp example identyfikatorem bramy obsługiwanym przez Google, a exampleGatewayMerchantId – unikalnym identyfikatorem sprzedawcy widocznym w Twojej bramie.

Zajrzyj do dokumentacji dotyczącej tokenizacji bram, by dowiedzieć się więcej na temat obsługiwanych bram i unikalnych identyfikatorów. Typ tokenizacji PAYMENT_GATEWAY to najpopularniejszy sposób implementacji płatności kartą w Google Pay API przez sprzedawców.

Bezpośrednio

const tokenizationSpecification = {
 "type": "DIRECT",
 "parameters": {
  "protocolVersion": "ECv2",
  "publicKey": "BOdoXP1aiNp.....kh3JUhiSZKHYF2Y="
 }
}

Zastąp skróconą wartość publicKey kluczem publicznym podanym w profilu programisty Google Pay, aby otrzymać dane karty zaszyfrowane za pomocą tego klucza. Więcej informacji o konfigurowaniu kluczy szyfrowania odpowiednich do wykorzystania w Google Pay API znajdziesz w dokumentacji związanej z szyfrowaniem danych płatności.

Krok 3. Określ obsługiwane sieci kart płatniczych

Określ sieci kart akceptowane w Twojej witrynie.

const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];

Google Pay API może zwrócić listę kart zapisanych na stronie Google.com (PAN_ONLY) lub token urządzenia z Androidem uwierzytelniany za pomocą kryptogramu 3-D Secure (CRYPTOGRAM_3DS).

const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

Więcej informacji znajdziesz w sekcji dotyczącej CardParameters w dokumentacji obiektu. Sprawdź bramę lub firmę obsługującą płatności pod kątem obsługiwanych sieci kart i obsługi tokenów urządzeń z Androidem.

Krok 4. Opisz dozwolone formy płatności

Połącz obsługiwane metody uwierzytelniania i sieci kart, aby opisać obsługę formy płatności CARD w Twojej witrynie.

const baseCardPaymentMethod = {
 type: 'CARD',
 parameters: {
  allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
  allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
 }
};

Rozszerz podstawowy obiekt formy płatności, aby opisać, jakie informacje mają być zwracane do aplikacji, łącznie z danymi płatności tokenizowanych.

const cardPaymentMethod = Object.assign(
 {tokenizationSpecification: tokenizationSpecification},
 baseCardPaymentMethod
);

Więcej informacji na temat obsługiwanych parameters znajdziesz w sekcji dotyczącej CardParameters.

Oprócz płatności typu CARD Google Pay obsługuje również formę płatności PAYPAL. Więcej informacji na temat dodawania PAYPAL do Google Pay jako formy płatności znajdziesz w dokumentacji dla programistów PayPal.

Krok 5. Wczytaj bibliotekę JavaScript Google Pay API

Dodaj w swojej witrynie JavaScript hostowany przez Google.

<script
 async
 src="https://pay.google.com/gp/p/js/pay.js"
 onload="console.log('TODO: add onload function')">
</script>

Po wczytaniu biblioteki JavaScript Google Pay API zainicjuj obiekt PaymentsClient. Początkowo wykorzystane zostanie środowisko TEST, które zwróci fikcyjne formy płatności. Mają one na celu zaprezentowanie struktury odpowiedzi na płatność. W tym środowisku nie można dokonać transakcji za pomocą wybranej metody. W artykule o liście kontrolnej integracji znajdziesz więcej informacji o wymaganiach dotyczących środowiska PRODUCTION, które zwraca formy płatności odpowiednie do obciążenia.

const paymentsClient =
  new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'TEST'});

Krok 6. Określ gotowość do płacenia za pomocą Google Pay API

Dodaj obsługiwane formy płatności do podstawowego obiektu żądania.

const isReadyToPayRequest = Object.assign({}, baseRequest);
isReadyToPayRequest.allowedPaymentMethods = [baseCardPaymentMethod];

Wywołaj isReadyToPay(), aby określić, czy obecnie używane urządzenie lub przeglądarka obsługuje Google Pay API w przypadku wybranych form płatności.

paymentsClient.isReadyToPay(isReadyToPayRequest)
  .then(function(response) {
   if (response.result) {
    // add a Google Pay payment button
   }
  })
  .catch(function(err) {
   // show error in developer console for debugging
   console.error(err);
  });

Krok 7. Dodaj przycisk płatności Google Pay

Dodaj przycisk Google Pay, by zachęcić kupującego do zrealizowania płatności w formie obsługiwanej przez Google Pay API i Twoją witrynę. Sprawdź wskazówki dotyczące marki, by dowiedzieć się więcej o dostępnych typach przycisków, kolorach oraz wymaganiach związanych z wyświetlaniem.

