Tổng quan về thẻ sinh viên

Thẻ sinh viên là những thẻ vòng lặp dùng để nhận dạng người dùng và cấp quyền truy cập vào toà nhà.

Người dùng có thể thêm Thẻ sinh viên vào điện thoại chạy Android để truy cập một cách an toàn vào các trường đại học.

Họ cũng có thể sử dụng thẻ sinh viên với Google Wallet để thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của trường đại học, chẳng hạn như nhà hàng,máy giặt, máy bán hàng tự động, sách và các sản phẩm khác.

Thẻ sinh viên cũng giúp người dùng truy cập nhanh vào các thông tin như thông tin chi tiết về người dùng và số điện thoại quan trọng của trường đại học.

Nhà cung cấp dịch vụ

Các trường đại học ở Hoa Kỳ và Canada có thể sử dụng Thẻ sinh viên tại các Nhà cung cấp dịch vụ sau đây:

Các nhà cung cấp dịch vụ này tích hợp với Google để cấp phép và quản lý các thẻ sinh viên trên Google Wallet của người dùng. Nếu bạn là nhà phát triển của một trường đại học và muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng thêm thẻ sinh viên vào Google Wallet.

Điều kiện tiên quyết của người dùng

Để sử dụng thẻ sinh viên trên Google Wallet, người dùng cần có:

  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ của Google Play
  • Điện thoại chạy Android Nougat (7.0) trở lên và đã bật NFC
  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Wallet (khuyến nghị)

Để biết thêm thông tin hỗ trợ người dùng, hãy xem bài viết hỗ trợ Lưu thẻ sinh viên của bạn vào Google Wallet.

Điều kiện tiên quyết của trường đại học

Để trường đại học hỗ trợ tính năng Thẻ sinh viên trên Google Wallet, họ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Trình đọc hỗ trợ NFC có thể nhận thông tin xác thực tài khoản người dùng từ Google Wallet thông qua giao thức được hỗ trợ của Nhà cung cấp dịch vụ.

Nguyên tắc về thương hiệu

Nguyên tắc về thương hiệu chứa thông tin về nguyên tắc của nút "Thêm vào Google Wallet" và các yêu cầu về tài sản đối với mã trường. Mẫu ánh xạ trường cũng có sẵn để cho biết cách ánh xạ dữ liệu tới từng trường trên Campus ID.

Cấp phép thẻ và trải nghiệm người dùng

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ liên kết tài khoản người dùng với một Tài khoản Google thông qua quy trình Thêm vào Google Wallet. Để biết thông tin chi tiết về các bước tích hợp, hãy xem bài viết Cấp thẻ mới.

Thuật ngữ

Bảng sau đây mô tả các thuật ngữ dùng trong tài liệu này và ý nghĩa của chúng.

Định nghĩa đối tượng sơ đồ thành phần
Truy cập Reader Trình đọc đại học có hỗ trợ NFC.
Tài khoản Thường được quản lý bởi các trường đại học sử dụng hệ thống quản lý của nhà cung cấp dịch vụ.
Trung tâm tài khoản Trung tâm tài khoản có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để quản lý vòng đời của các thẻ truy cập và khoá xác thực bắt buộc để xác thực bằng trình đọc quyền truy cập. Trung tâm tài khoản cũng thực hiện các hoạt động bảo mật và rủi ro để cải thiện tính bảo mật tổng thể của hệ thống.
Dịch vụ Google Play Ứng dụng Dịch vụ Google Play và các dịch vụ thiết bị của ứng dụng này, cho phép tất cả chức năng của thẻ sinh viên. Thành phần này cũng bao gồm ứng dụng Google Wallet. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Cấu trúc Google Wallet.
Máy chủ Google Các máy chủ phụ trợ của Google triển khai một số API vòng kín đã hỗ trợ Campus ID.
Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cung cấp công nghệ cho các hệ thống quản lý đại học.
Ứng dụng dành cho đại học Ứng dụng Android do một trường Đại học (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) tạo để người dùng quản lý(các) tài khoản của họ.

Còn gọi là ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ.
Công ty phát hành thẻ Trường đại học phát hành thẻ.