Xác thực và uỷ quyền cho các ứng dụng trong Chat cũng như các yêu cầu API Google Chat

Xác thực và uỷ quyền là các cơ chế dùng để xác minh danh tính và quyền truy cập vào các tài nguyên tương ứng. Tài liệu này trình bày cách hoạt động của tính năng xác thực và uỷ quyền đối với các ứng dụng trong Chat cũng như các yêu cầu API của Chat.

Tổng quan về quy trình

Sơ đồ sau đây cho thấy các bước xác thực và uỷ quyền cấp cao đối với Google Chat:

Các bước nâng cao để xác thực và uỷ quyền trong Google Chat
Hình 1. Các bước nâng cao để xác thực và uỷ quyền trong Google Chat.

 1. Định cấu hình một dự án Google Cloud, bật API Chat và định cấu hình ứng dụng Chat: Trong quá trình phát triển, bạn sẽ tạo một dự án Google Cloud. Trong dự án Google Cloud, bạn bật API Chat, định cấu hình ứng dụng Chat và thiết lập tính năng xác thực. Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết Phát triển trên Google WorkspaceTạo ứng dụng trong Chat.

 2. Call Chat API: Khi ứng dụng của bạn gọi Chat API, ứng dụng đó sẽ gửi thông tin xác thực đến Chat API. Nếu ứng dụng của bạn xác thực bằng tài khoản dịch vụ, thì thông tin xác thực sẽ được gửi dưới dạng một phần trong mã của ứng dụng. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu gọi API Chat bằng phương thức xác thực chưa được cấp của người dùng, thì ứng dụng sẽ nhắc người dùng đăng nhập.

 3. Yêu cầu tài nguyên: Ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập bằng các phạm vi mà bạn chỉ định trong khi thiết lập tính năng xác thực.

 4. Xin phép người dùng: Nếu ứng dụng của bạn xác thực với tư cách là người dùng, thì Google sẽ hiển thị màn hình xin phép bằng OAuth để người dùng có thể quyết định xem có cấp cho ứng dụng của bạn quyền truy cập vào dữ liệu được yêu cầu hay không. Việc xác thực bằng tài khoản dịch vụ không yêu cầu sự đồng ý của người dùng.

 5. Gửi yêu cầu được phê duyệt đối với tài nguyên: Nếu người dùng đồng ý với các phạm vi uỷ quyền, ứng dụng của bạn sẽ nhóm thông tin xác thực và các phạm vi được người dùng phê duyệt thành một yêu cầu. Yêu cầu được gửi đến máy chủ uỷ quyền của Google để lấy mã truy cập.

 6. Google trả về một mã truy cập: Mã truy cập chứa danh sách các phạm vi đã cấp. Nếu danh sách phạm vi được trả về hạn chế hơn phạm vi được yêu cầu, thì ứng dụng của bạn sẽ tắt mọi tính năng bị giới hạn theo mã thông báo.

 7. Truy cập vào tài nguyên được yêu cầu: Ứng dụng của bạn dùng mã truy cập từ Google để gọi API Chat và truy cập vào các tài nguyên của API Chat.

 8. Nhận mã làm mới (không bắt buộc): Nếu phải truy cập vào API Google Chat sau thời gian hoạt động của một mã truy cập duy nhất, thì ứng dụng có thể nhận được mã làm mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth 2.0 để truy cập các API của Google.

 9. Yêu cầu thêm tài nguyên: Nếu cần thêm quyền truy cập, ứng dụng của bạn sẽ yêu cầu người dùng cấp phạm vi mới, dẫn đến yêu cầu mới để lấy mã truy cập (bước 3-6).

Khi các ứng dụng trong Chat yêu cầu xác thực

Các ứng dụng trong Chat có thể gửi tin nhắn để phản hồi tương tác của người dùng hoặc gửi tin nhắn không đồng bộ. Họ cũng có thể thay mặt người dùng hoàn thành các thao tác, chẳng hạn như tạo phòng Chat hoặc lập danh sách mọi người trong phòng Chat.

Các ứng dụng trong Chat không yêu cầu xác thực để phản hồi hoạt động tương tác của người dùng, trừ phi ứng dụng Chat gọi Chat API hoặc một API khác của Google trong khi xử lý phản hồi.

