Method: spaces.members.patch

Cập nhật một gói thành viên. Ví dụ: hãy xem phần Cập nhật gói thành viên của người dùng trong một không gian.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{membership.name=spaces/*/members/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
membership.name

string

Tên tài nguyên của gói thành viên, do máy chủ chỉ định.

Định dạng spaces/{space}/members/{member}

Tham số truy vấn

Thông số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn của trường cần cập nhật. Hãy phân tách nhiều giá trị bằng dấu phẩy hoặc sử dụng * để cập nhật tất cả đường dẫn trường.

Đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • role
useAdminAccess

boolean

Khi true, phương thức này sẽ chạy bằng đặc quyền của quản trị viên Google Workspace của người dùng.

Người dùng gọi phải là quản trị viên Google Workspace có đặc quyền quản lý cuộc trò chuyện và không gian trên Chat.

Yêu cầu chat.admin.memberships phạm vi OAuth 2.0.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Membership.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Membership.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.