עבודה עם אסימוני אינטרנט מסוג JSON (JWT)

אסימוני אינטרנט מסוג JSON הם תקן מקובל בתחום להעברה מאובטחת של מידע כאובייקט JSON. כשמשתמשים ב-Google Wallet API, מקודדים את הפרטים של אובייקט הכרטיסים שבו רוצים להשתמש כדי ליצור מופע של כרטיס בפורמט JWT (שנקרא "jot"), ולאחר מכן שולחים את ה-JWT הזה בבקשה אל Google Wallet API.

אסימוני JWT נשמרים באופן מאובטח על ידי חתימה עליהם באמצעות סוד משותף, לפני שהם נשלחים אל Google Wallet API. אם השתמשת ב-API ל-REST של Google Wallet, סוד החתימה הוא מפתח חשבון השירות שלך ב-Google Cloud. אם אתה משתמש ב-Android SDK של Google Wallet, סוד החתימה הוא טביעת האצבע מסוג SHA-1 של האפליקציה שלך ל-Android.

קידוד כרטיס ב-JWT

כשיוצרים את ה-LoyaltyObject, צריך לעטוף אותו ב-JWT לא חתום עם המאפיין payload.LoyaltyObjects, כמו שמוצג בקטע הקוד הבא:

JSON

{
 "iss": "OWNER_EMAIL_ADDRESS",
 "aud": "google",
 "typ": "savetowallet",
 "iat": "UNIX_TIME",
 "origins": [],
 "payload": {
   "loyaltyObjects": [ NEW_OBJECT ]
 }
}

מידע נוסף על הפורמט הצפוי של אסימוני JWT זמין בחומר העזר של JWT.

חתימה על JWT

אסימוני JWT נשמרים באופן מאובטח על ידי חתימה עליהם באמצעות סוד משותף, לפני שהם נשלחים אל Google Wallet API. אם השתמשת ב-API ל-REST של Google Wallet, סוד החתימה הוא מפתח חשבון השירות שלך ב-Google Cloud. אם אתה משתמש ב-Android SDK של Google Wallet, סוד החתימה הוא טביעת האצבע מסוג SHA-1 של האפליקציה שלך ל-Android.

אינטרנט, אימייל ו-SMS

יש לחתום על ה-JWT באמצעות המפתח של חשבון השירות המשויך לחשבון השירות של Google Cloud שהענקת לו הרשאה במסוף העסקי של Google Wallet. ה-API של Google Wallet יאמת את ההצהרות האלה על ידי אימות של חתימת JWT.

חתימה על ה-JWT תפיק אסימון שאפשר להשתמש בו כדי ליצור קישור 'הוספה ל-Google Wallet' שאפשר להשתמש בו כדי להנפיק את הכרטיס למשתמש:

Java

כדי להתחיל בשילוב ב-Java, עיינו ב דוגמאות הקוד המלאות ב-GitHub.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * <p>When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to their wallet, the
 * pass class and object defined in the JWT are created. This allows you to create multiple pass
 * classes and objects in one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 * @return An "Add to Google Wallet" link.
 */
public String createJWTNewObjects(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyclass
 LoyaltyClass newClass =
   new LoyaltyClass()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setIssuerName("Issuer name")
     .setReviewStatus("UNDER_REVIEW")
     .setProgramName("Program name")
     .setProgramLogo(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Logo description"))));

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyobject
 LoyaltyObject newObject =
   new LoyaltyObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
         List.of(
             new TextModuleData()
                 .setHeader("Text module header")
                 .setBody("Text module body")
                 .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
         List.of(
             new ImageModuleData()
                 .setMainImage(
                     new Image()
                         .setSourceUri(
                             new ImageUri()
                                 .setUri(
                                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
                         .setContentDescription(
                             new LocalizedString()
                                 .setDefaultValue(
                                     new TranslatedString()
                                         .setLanguage("en-US")
                                         .setValue("Image module description"))))
                 .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
         List.of(
             new LatLongPoint()
                 .setLatitude(37.424015499999996)
                 .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setAccountId("Account ID")
     .setAccountName("Account name")
     .setLoyaltyPoints(
       new LoyaltyPoints()
         .setLabel("Points")
         .setBalance(new LoyaltyPointsBalance().setInt(800)));

 // Create the JWT as a HashMap object
 HashMap<String, Object> claims = new HashMap<String, Object>();
 claims.put("iss", ((ServiceAccountCredentials) credentials).getClientEmail());
 claims.put("aud", "google");
 claims.put("origins", List.of("www.example.com"));
 claims.put("typ", "savetowallet");

