Tổng quan

Một số thẻ và vé mà bạn có thể tạo bằng Google Wallet có thể chứa dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Những thẻ và vé này có thêm biện pháp bảo vệ để giúp giữ an toàn cho dữ liệu của người dùng và được quản lý theo cách khác trong API Wallet. Ngành dọc thẻ và vé riêng tư chung phải được sử dụng trong trường hợp dữ liệu nhạy cảm (như được xác định trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của API Wallet) được đưa vào Thẻ và vé của bạn.

Ngành dọc thẻ và vé riêng tư chung hỗ trợ các trường hợp sử dụng như:

  • Thẻ bảo hiểm y tế
  • Thẻ căn cước
  • ID chính phủ khác

Một số quốc gia và khu vực tài phán yêu cầu quản lý dữ liệu nhạy cảm theo một cách cụ thể. Do đó, danh sách các trường hợp sử dụng được đánh dấu ở đây có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia của bạn hoặc các quy định khác. Nếu dữ liệu người dùng của bạn chịu sự điều chỉnh của pháp luật tại quốc gia xuất xứ của bạn (ví dụ: Đạo luật về trách nhiệm giải trình và khả năng chuyển đổi bảo hiểm sức khỏe ở Hoa Kỳ), dữ liệu đó sẽ phải sử dụng thẻ và vé riêng tư chung và có thể phải được xem xét thêm.

Điểm khác biệt là gì?

Thẻ và vé riêng tư sử dụng phương thức độc lập để xác định và phân phối thẻ và vé. Là nhà phát triển, bạn xác định bố cục và nội dung của thẻ và vé trong một mã Web JSON mà sẽ được phân phối trực tiếp cho người dùng để họ lưu vào Wallet.

Những thẻ và vé xử lý dữ liệu nhạy cảm (còn gọi là thẻ và vé riêng tư chung) có thể phải tuân thủ thêm các chế độ kiểm soát quyền riêng tư trong quá trình tham gia. Chúng tôi không cho phép sử dụng API để xử lý dữ liệu nhạy cảm trong Google Wallet mà không có sự cho phép rõ ràng của Google, như được mô tả trong định nghĩa trong API chấp nhận được sử dụng của Wallet.

Yêu cầu truy cập

Nếu thẻ và vé của bạn có chứa dữ liệu nhạy cảm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ trong Bảng điều khiển của Google Pay và Ví rồi yêu cầu cấp quyền truy cập. Nếu bạn không chắc liệu thẻ và vé của mình có chứa dữ liệu nhạy cảm hay không, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

  • Giấy tờ đủ điều kiện xác minh danh tính của bạn và chứng thực bạn là thực thể hợp lệ
  • URL đến biểu trưng của bạn
  • URL đến trang web của bạn

Bắt đầu

Sau khi bạn được phê duyệt phát hành thẻ và vé riêng tư chung, hãy bắt đầu triển khai để thêm thẻ và vé vào Google Wallet.

Bắt đầu