Method: spaces.findDirectMessage

Trả về tin nhắn trực tiếp hiện có với người dùng đã chỉ định. Nếu không tìm thấy không gian tin nhắn trực tiếp, hàm trả về lỗi 404 NOT_FOUND. Ví dụ: xem phần Tìm tin nhắn trực tiếp.

Với tính năng xác thực người dùng, hệ thống sẽ trả về không gian thông báo trực tiếp giữa người dùng được chỉ định và người dùng được xác thực.

Với tính năng xác thực ứng dụng, tính năng này sẽ trả về không gian tin nhắn trực tiếp giữa người dùng được chỉ định và ứng dụng Chat đang gọi.

Yêu cầu xác thực người dùng hoặc xác thực ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/spaces:findDirectMessage

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của người dùng để tìm tin nhắn trực tiếp.

Định dạng: users/{user}, trong đó {user}id đối với người trong API People hoặc là id đối với người dùng trong API Directory. Ví dụ: nếu mã hồ sơ API People là 123456789, bạn có thể tìm tin nhắn trực tiếp với người đó bằng cách sử dụng users/123456789 làm name. Khi được xác thực với tư cách người dùng, bạn có thể sử dụng email làm bí danh cho {user}. Ví dụ: users/example@gmail.com, trong đó example@gmail.com là email của người dùng Google Chat.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.