Chạm thông minh là giao thức giao tiếp phạm vi gần thuộc quyền sở hữu riêng của Google để truyền dữ liệu giữa thiết bị di động và thiết bị đầu cuối NFC. Hướng dẫn này trình bày cách triển khai giao thức và chứng nhận cách triển khai của thiết bị đầu cuối. Bạn phải được chứng nhận để sử dụng giao thức này.