Thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn

Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng phương thức create trên tài nguyên Reaction của API Google Chat để thêm một biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Tài nguyên Reaction đại diện cho biểu tượng cảm xúc mà mọi người có thể dùng để bày tỏ cảm xúc với tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Điều kiện tiên quyết

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip
 • Các thư viện ứng dụng mới nhất của Google dành cho Python. Để cài đặt hoặc cập nhật các trình mô phỏng, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Một dự án trên Google Cloud đã bật và định cấu hình API Google Chat. Để biết các bước, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Google Chat.
 • Đã định cấu hình uỷ quyền cho ứng dụng Chat. Để tạo phản ứng, bạn cần Xác thực người dùng với phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions hoặc chat.messages.

Thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn

Để tạo phản ứng cho một thông báo, hãy truyền nội dung sau vào yêu cầu:

 • Chỉ định phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions hoặc chat.messages.
 • Gọi phương thức create trên tài nguyên Reaction.
 • Đặt parent thành tên tài nguyên của thông báo để phản ứng.
 • Đặt body (nội dung yêu cầu) thành một thực thể của Reaction, trong đó trường unicode là biểu tượng cảm xúc tiêu chuẩn được biểu thị bằng một chuỗi Unicode.

Ví dụ sau đây thể hiện cảm xúc với một tin nhắn bằng biểu tượng cảm xúc 😀:

Python

 1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo một tệp có tên chat_reaction_create.py.
 2. Đưa mã sau vào chat_reaction_create.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().create(
  
      # The message to create a reaction to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE',
  
      # The reaction to the message.
      body = {
  
        'emoji': {
  
          # A standard emoji represented by a unicode string.
          'unicode': '😀'
        }
  
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reaction.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Trong mã, thay thế các nội dung sau:

  • SPACE: name của không gian đăng tin nhắn mà bạn có thể lấy từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian.

  • MESSAGE: tên thông báo mà bạn có thể nhận được từ nội dung phản hồi được trả về sau khi tạo thông báo không đồng bộ bằng API Chat, hoặc bằng tên tuỳ chỉnh được chỉ định cho thông báo khi tạo.

 4. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo và chạy mẫu:

  python3 chat_reaction_create.py
  

API Chat trả về một thực thể của Reaction cho biết thông tin chi tiết về phản ứng đã tạo.