const button =
  paymentsClient.createButton({onClick: () => console.log('TODO: click handler')});
document.getElementById('container').appendChild(button);

Krok 8. Utwórz obiekt PaymentDataRequest

Utwórz obiekt JavaScript opisujący obsługę Google Pay API przez Twoją witrynę. W sekcji PaymentDataRequest znajdziesz pełną listę właściwości.

const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);

Dodaj formy płatności obsługiwane w Twojej aplikacji razem z konfiguracją i innymi danymi, które powinna zawierać odpowiedź.

paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];

Poniższy przykład pokazuje, jak określić łączną kwotę oraz walutę, które ma potwierdzić kupujący.

paymentDataRequest.transactionInfo = {
 totalPriceStatus: 'FINAL',
 totalPrice: '123.45',
 currencyCode: 'USD',
 countryCode: 'US'
};

Podaj nazwę sprzedawcy widoczną dla użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w sekcji MerchantInfo.

paymentDataRequest.merchantInfo = {
 merchantName: 'Example Merchant'
};

Krok 9. Zarejestruj moduł obsługi zdarzeń za pomocą gestów

Zarejestruj moduł obsługi zdarzeń kliknięcia dla przycisku zakupu, który wywołuje loadPaymentData() natychmiast po interakcji z przyciskiem płatności Google Pay.

Przetwórz odpowiedź z Google Pay API po tym, jak użytkownik Google zezwoli witrynie na dostęp do wybranej formy płatności oraz opcjonalnych danych kontaktowych.

Wyodrębnij token płatności z odpowiedzi paymentData. Jeśli implementujesz integrację bramy, przekaż ten token do swojej bramy bez żadnych modyfikacji.

paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest).then(function(paymentData){
 // if using gateway tokenization, pass this token without modification
 paymentToken = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;
}).catch(function(err){
 // show error in developer console for debugging
 console.error(err);
});

Krok 10 (opcjonalny). Pobierz z wyprzedzeniem dane (przed interakcją z użytkownikiem)

Pobierz z wyprzedzeniem konfigurację płatności w witrynie z Google Pay API przed wywołaniem loadPaymentData(), aby skrócić czas operacji.

paymentsClient.prefetchPaymentData(paymentDataRequest);

Krok 11 (opcjonalny). Skonfiguruj autoryzację płatności.

Autoryzacja płatności służy do rozpoczęcia procesu płatności i potwierdzenia statusu autoryzacji płatności.

Aby skonfigurować autoryzację płatności, wykonaj te czynności:

 1. Zarejestruj wywołanie zwrotne onPaymentAuthorized() w PaymentOptions.
 2. Wywołaj funkcję loadPaymentData() z intencją wywołania zwrotnego PAYMENT_AUTHORIZATION.
 3. Wdróż onPaymentAuthorized().

Rejestrowanie wywołań zwrotnych onPaymentAuthorized

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak rejestruje się wywołania zwrotne onPaymentAuthorized:

{
 environment: "TEST",
 merchantInfo: {
  merchantName: "Example Merchant",
  merchantId: "0123456789"
 },
 paymentDataCallbacks: {
  onPaymentAuthorized: onPaymentAuthorized
 }
}

Wczytywanie danych płatności z intencjami wywołania zwrotnego

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak inicjuje się arkusz płatności z autoryzacją płatności:

const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
paymentDataRequest.merchantInfo = {
 merchantId: '01234567890123456789',
 merchantName: 'Example Merchant'
};

paymentDataRequest.callbackIntents = ["PAYMENT_AUTHORIZATION"];

Obsługa wywołań zwrotnych onPaymentAuthorized

Wywołanie zwrotne onPaymentAuthorized() jest wywoływane przez Google z obiektem PaymentData po zatwierdzeniu płatności gestem przez płatnika, na przykład przez kliknięcie Zapłać.

Wywołanie zwraca wartość Promise<PaymentAuthorizationResult>. Obiekt PaymentAuthorizationResult ma ustawiony stan transakcji SUCCESS lub ERROR. Po pomyślnym zakończeniu arkusz płatności zostaje zamknięty. Jeśli wystąpi błąd, w arkuszu płatności pojawiają się szczegóły błędu zwróconego po przetworzeniu płatności. Użytkownik może zmienić dane płatności w arkuszu płatności i ponownie autoryzować płatność.

function onPaymentAuthorized(paymentData) {
 return new Promise(function(resolve, reject){
  // handle the response
  processPayment(paymentData)
  .then(function() {
   resolve({transactionState: 'SUCCESS'});
  })
  .catch(function() {
   resolve({
    transactionState: 'ERROR',
    error: {
     intent: 'PAYMENT_AUTHORIZATION',
     message: 'Insufficient funds',
     reason: 'PAYMENT_DATA_INVALID'
    }
   });
  });
 });
}

Krok 12 (opcjonalny w przypadku włączonej wysyłki). Skonfiguruj dynamiczne aktualizacje cen.

Dzięki funkcji Dynamiczne aktualizacje cen sprzedawcy mogą dynamicznie aktualizować opcje dostawy i informacje o transakcjach na podstawie wybranego adresu dostawy. Mogą także dynamicznie aktualizować informacje o transakcjach na podstawie wybranej opcji dostawy.

Aby skonfigurować dynamiczne aktualizacje cen, wykonaj te czynności:

 1. Zarejestruj wywołania zwrotne onPaymentAuthorized i onPaymentDataChanged w PaymentOptions.
 2. Wywołaj funkcję loadPaymentData() z intencjami wywołania zwrotnego. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednim przykładzie.
 3. Wdróż onPaymentAuthorized i onPaymentDataChanged.

Rejestracja wywołania zwrotnego PaymentData

Poniższy fragment kodu pokazuje, że funkcja Dynamiczne aktualizacje cen wymaga zarejestrowania funkcji wywołań zwrotnych w obiekcie PaymentsClient paymentOptions.

{
 environment: "TEST",
 merchantInfo: {
  merchantName: "Example Merchant",
  merchantId: "0123456789"
 },
 paymentDataCallbacks: {
  onPaymentAuthorized: onPaymentAuthorized,
  onPaymentDataChanged: onPaymentDataChanged
 }
}

Wczytywanie danych płatności z intencjami wywołania zwrotnego

Poniższy fragment kodu ilustruje, w jaki sposób należy zainicjować arkusz płatności wymaganym adresem dostawy i konfiguracją opcji dostawy.

const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
paymentDataRequest.merchantInfo = {
 merchantId: '01234567890123456789',
 merchantName: 'Example Merchant'
};

paymentDataRequest.callbackIntents = ["SHIPPING_ADDRESS", "SHIPPING_OPTION", "PAYMENT_AUTHORIZATION"];

paymentDataRequest.shippingAddressRequired = true;
paymentDataRequest.shippingAddressParameters = getGoogleShippingAddressParameters();
paymentDataRequest.shippingOptionRequired = true;

Obsługa wywołania zwrotnego onPaymentDataChanged

Wywołanie zwrotne onPaymentDataChanged jest wywoływane z obiektem IntermediatePaymentData. Zawiera on adres dostawy i opcję dostawy wybrane w arkuszu płatności.

Wywołanie zwraca wartość Promise<PaymentDataRequestUpdate>. Obiekt PaymentDataRequestUpdate zawiera nowe informacje o transakcji, opcje dostawy i błąd danych o płatności. Te dane aktualizują arkusz płatności.

Wyjątkowe przypadki, takie jak bezużyteczny adres dostawy czy nieprawidłowa opcja dostawy, należy uwzględnić bezpośrednio w arkuszu płatności. Skonfiguruj obiekt PaymentDataError, aby wyróżnić przyczynę błędu za pomocą komunikatu o błędzie, który pojawi się użytkownikowi. Pamiętaj, by komunikat zawierał powiązaną intencję. Szczegółowe informacje o tym, jak skonfigurować obiekt i komunikat, znajdziesz w poniższej próbce kodu.

function onPaymentDataChanged(intermediatePaymentData) {
 return new Promise(function(resolve, reject) {

  let shippingAddress = intermediatePaymentData.shippingAddress;
  let shippingOptionData = intermediatePaymentData.shippingOptionData;
  let paymentDataRequestUpdate = {};

  if (intermediatePaymentData.callbackTrigger == "INITIALIZE" || intermediatePaymentData.callbackTrigger == "SHIPPING_ADDRESS") {
   if(shippingAddress.administrativeArea == "NJ") {
    paymentDataRequestUpdate.error = getGoogleUnserviceableAddressError();
   }
   else {
    paymentDataRequestUpdate.newShippingOptionParameters = getGoogleDefaultShippingOptions();
    let selectedShippingOptionId = paymentDataRequestUpdate.newShippingOptionParameters.defaultSelectedOptionId;
    paymentDataRequestUpdate.newTransactionInfo = calculateNewTransactionInfo(selectedShippingOptionId);
   }
  }
  else if (intermediatePaymentData.callbackTrigger == "SHIPPING_OPTION") {
   paymentDataRequestUpdate.newTransactionInfo = calculateNewTransactionInfo(shippingOptionData.id);
  }

  resolve(paymentDataRequestUpdate);
 });
}

Połącz wszystkie elementy

Poniżej znajdziesz kompletny przykład użycia biblioteki JavaScript Google Pay API i funkcji Dynamiczne aktualizacje cen.