 // Create the Google Wallet payload and add to the JWT
 HashMap<String, Object> payload = new HashMap<String, Object>();
 payload.put("loyaltyClasses", List.of(newClass));
 payload.put("loyaltyObjects", List.of(newObject));
 claims.put("payload", payload);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 Algorithm algorithm =
   Algorithm.RSA256(
     null, (RSAPrivateKey) ((ServiceAccountCredentials) credentials).getPrivateKey());
 String token = JWT.create().withPayload(claims).sign(algorithm);

 System.out.println("Add to Google Wallet link");
 System.out.printf("https://pay.google.com/gp/v/save/%s%n", token);

 return String.format("https://pay.google.com/gp/v/save/%s", token);
}

PHP

כדי להתחיל בשילוב ב-PHP, עיינו ב דוגמאות הקוד המלאות ב-GitHub.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @return string An "Add to Google Wallet" link.
 */
public function createJwtNewObjects(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyclass
 $newClass = new LoyaltyClass([
  'id' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'issuerName' => 'Issuer name',
  'reviewStatus' => 'UNDER_REVIEW',
  'programName' => 'Program name',
  'programLogo' => new Image([
   'sourceUri' => new ImageUri([
    'uri' => 'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Logo description'
    ])
   ])
  ])
 ]);

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyobject
 $newObject = new LoyaltyObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Image([
   'sourceUri' => new ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new ImageModuleData([
    'mainImage' => new Image([
     'sourceUri' => new ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new LocalizedString([
      'defaultValue' => new TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'accountId' => 'Account ID',
  'accountName' => 'Account name',
  'loyaltyPoints' => new LoyaltyPoints([
   'balance' => new LoyaltyPointsBalance([
    'int' => 800
   ])
  ])
 ]);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 $serviceAccount = json_decode(file_get_contents($this->keyFilePath), true);

 // Create the JWT as an array of key/value pairs
 $claims = [
  'iss' => $serviceAccount['client_email'],
  'aud' => 'google',
  'origins' => ['www.example.com'],
  'typ' => 'savetowallet',
  'payload' => [
   'loyaltyClasses' => [
    $newClass
   ],
   'loyaltyObjects' => [
    $newObject
   ]
  ]
 ];

 $token = JWT::encode(
  $claims,
  $serviceAccount['private_key'],
  'RS256'
 );

 print "Add to Google Wallet link\n";
 print "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";

 return "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";
}

Python

כדי להתחיל בשילוב עם Python, עיינו ב דוגמאות הקוד המלאות ב-GitHub.

def create_jwt_new_objects(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
              object_suffix: str) -> str:
  """Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.

  When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
  their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
  created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
  one API call when the user saves the pass to their wallet.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    An "Add to Google Wallet" link.
  """

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyclass
  new_class = {
    'id': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'issuerName': 'Issuer name',
    'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
    'programName': 'Program name',
    'programLogo': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Logo description'
        }
      }
    }
  }

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'accountId': 'Account id',
    'accountName': 'Account name',
    'loyaltyPoints': {
      'label': 'Points',
      'balance': {
        'int': 800
      }
    }
  }

  # Create the JWT claims
  claims = {
    'iss': self.credentials.service_account_email,
    'aud': 'google',
    'origins': ['www.example.com'],
    'typ': 'savetowallet',
    'payload': {
      # The listed classes and objects will be created
      'loyaltyClasses': [new_class],
      'loyaltyObjects': [new_object]
    },
  }

  # The service account credentials are used to sign the JWT
  signer = crypt.RSASigner.from_service_account_file(self.key_file_path)
  token = jwt.encode(signer, claims).decode('utf-8')

  print('Add to Google Wallet link')
  print(f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}')

  return f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}'

C#

כדי להתחיל את השילוב ב-C#, עיינו ב דוגמאות הקוד המלאות ב-GitHub.

/// <summary>
/// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
/// <para />
/// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
/// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are created.
/// This allows you to create multiple pass classes and objects in one API
/// call when the user saves the pass to their wallet.
/// <para />
/// The Google Wallet C# library uses Newtonsoft.Json.JsonPropertyAttribute
/// to specify the property names when converting objects to JSON. The
/// Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject method will automatically
/// serialize the object with the right property names.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for the pass object.</param>
/// <returns>An "Add to Google Wallet" link.</returns>
public string CreateJWTNewObjects(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Ignore null values when serializing to/from JSON
 JsonSerializerSettings excludeNulls = new JsonSerializerSettings()
 {
  NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyclass
 LoyaltyClass newClass = new LoyaltyClass
 {
  Id = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  IssuerName = "Issuer name",
  ReviewStatus = "UNDER_REVIEW",
  ProgramName = "Program name",
  ProgramLogo = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Logo description"
    }
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyobject
 LoyaltyObject newObject = new LoyaltyObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  AccountId = "Account id",
  AccountName = "Account name",
  LoyaltyPoints = new LoyaltyPoints
  {
   Label = "Points",
   Balance = new LoyaltyPointsBalance
   {
    Int__ = 800
   }
  }
 };

