Method: spaces.messages.delete

Xoá tin nhắn. Để biết ví dụ, hãy xem phần Xoá thư.

Cần phải xác thực. Hỗ trợ xác thực ứng dụngxác thực người dùng. Khi sử dụng tính năng xác thực ứng dụng, các yêu cầu chỉ có thể xoá tin nhắn do ứng dụng Chat tạo.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của thông báo.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}

Nếu đã đặt mã tuỳ chỉnh cho thông báo, bạn có thể sử dụng giá trị từ trường clientAssignedMessageId cho {message}. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Đặt tên cho tin nhắn.

Tham số truy vấn

Tham số
force

boolean

Khi true, việc xoá một tin nhắn cũng sẽ xoá các tin nhắn trả lời theo chuỗi của tin nhắn đó. Khi false, nếu một tin nhắn có tin nhắn trả lời theo chuỗi thì sẽ không xoá được.

Chỉ áp dụng khi xác thực với tư cách là người dùng. Không có tác dụng khi xác thực làm ứng dụng Chat.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.