Samouczek

<div id="container"></div>

<script>
/**
 * Define the version of the Google Pay API referenced when creating your
 * configuration
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|apiVersion in PaymentDataRequest}
 */
const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};

/**
 * Card networks supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm card networks supported by your site and gateway
 */
const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];

/**
 * Card authentication methods supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm your processor supports Android device tokens for your
 * supported card networks
 */
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

/**
 * Identify your gateway and your site's gateway merchant identifier
 *
 * The Google Pay API response will return an encrypted payment method capable
 * of being charged by a supported gateway after payer authorization
 *
 * @todo check with your gateway on the parameters to pass
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#Gateway|PaymentMethodTokenizationSpecification}
 */
const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'example',
  'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method and its required
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const baseCardPaymentMethod = {
 type: 'CARD',
 parameters: {
  allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
  allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method including optional
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const cardPaymentMethod = Object.assign(
 {},
 baseCardPaymentMethod,
 {
  tokenizationSpecification: tokenizationSpecification
 }
);

/**
 * An initialized google.payments.api.PaymentsClient object or null if not yet set
 *
 * @see {@link getGooglePaymentsClient}
 */
let paymentsClient = null;

/**
 * Configure your site's support for payment methods supported by the Google Pay
 * API.
 *
 * Each member of allowedPaymentMethods should contain only the required fields,
 * allowing reuse of this base request when determining a viewer's ability
 * to pay and later requesting a supported payment method
 *
 * @returns {object} Google Pay API version, payment methods supported by the site
 */
function getGoogleIsReadyToPayRequest() {
 return Object.assign(
   {},
   baseRequest,
   {
    allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
   }
 );
}

/**
 * Configure support for the Google Pay API
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|PaymentDataRequest}
 * @returns {object} PaymentDataRequest fields
 */
function getGooglePaymentDataRequest() {
 const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
 paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
 paymentDataRequest.merchantInfo = {
  // @todo a merchant ID is available for a production environment after approval by Google
  // See {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist|Integration checklist}
  // merchantId: '01234567890123456789',
  merchantName: 'Example Merchant'
 };
 return paymentDataRequest;
}

/**
 * Return an active PaymentsClient or initialize
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/client#PaymentsClient|PaymentsClient constructor}
 * @returns {google.payments.api.PaymentsClient} Google Pay API client
 */
function getGooglePaymentsClient() {
 if ( paymentsClient === null ) {
  paymentsClient = new google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'TEST'});
 }
  return paymentsClient;
}

/**
 * Initialize Google PaymentsClient after Google-hosted JavaScript has loaded
 *
 * Display a Google Pay payment button after confirmation of the viewer's
 * ability to pay.
 */
function onGooglePayLoaded() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.isReadyToPay(getGoogleIsReadyToPayRequest())
   .then(function(response) {
    if (response.result) {
     addGooglePayButton();
     // @todo prefetch payment data to improve performance after confirming site functionality
     // prefetchGooglePaymentData();
    }
   })
   .catch(function(err) {
    // show error in developer console for debugging
    console.error(err);
   });
}

/**
 * Add a Google Pay purchase button alongside an existing checkout button
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#ButtonOptions|Button options}
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines|Google Pay brand guidelines}
 */
function addGooglePayButton() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 const button =
   paymentsClient.createButton({onClick: onGooglePaymentButtonClicked});
 document.getElementById('container').appendChild(button);
}

/**
 * Provide Google Pay API with a payment amount, currency, and amount status
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#TransactionInfo|TransactionInfo}
 * @returns {object} transaction info, suitable for use as transactionInfo property of PaymentDataRequest
 */
function getGoogleTransactionInfo() {
 return {
  countryCode: 'US',
  currencyCode: 'USD',
  totalPriceStatus: 'FINAL',
  // set to cart total
  totalPrice: '1.00'
 };
}

/**
 * Prefetch payment data to improve performance
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/client#prefetchPaymentData|prefetchPaymentData()}
 */
function prefetchGooglePaymentData() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 // transactionInfo must be set but does not affect cache
 paymentDataRequest.transactionInfo = {
  totalPriceStatus: 'NOT_CURRENTLY_KNOWN',
  currencyCode: 'USD'
 };
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.prefetchPaymentData(paymentDataRequest);
}

/**
 * Show Google Pay payment sheet when Google Pay payment button is clicked
 */
function onGooglePaymentButtonClicked() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest)
   .then(function(paymentData) {
    // handle the response
    processPayment(paymentData);
   })
   .catch(function(err) {
    // show error in developer console for debugging
    console.error(err);
   });
}

/**
 * Process payment data returned by the Google Pay API
 *
 * @param {object} paymentData response from Google Pay API after user approves payment
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentData|PaymentData object reference}
 */
function processPayment(paymentData) {
 // show returned data in developer console for debugging
  console.log(paymentData);
 // @todo pass payment token to your gateway to process payment
 paymentToken = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;
}
</script>
<script async
 src="https://pay.google.com/gp/p/js/pay.js"
 onload="onGooglePayLoaded()"></script>

Autoryzacja płatności

<div id="container"></div>

<script>
/**
 * Define the version of the Google Pay API referenced when creating your
 * configuration
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|apiVersion in PaymentDataRequest}
 */
const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};

/**
 * Card networks supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm card networks supported by your site and gateway
 */
const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];

/**
 * Card authentication methods supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm your processor supports Android device tokens for your
 * supported card networks
 */
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

/**
 * Identify your gateway and your site's gateway merchant identifier
 *
 * The Google Pay API response will return an encrypted payment method capable
 * of being charged by a supported gateway after payer authorization
 *
 * @todo check with your gateway on the parameters to pass
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#Gateway|PaymentMethodTokenizationSpecification}
 */
const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'example',
  'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method and its required
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const baseCardPaymentMethod = {
 type: 'CARD',
 parameters: {
  allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
  allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method including optional
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const cardPaymentMethod = Object.assign(
 {},
 baseCardPaymentMethod,
 {
  tokenizationSpecification: tokenizationSpecification
 }
);

/**
 * An initialized google.payments.api.PaymentsClient object or null if not yet set
 *
 * @see {@link getGooglePaymentsClient}
 */
let paymentsClient = null;

/**
 * Configure your site's support for payment methods supported by the Google Pay
 * API.
 *
 * Each member of allowedPaymentMethods should contain only the required fields,
 * allowing reuse of this base request when determining a viewer's ability
 * to pay and later requesting a supported payment method
 *
 * @returns {object} Google Pay API version, payment methods supported by the site
 */
function getGoogleIsReadyToPayRequest() {
 return Object.assign(
   {},
   baseRequest,
   {
    allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
   }
 );
}

/**
 * Configure support for the Google Pay API
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|PaymentDataRequest}
 * @returns {object} PaymentDataRequest fields
 */
function getGooglePaymentDataRequest() {
 const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
 paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
 paymentDataRequest.merchantInfo = {
  // @todo a merchant ID is available for a production environment after approval by Google
  // See {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist|Integration checklist}
  // merchantId: '01234567890123456789',
  merchantName: 'Example Merchant'
 };

 paymentDataRequest.callbackIntents = ["PAYMENT_AUTHORIZATION"];

 return paymentDataRequest;
}

/**
 * Return an active PaymentsClient or initialize
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/client#PaymentsClient|PaymentsClient constructor}
 * @returns {google.payments.api.PaymentsClient} Google Pay API client
 */
function getGooglePaymentsClient() {
 if ( paymentsClient === null ) {
  paymentsClient = new google.payments.api.PaymentsClient({
  	environment: 'TEST',
   paymentDataCallbacks: {
   	onPaymentAuthorized: onPaymentAuthorized
   }
  });
 }
 return paymentsClient;
}

/**
 * Handles authorize payments callback intents.
 *
 * @param {object} paymentData response from Google Pay API after a payer approves payment through user gesture.
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentData object reference}
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentAuthorizationResult}
 * @returns Promise<{object}> Promise of PaymentAuthorizationResult object to acknowledge the payment authorization status.
 */
function onPaymentAuthorized(paymentData) {
	return new Promise(function(resolve, reject){
  // handle the response
  processPayment(paymentData)
  .then(function() {
   resolve({transactionState: 'SUCCESS'});
  })
  .catch(function() {
   resolve({
    transactionState: 'ERROR',
    error: {
     intent: 'PAYMENT_AUTHORIZATION',
     message: 'Insufficient funds',
     reason: 'PAYMENT_DATA_INVALID'
    }
   });
 	});
 });
}

