Method: spaces.spaceEvents.get

Trả về một sự kiện từ phòng Google Chat. Tải trọng sự kiện chứa phiên bản gần đây nhất của tài nguyên đã thay đổi. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một sự kiện về một thông báo mới nhưng sau đó thông báo đó được cập nhật, thì máy chủ sẽ trả về tài nguyên Message đã cập nhật trong tải trọng sự kiện.

Yêu cầu xác thực người dùng. Để nhận một sự kiện, người dùng đã xác thực phải là thành viên của không gian.

Ví dụ: xem phần Xem thông tin chi tiết về một sự kiện từ một phòng Google Chat.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/spaceEvents/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của sự kiện trong không gian.

Định dạng spaces/{space}/spaceEvents/{spaceEvent}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SpaceEvent.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.