API lập chỉ mục

API lập chỉ mục cho phép các nhà phát triển chia sẻ chu trình hoạt động của Tài liệu web với Google.

Dịch vụ: indexing.googleapis.com

Cần có tên dịch vụ indexing.googleapis.com để tạo mã ứng dụng RPC.

google.indexing.v3.UrlService

Phương thức
GetUrlNotificationMetadata Lấy siêu dữ liệu về một Tài liệu web.
PublishUrlNotification Thông báo rằng một URL đã được cập nhật hoặc bị xóa.

Gửi phản hồi về...