Để gửi tin nhắn không đồng bộ hoặc thay mặt người dùng thực hiện thao tác, các ứng dụng trong Chat sẽ gửi yêu cầu RESTful đến Chat API. Yêu cầu này đòi hỏi việc xác thực và uỷ quyền.

Phản hồi cho tương tác của người dùng không yêu cầu xác thực

Các ứng dụng Google Chat không cần xác thực là người dùng hoặc ứng dụng Chat để nhận và phản hồi đồng bộ các sự kiện tương tác.

Các ứng dụng Google Chat nhận được các sự kiện tương tác bất cứ khi nào người dùng tương tác hoặc gọi một ứng dụng trong Chat, bao gồm những sự kiện sau:

 • Một người dùng gửi tin nhắn đến ứng dụng Chat.
 • Người dùng đề cập đến một ứng dụng trong Chat bằng @.
 • Người dùng gọi một trong các lệnh dấu gạch chéo của ứng dụng Chat.

Sơ đồ dưới đây cho thấy trình tự phản hồi yêu cầu giữa người dùng Chat và ứng dụng Chat:

Các sự kiện tương tác trong ứng dụng Chat không cần được cho phép
Hình 2. Các sự kiện tương tác với ứng dụng Chat không yêu cầu xác thực.

 1. Người dùng gửi tin nhắn đến ứng dụng Chat trong Google Chat.
 2. Google Chat sẽ chuyển tiếp tin nhắn đó đến ứng dụng.
 3. Ứng dụng nhận tin nhắn, xử lý và trả về phản hồi cho Google Chat.
 4. Google Chat hiển thị câu trả lời cho người dùng hoặc trong một không gian.

Trình tự này lặp lại cho mỗi sự kiện tương tác trong ứng dụng Chat.

Thông báo không đồng bộ yêu cầu xác thực

Tin nhắn không đồng bộ xảy ra khi ứng dụng Chat đưa ra yêu cầu đến API Chat. API này yêu cầu xác thực và uỷ quyền.

Bằng cách gọi API Chat, các ứng dụng trong Chat có thể đăng tin nhắn lên Google Chat hoặc hoàn thành công việc và truy cập vào dữ liệu thay mặt người dùng. Ví dụ: sau khi phát hiện sự cố ngừng dịch vụ của máy chủ, ứng dụng Chat có thể gọi Chat API để:

 • Tạo phòng Chat riêng để điều tra và khắc phục sự cố.
 • Thêm người khác vào phòng Chat.
 • Đăng thông báo lên phòng Chat để cung cấp thông tin chi tiết về sự cố.

Sơ đồ dưới đây cho thấy trình tự tin nhắn không đồng bộ giữa ứng dụng Chat và phòng Chat:

Yêu cầu xác thực cho các thông báo không đồng bộ
Hình 3. Các thông báo không đồng bộ yêu cầu xác thực.

 1. Một ứng dụng Chat tạo tin nhắn bằng cách gọi API Chat bằng phương thức spaces.messages.create và đưa thông tin đăng nhập của người dùng vào yêu cầu HTTP.
 2. Google Chat xác thực ứng dụng Chat bằng tài khoản dịch vụ hoặc thông tin đăng nhập của người dùng.
 3. Google Chat hiển thị tin nhắn của ứng dụng trong một phòng Chat được chỉ định.

Phạm vi của API Chat

Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth và chọn phạm vi để xác định thông tin nào sẽ hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng để bạn có thể phát hành vào lúc khác.

Để xác định cấp truy cập được cấp cho ứng dụng của mình, bạn cần xác định và khai báo phạm vi uỷ quyền. Phạm vi uỷ quyền là một chuỗi URI OAuth 2.0 chứa tên ứng dụng Google Workspace, loại dữ liệu mà ứng dụng truy cập và cấp truy cập.

Phạm vi không nhạy cảm

Mã phạm vi Nội dung mô tả
https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Phạm vi chat.bot chỉ hỗ trợ tài khoản dịch vụ. Bạn không thể xác thực bằng thông tin đăng nhập của người dùng hoặc uỷ quyền trên toàn miền ở phạm vi này.

Cho phép các ứng dụng trong Chat xem cuộc trò chuyện và gửi tin nhắn. Cấp quyền sử dụng tất cả tính năng dành cho ứng dụng trong Chat.

Phạm vi nhạy cảm

Mã phạm vi Nội dung mô tả
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces Tạo cuộc trò chuyện và không gian cũng như xem hoặc chỉnh sửa siêu dữ liệu (bao gồm cả chế độ cài đặt nhật ký và chế độ cài đặt quyền truy cập) trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create Tạo cuộc trò chuyện mới trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly Xem cuộc trò chuyện và không gian trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships Xem, thêm, cập nhật và xoá thành viên khỏi các cuộc trò chuyện trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app Thêm và xoá chính ứng dụng khỏi cuộc trò chuyện trong Google Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly Xem thành viên trong các cuộc trò chuyện trên Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create Soạn và gửi tin nhắn trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions Xem, thêm và xoá các biểu tượng cảm xúc đối với tin nhắn trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create Thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly Xem các lượt thể hiện cảm xúc đối với một tin nhắn trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate Xem và sửa đổi dấu thời gian đọc cuộc trò chuyện gần đây nhất trên Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly Xem thời gian đọc cuộc trò chuyện trên Chat lần gần đây nhất.
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly Xem cuộc trò chuyện và không gian do miền của quản trị viên sở hữu trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces Xem hoặc chỉnh sửa cuộc trò chuyện và không gian thuộc sở hữu của miền của quản trị viên trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships.readonly Xem thành viên và người quản lý trong các cuộc trò chuyện thuộc sở hữu của miền của quản trị viên trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships Xem, thêm, cập nhật và xoá thành viên cũng như người quản lý trong các cuộc trò chuyện thuộc miền của quản trị viên trong Chat.

Phạm vi bị hạn chế

Mã phạm vi Nội dung mô tả
https://www.googleapis.com/auth/chat.delete Xoá các cuộc trò chuyện và không gian, đồng thời xoá quyền truy cập vào các tệp có liên quan trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.import Nhập không gian, tin nhắn và thành viên vào Chat. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cho phép các ứng dụng trong Chat nhập dữ liệu
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages Xem, soạn, gửi, cập nhật và xoá tin nhắn, cũng như thêm, xem và xoá phản ứng đối với tin nhắn.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly Xem tin nhắn và lượt thể hiện cảm xúc trong Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.delete Xoá các cuộc trò chuyện và không gian thuộc sở hữu của miền của quản trị viên, đồng thời xoá quyền truy cập vào các tệp có liên quan trong Chat.

Các phạm vi trong các bảng trước cho biết độ nhạy cảm, theo các định nghĩa sau:

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ API nào khác của Google, bạn cũng có thể thêm các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin về các phạm vi API của Google, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth 2.0 để truy cập API Google.

Để tìm hiểu thêm về phạm vi cho API Google Workspace, hãy xem bài viết Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth và chọn phạm vi.

Các loại xác thực bắt buộc

Có 2 cách mà các ứng dụng trong Chat có thể xác thực và uỷ quyền bằng API Chat: thông tin đăng nhập của người dùng hoặc tài khoản dịch vụ.

Khi được cho phép thông tin đăng nhập của người dùng, ứng dụng Chat có thể truy cập vào dữ liệu người dùng và hoàn tất các thao tác thay mặt người dùng. Phạm vi OAuth chỉ định dữ liệu và hành động được uỷ quyền.

Với chế độ uỷ quyền ứng dụng, ứng dụng Chat sẽ truy cập vào API dưới dạng ứng dụng bằng thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ. Tính năng uỷ quyền ứng dụng luôn sử dụng phạm vi uỷ quyền chat.bot.

Khi quyết định loại thông tin xác thực cần sử dụng cho một yêu cầu API cụ thể, hãy lưu ý rằng một số phương thức API chỉ hỗ trợ một loại thông tin xác thực cụ thể. Nếu một phương thức API hỗ trợ cả hai thông tin xác thực, thì loại thông tin đăng nhập được dùng trong lệnh gọi sẽ ảnh hưởng đến kết quả được trả về:

 • Với tính năng uỷ quyền ứng dụng, các phương thức chỉ trả về tài nguyên mà ứng dụng có thể truy cập.
 • Khi có sự cho phép của người dùng, các phương thức chỉ trả về những tài nguyên mà người dùng có thể truy cập trong giao diện người dùng Chat.