 // Create JSON representations of the class and object
 JObject serializedClass = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newClass, excludeNulls));
 JObject serializedObject = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newObject, excludeNulls));

 // Create the JWT as a JSON object
 JObject jwtPayload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
 {
  iss = credentials.Id,
  aud = "google",
  origins = new List<string>
  {
   "www.example.com"
  },
  typ = "savetowallet",
  payload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
  {
   // The listed classes and objects will be created
   // when the user saves the pass to their wallet
   loyaltyClasses = new List<JObject>
   {
    serializedClass
   },
   loyaltyObjects = new List<JObject>
   {
    serializedObject
   }
  }))
 }));

 // Deserialize into a JwtPayload
 JwtPayload claims = JwtPayload.Deserialize(jwtPayload.ToString());

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 RsaSecurityKey key = new RsaSecurityKey(credentials.Key);
 SigningCredentials signingCredentials = new SigningCredentials(
   key, SecurityAlgorithms.RsaSha256);
 JwtSecurityToken jwt = new JwtSecurityToken(
   new JwtHeader(signingCredentials), claims);
 string token = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

 Console.WriteLine("Add to Google Wallet link");
 Console.WriteLine($"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}");

 return $"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}";
}

Node.js

כדי להתחיל את השילוב ב-Node, אפשר לעיין ב דוגמאות הקוד המלאות ב-GitHub.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} An "Add to Google Wallet" link.
 */
createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyclass
 let newClass = {
  'id': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'issuerName': 'Issuer name',
  'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
  'programName': 'Program name',
  'programLogo': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'http://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Logo description'
    }
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/loyalty-cards/rest/v1/loyaltyobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'accountId': 'Account id',
  'accountName': 'Account name',
  'loyaltyPoints': {
   'label': 'Points',
   'balance': {
    'int': 800
   }
  }
 };

 // Create the JWT claims
 let claims = {
  iss: this.credentials.client_email,
  aud: 'google',
  origins: ['www.example.com'],
  typ: 'savetowallet',
  payload: {
   // The listed classes and objects will be created
   loyaltyClasses: [newClass],
   loyaltyObjects: [newObject]
  }
 };

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 let token = jwt.sign(claims, this.credentials.private_key, { algorithm: 'RS256' });

 console.log('Add to Google Wallet link');
 console.log(`https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`);

 return `https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`;
}

Go

כדי להתחיל בשילוב ב-Go, אפשר לעיין בדוגמאות הקוד המלאות שלנו ב דוגמאות הקוד ב-GitHub.

// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
//
// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
// created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
// one API call when the user saves the pass to their wallet.
func (d *demoLoyalty) createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix string) {
	loyaltyObject := new(walletobjects.LoyaltyObject)
	loyaltyObject.Id = fmt.Sprintf("%s.%s", issuerId, objectSuffix+"_")
	loyaltyObject.ClassId = fmt.Sprintf("%s.%s", issuerId, classSuffix)
	loyaltyObject.AccountName = "Account name"
	loyaltyObject.AccountId = "Account id"
	loyaltyObject.State = "ACTIVE"

	loyaltyJson, _ := json.Marshal(loyaltyObject)
	var payload map[string]any
	json.Unmarshal([]byte(fmt.Sprintf(`
	{
		"loyaltyObjects": [%s]
	}
	`, loyaltyJson)), &payload)
	claims := jwt.MapClaims{
		"iss":   d.credentials.Email,
		"aud":   "google",
		"origins": []string{"www.example.com"},
		"typ":   "savetowallet",
		"payload": payload,
	}

	// The service account credentials are used to sign the JWT
	key, _ := jwt.ParseRSAPrivateKeyFromPEM(d.credentials.PrivateKey)
	token, _ := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims).SignedString(key)

	fmt.Println("Add to Google Wallet link for new objects")
	fmt.Println("https://pay.google.com/gp/v/save/" + token)
}

אפליקציות ל-Android

כשמתבצעת קריאה ל-method savePasses כדי להנפיק כרטיס למשתמש, ערכת Google Wallet Android SDK חותמת באופן אוטומטי על ה-JWT שלך באמצעות טביעת האצבע מסוג SHA-1 של חתימת האפליקציה שסיפקת במסוף העסקי של Google Wallet. לחלופין, אפשר גם להנפיק את הכרטיס באמצעות JWT שנחתם בעבר באמצעות השיטה savePassesJwt של Android SDK.

מידע נוסף זמין במאמר הנפקת כרטיסים באמצעות Android SDK.