/**
 * Initialize Google PaymentsClient after Google-hosted JavaScript has loaded
 *
 * Display a Google Pay payment button after confirmation of the viewer's
 * ability to pay.
 */
function onGooglePayLoaded() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.isReadyToPay(getGoogleIsReadyToPayRequest())
   .then(function(response) {
    if (response.result) {
     addGooglePayButton();
    }
   })
   .catch(function(err) {
    // show error in developer console for debugging
    console.error(err);
   });
}

/**
 * Add a Google Pay purchase button alongside an existing checkout button
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#ButtonOptions|Button options}
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines|Google Pay brand guidelines}
 */
function addGooglePayButton() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 const button =
   paymentsClient.createButton({onClick: onGooglePaymentButtonClicked});
 document.getElementById('container').appendChild(button);
}

/**
 * Provide Google Pay API with a payment amount, currency, and amount status
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#TransactionInfo|TransactionInfo}
 * @returns {object} transaction info, suitable for use as transactionInfo property of PaymentDataRequest
 */
function getGoogleTransactionInfo() {
 return {
    displayItems: [
    {
     label: "Subtotal",
     type: "SUBTOTAL",
     price: "11.00",
    },
   {
     label: "Tax",
     type: "TAX",
     price: "1.00",
    }
  ],
  countryCode: 'US',
  currencyCode: "USD",
  totalPriceStatus: "FINAL",
  totalPrice: "12.00",
  totalPriceLabel: "Total"
 };
}

/**
 * Show Google Pay payment sheet when Google Pay payment button is clicked
 */
function onGooglePaymentButtonClicked() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest);
}

/**
 * Process payment data returned by the Google Pay API
 *
 * @param {object} paymentData response from Google Pay API after user approves payment
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentData|PaymentData object reference}
 */
function processPayment(paymentData) {
	return new Promise(function(resolve, reject) {
 	setTimeout(function() {
 		// @todo pass payment token to your gateway to process payment
 		paymentToken = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;

  	resolve({});
  }, 3000);
 });
}
</script>
<script async
 src="https://pay.google.com/gp/p/js/pay.js"
 onload="onGooglePayLoaded()"></script>

Dynamiczne aktualizacje cen

<div id="container"></div>

<script>
/**
 * Define the version of the Google Pay API referenced when creating your
 * configuration
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|apiVersion in PaymentDataRequest}
 */
const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};

/**
 * Card networks supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm card networks supported by your site and gateway
 */
const allowedCardNetworks = ["AMEX", "DISCOVER", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"];

/**
 * Card authentication methods supported by your site and your gateway
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 * @todo confirm your processor supports Android device tokens for your
 * supported card networks
 */
const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];

/**
 * Identify your gateway and your site's gateway merchant identifier
 *
 * The Google Pay API response will return an encrypted payment method capable
 * of being charged by a supported gateway after payer authorization
 *
 * @todo check with your gateway on the parameters to pass
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#Gateway|PaymentMethodTokenizationSpecification}
 */
const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'example',
  'gatewayMerchantId': 'exampleGatewayMerchantId'
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method and its required
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const baseCardPaymentMethod = {
 type: 'CARD',
 parameters: {
  allowedAuthMethods: allowedCardAuthMethods,
  allowedCardNetworks: allowedCardNetworks
 }
};

/**
 * Describe your site's support for the CARD payment method including optional
 * fields
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#CardParameters|CardParameters}
 */
const cardPaymentMethod = Object.assign(
 {},
 baseCardPaymentMethod,
 {
  tokenizationSpecification: tokenizationSpecification
 }
);

/**
 * An initialized google.payments.api.PaymentsClient object or null if not yet set
 *
 * @see {@link getGooglePaymentsClient}
 */
let paymentsClient = null;

/**
 * Configure your site's support for payment methods supported by the Google Pay
 * API.
 *
 * Each member of allowedPaymentMethods should contain only the required fields,
 * allowing reuse of this base request when determining a viewer's ability
 * to pay and later requesting a supported payment method
 *
 * @returns {object} Google Pay API version, payment methods supported by the site
 */
function getGoogleIsReadyToPayRequest() {
 return Object.assign(
   {},
   baseRequest,
   {
    allowedPaymentMethods: [baseCardPaymentMethod]
   }
 );
}