Ví dụ: việc gọi phương thức ListSpaces có uỷ quyền ứng dụng sẽ trả về danh sách không gian mà ứng dụng là thành viên. Việc gọi ListSpaces có uỷ quyền của người dùng sẽ trả về danh sách không gian mà người dùng là thành viên. Trên thực tế, ứng dụng của bạn có thể sử dụng cả hai hình thức uỷ quyền khi gọi Chat API, tuỳ thuộc vào chức năng mà bạn muốn.

Đối với các lệnh gọi API Chat không đồng bộ

Bảng sau đây liệt kê các phương thức API Chat và phạm vi uỷ quyền được hỗ trợ:

Phương thức Có hỗ trợ xác thực người dùng Có hỗ trợ xác thực ứng dụng Phạm vi uỷ quyền được hỗ trợ
Không gian  
Tạo không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
 • chat.import
Thiết lập không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces.create
 • chat.spaces
Mua không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.spaces.readonly
Liệt kê không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Tìm kiếm không gian Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.spaces.readonly
Cập nhật không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces
 • chat.import
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.spaces
Xoá không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.delete
 • chat.import
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.delete
Hoàn tất quy trình nhập một không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.import
Tìm tin nhắn trực tiếp Với Xác thực người dùng:
 • chat.spaces.readonly
 • chat.spaces
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Thành viên  
Tạo thành viên Với Xác thực người dùng:
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.memberships
Đăng ký gói thành viên Với Xác thực người dùng:
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.memberships.readonly
Thành viên trong danh sách Với Xác thực người dùng:
 • chat.memberships.readonly
 • chat.memberships
 • chat.import
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.memberships.readonly
Xoá thành viên Với Xác thực người dùng:
 • chat.memberships
 • chat.memberships.app
 • chat.import
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.memberships
Cập nhật gói hội viên Với Xác thực người dùng:
 • chat.memberships
 • chat.import
Với tính năng Xác thực người dùng bằng đặc quyền của quản trị viên:
 • chat.admin.memberships
Tin nhắn  
Tạo thông báo Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Nhận tin nhắn Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Liệt kê tin nhắn Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
 • chat.import
Cập nhật tin nhắn Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages
 • chat.import
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Xoá thư Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages
 • chat.import
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Bày tỏ cảm xúc  
Tạo phản ứng Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.reactions.create
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
Liệt kê các biểu tượng cảm xúc Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
Xoá một lượt thể hiện cảm xúc Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages
 • chat.import
Nội dung nghe nhìn và tệp đính kèm  
Tải nội dung nghe nhìn lên dưới dạng tệp đính kèm Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.create
 • chat.messages
 • chat.import
Tải nội dung nghe nhìn xuống Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages
Với Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Nhận tệp đính kèm tin nhắn Với tính năng Xác thực ứng dụng:
 • chat.bot
Trạng thái đọc của người dùng
Lấy trạng thái đọc không gian của người dùng Với Xác thực người dùng:
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
Cập nhật trạng thái đọc không gian của người dùng Với Xác thực người dùng:
 • chat.users.readstate
Lấy trạng thái đã đọc chuỗi tin nhắn của người dùng Với Xác thực người dùng:
 • chat.users.readstate
 • chat.users.readstate.readonly
Sự kiện của không gian
Nhận sự kiện trên không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
Liệt kê các sự kiện của không gian Với Xác thực người dùng:
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly

Đối với sự kiện tương tác với ứng dụng Chat

Bảng sau đây liệt kê những cách phổ biến mà người dùng tương tác với các ứng dụng trong Chat và liệu quá trình xác thực là bắt buộc hay được hỗ trợ:

Trường hợp Không yêu cầu xác thực Có hỗ trợ xác thực người dùng Có hỗ trợ xác thực ứng dụng
Nhận tin nhắn từ:
Sự kiện tương tác với ứng dụng Chat
Lệnh gọi lại Apps Script
Google Cloud Pub/Sub
Trả lời tin nhắn:
Đồng bộ, sử dụng sự kiện tương tác với ứng dụng Chat
Đồng bộ, sử dụng giá trị trả về của lệnh gọi lại Apps Script
Gửi tin nhắn mới:
Với các webhook đến