Method: spaces.messages.reactions.create

Tạo một biểu tượng cảm xúc và thêm vào tin nhắn. Chỉ hỗ trợ biểu tượng cảm xúc unicode. Để xem ví dụ, hãy xem phần Thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn. Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tin nhắn dùng để tạo biểu tượng cảm xúc.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Reaction.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của Reaction.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.