/**
 * Configure support for the Google Pay API
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequest|PaymentDataRequest}
 * @returns {object} PaymentDataRequest fields
 */
function getGooglePaymentDataRequest() {
 const paymentDataRequest = Object.assign({}, baseRequest);
 paymentDataRequest.allowedPaymentMethods = [cardPaymentMethod];
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();
 paymentDataRequest.merchantInfo = {
  // @todo a merchant ID is available for a production environment after approval by Google
  // See {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist|Integration checklist}
  // merchantId: '01234567890123456789',
  merchantName: 'Example Merchant'
 };

 paymentDataRequest.callbackIntents = ["SHIPPING_ADDRESS", "SHIPPING_OPTION", "PAYMENT_AUTHORIZATION"];
 paymentDataRequest.shippingAddressRequired = true;
 paymentDataRequest.shippingAddressParameters = getGoogleShippingAddressParameters();
 paymentDataRequest.shippingOptionRequired = true;

 return paymentDataRequest;
}

/**
 * Return an active PaymentsClient or initialize
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/client#PaymentsClient|PaymentsClient constructor}
 * @returns {google.payments.api.PaymentsClient} Google Pay API client
 */
function getGooglePaymentsClient() {
 if ( paymentsClient === null ) {
  paymentsClient = new google.payments.api.PaymentsClient({
   environment: "TEST",
   merchantInfo: {
    merchantName: "Example Merchant",
    merchantId: "01234567890123456789"
   },
   paymentDataCallbacks: {
   	onPaymentAuthorized: onPaymentAuthorized,
    onPaymentDataChanged: onPaymentDataChanged
   }
  });
 }
 return paymentsClient;
}

function onPaymentAuthorized(paymentData) {
	return new Promise(function(resolve, reject){

 // handle the response
 processPayment(paymentData)
  .then(function() {
   resolve({transactionState: 'SUCCESS'});
  })
  .catch(function() {
  	resolve({
    transactionState: 'ERROR',
    error: {
     intent: 'PAYMENT_AUTHORIZATION',
     message: 'Insufficient funds',
     reason: 'PAYMENT_DATA_INVALID'
    }
   });
  });

 });
}

/**
 * Handles dynamic buy flow shipping address and shipping options callback intents.
 *
 * @param {object} itermediatePaymentData response from Google Pay API a shipping address or shipping option is selected in the payment sheet.
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#IntermediatePaymentData|IntermediatePaymentData object reference}
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataRequestUpdate|PaymentDataRequestUpdate}
 * @returns Promise<{object}> Promise of PaymentDataRequestUpdate object to update the payment sheet.
 */
function onPaymentDataChanged(intermediatePaymentData) {
 return new Promise(function(resolve, reject) {

  	let shippingAddress = intermediatePaymentData.shippingAddress;
  let shippingOptionData = intermediatePaymentData.shippingOptionData;
  let paymentDataRequestUpdate = {};

  if (intermediatePaymentData.callbackTrigger == "INITIALIZE" || intermediatePaymentData.callbackTrigger == "SHIPPING_ADDRESS") {
   if(shippingAddress.administrativeArea == "NJ") {
    paymentDataRequestUpdate.error = getGoogleUnserviceableAddressError();
   }
   else {
    paymentDataRequestUpdate.newShippingOptionParameters = getGoogleDefaultShippingOptions();
    let selectedShippingOptionId = paymentDataRequestUpdate.newShippingOptionParameters.defaultSelectedOptionId;
    paymentDataRequestUpdate.newTransactionInfo = calculateNewTransactionInfo(selectedShippingOptionId);
   }
  }
  else if (intermediatePaymentData.callbackTrigger == "SHIPPING_OPTION") {
   paymentDataRequestUpdate.newTransactionInfo = calculateNewTransactionInfo(shippingOptionData.id);
  }

  resolve(paymentDataRequestUpdate);
 });
}

/**
 * Helper function to create a new TransactionInfo object.

 * @param string shippingOptionId respresenting the selected shipping option in the payment sheet.
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#TransactionInfo|TransactionInfo}
 * @returns {object} transaction info, suitable for use as transactionInfo property of PaymentDataRequest
 */
function calculateNewTransactionInfo(shippingOptionId) {
    let newTransactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

 let shippingCost = getShippingCosts()[shippingOptionId];
 newTransactionInfo.displayItems.push({
  type: "LINE_ITEM",
  label: "Shipping cost",
  price: shippingCost,
  status: "FINAL"
 });

 let totalPrice = 0.00;
 newTransactionInfo.displayItems.forEach(displayItem => totalPrice += parseFloat(displayItem.price));
 newTransactionInfo.totalPrice = totalPrice.toString();

 return newTransactionInfo;
}

/**
 * Initialize Google PaymentsClient after Google-hosted JavaScript has loaded
 *
 * Display a Google Pay payment button after confirmation of the viewer's
 * ability to pay.
 */
function onGooglePayLoaded() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.isReadyToPay(getGoogleIsReadyToPayRequest())
   .then(function(response) {
    if (response.result) {
     addGooglePayButton();
     // @todo prefetch payment data to improve performance after confirming site functionality
     // prefetchGooglePaymentData();
    }
   })
   .catch(function(err) {
    // show error in developer console for debugging
    console.error(err);
   });
}

