Google Chat API

API Google Chat cho phép bạn tạo các ứng dụng trong Chat để tích hợp các dịch vụ của mình với Google Chat, cũng như quản lý các tài nguyên trong Chat, chẳng hạn như không gian, thành viên và tin nhắn.

Dịch vụ: chat.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://chat.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.media

Phương thức
download GET /v1/media/{resourceName=**}
Tải nội dung nghe nhìn xuống.
upload POST /v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
POST /upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
Tải tệp đính kèm lên.

Tài nguyên REST: v1.spaces

Phương thức
completeImport POST /v1/{name=spaces/*}:completeImport
Hoàn tất quy trình nhập không gian được chỉ định và hiển thị không gian đó cho người dùng.
create POST /v1/spaces
Tạo không gian được đặt tên.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*}
Xoá không gian được đặt tên.
findDirectMessage GET /v1/spaces:findDirectMessage
Trả về tin nhắn trực tiếp hiện có với người dùng đã chỉ định.
get GET /v1/{name=spaces/*}
Trả về thông tin chi tiết về một không gian.
list GET /v1/spaces
Liệt kê các không gian có thành viên của phương thức gọi.
patch PATCH /v1/{space.name=spaces/*}
Cập nhật một không gian.
search GET /v1/spaces:search
setup POST /v1/spaces:setup
Tạo không gian và thêm người dùng được chỉ định vào không gian đó.

Tài nguyên REST: v1.spaces.members

Phương thức
create POST /v1/{parent=spaces/*}/members
Tạo thành viên hoặc gói thành viên trong ứng dụng dành cho người dùng cho ứng dụng gọi.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/members/*}
Xoá gói thành viên.
get GET /v1/{name=spaces/*/members/*}
Trả về thông tin chi tiết về một gói thành viên.
list GET /v1/{parent=spaces/*}/members
Liệt kê thành viên trong một không gian.
patch PATCH /v1/{membership.name=spaces/*/members/*}
Cập nhật gói thành viên.

Tài nguyên REST: v1.spaces.messages

Phương thức
create POST /v1/{parent=spaces/*}/messages
Tạo tin nhắn trong phòng Google Chat.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/messages/*}
Xoá tin nhắn.
get GET /v1/{name=spaces/*/messages/*}
Trả về thông tin chi tiết về tin nhắn.
list GET /v1/{parent=spaces/*}/messages
Liệt kê tin nhắn trong không gian có người gọi, bao gồm cả tin nhắn từ các thành viên và không gian bị chặn.
patch PATCH /v1/{message.name=spaces/*/messages/*}
Cập nhật một tin nhắn.
update PUT /v1/{message.name=spaces/*/messages/*}
Cập nhật một tin nhắn.

Tài nguyên REST: v1.spaces.messages.attachments

Phương thức
get GET /v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}
Lấy siêu dữ liệu của tệp đính kèm tin nhắn.

Tài nguyên REST: v1.spaces.messages.reactions

Phương thức
create POST /v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions
Tạo một biểu tượng cảm xúc và thêm biểu tượng đó vào tin nhắn.
delete DELETE /v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}
Xoá lượt thể hiện cảm xúc với một tin nhắn.
list GET /v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions
Liệt kê các lượt bày tỏ cảm xúc với một tin nhắn.

Tài nguyên REST: v1.spaces.spaceEvents

Phương thức
get GET /v1/{name=spaces/*/spaceEvents/*}
Trả về một sự kiện từ một không gian Google Chat.
list GET /v1/{parent=spaces/*}/spaceEvents
Liệt kê sự kiện từ một phòng Google Chat.

Tài nguyên REST: v1.users.spaces

Phương thức
getSpaceReadState GET /v1/{name=users/*/spaces/*/spaceReadState}
Trả về thông tin chi tiết về trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc.
updateSpaceReadState PATCH /v1/{spaceReadState.name=users/*/spaces/*/spaceReadState}
Cập nhật trạng thái đọc của người dùng trong một không gian, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và tin nhắn chưa đọc.

Tài nguyên REST: v1.users.spaces.threads

Phương thức
getThreadReadState GET /v1/{name=users/*/spaces/*/threads/*/threadReadState}
Trả về thông tin chi tiết về trạng thái đã đọc của người dùng trong một chuỗi, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc.