REST Resource: spaces.messages.reactions

Tài nguyên: Phản ứng

Lượt thể hiện cảm xúc với một tin nhắn.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "user": {
    object (User)
  },
  "emoji": {
    object (Emoji)
  }
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên của phản ứng.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

user

object (User)

Chỉ có đầu ra. Người dùng đã tạo biểu tượng cảm xúc.

emoji

object (Emoji)

Biểu tượng cảm xúc dùng trong biểu tượng cảm xúc.

Phương thức

create

Tạo một biểu tượng cảm xúc và thêm vào tin nhắn.

delete

Xoá lượt thể hiện cảm xúc với một tin nhắn.

list

Liệt kê các biểu tượng cảm xúc dành cho một tin nhắn.