/**
 * Add a Google Pay purchase button alongside an existing checkout button
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#ButtonOptions|Button options}
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines|Google Pay brand guidelines}
 */
function addGooglePayButton() {
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 const button =
   paymentsClient.createButton({onClick: onGooglePaymentButtonClicked});
 document.getElementById('container').appendChild(button);
}

/**
 * Provide Google Pay API with a payment amount, currency, and amount status
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#TransactionInfo|TransactionInfo}
 * @returns {object} transaction info, suitable for use as transactionInfo property of PaymentDataRequest
 */
function getGoogleTransactionInfo() {
 return {
    displayItems: [
    {
     label: "Subtotal",
     type: "SUBTOTAL",
     price: "11.00",
    },
   {
     label: "Tax",
     type: "TAX",
     price: "1.00",
    }
  ],
  countryCode: 'US',
  currencyCode: "USD",
  totalPriceStatus: "FINAL",
  totalPrice: "12.00",
  totalPriceLabel: "Total"
 };
}

/**
 * Provide a key value store for shippping options.
 */
function getShippingCosts() {
    return {
  "shipping-001": "0.00",
  "shipping-002": "1.99",
  "shipping-003": "10.00"
 }
}

/**
 * Provide Google Pay API with shipping address parameters when using dynamic buy flow.
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#ShippingAddressParameters|ShippingAddressParameters}
 * @returns {object} shipping address details, suitable for use as shippingAddressParameters property of PaymentDataRequest
 */
function getGoogleShippingAddressParameters() {
    return {
    allowedCountryCodes: ['US'],
  phoneNumberRequired: true
 };
}

/**
 * Provide Google Pay API with shipping options and a default selected shipping option.
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#ShippingOptionParameters|ShippingOptionParameters}
 * @returns {object} shipping option parameters, suitable for use as shippingOptionParameters property of PaymentDataRequest
 */
function getGoogleDefaultShippingOptions() {
    return {
   defaultSelectedOptionId: "shipping-001",
   shippingOptions: [
    {
     "id": "shipping-001",
     "label": "Free: Standard shipping",
     "description": "Free Shipping delivered in 5 business days."
    },
    {
     "id": "shipping-002",
     "label": "$1.99: Standard shipping",
     "description": "Standard shipping delivered in 3 business days."
    },
    {
     "id": "shipping-003",
     "label": "$10: Express shipping",
     "description": "Express shipping delivered in 1 business day."
    },
   ]
 };
}

/**
 * Provide Google Pay API with a payment data error.
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentDataError|PaymentDataError}
 * @returns {object} payment data error, suitable for use as error property of PaymentDataRequestUpdate
 */
function getGoogleUnserviceableAddressError() {
    return {
  reason: "SHIPPING_ADDRESS_UNSERVICEABLE",
  message: "Cannot ship to the selected address",
  intent: "SHIPPING_ADDRESS"
    };
}

/**
 * Prefetch payment data to improve performance
 *
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/client#prefetchPaymentData|prefetchPaymentData()}
 */
function prefetchGooglePaymentData() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 // transactionInfo must be set but does not affect cache
 paymentDataRequest.transactionInfo = {
  totalPriceStatus: 'NOT_CURRENTLY_KNOWN',
  currencyCode: 'USD'
 };
 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.prefetchPaymentData(paymentDataRequest);
}

/**
 * Show Google Pay payment sheet when Google Pay payment button is clicked
 */
function onGooglePaymentButtonClicked() {
 const paymentDataRequest = getGooglePaymentDataRequest();
 paymentDataRequest.transactionInfo = getGoogleTransactionInfo();

 const paymentsClient = getGooglePaymentsClient();
 paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest);
}

/**
 * Process payment data returned by the Google Pay API
 *
 * @param {object} paymentData response from Google Pay API after user approves payment
 * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#PaymentData|PaymentData object reference}
 */
function processPayment(paymentData) {
	return new Promise(function(resolve, reject) {
 	setTimeout(function() {
  	// show returned data in developer console for debugging
  	 console.log(paymentData);
 		// @todo pass payment token to your gateway to process payment
 		paymentToken = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;

  	resolve({});
  }, 3000);
 });
}
</script>
<script async
 src="https://pay.google.com/gp/p/js/pay.js"
 onload="onGooglePayLoaded()"></script>