Liệt kê các biểu tượng cảm xúc cho một tin nhắn

Phần hướng dẫn này giải thích cách sử dụng phương thức list trên tài nguyên Reaction của API Google Chat để liệt kê các phản ứng cho một tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Tài nguyên Reaction đại diện cho một biểu tượng cảm xúc mà mọi người có thể dùng để bày tỏ cảm xúc với một tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Điều kiện tiên quyết

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip
 • Các thư viện ứng dụng mới nhất của Google dành cho Python. Để cài đặt hoặc cập nhật các công cụ này, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh của bạn:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Một dự án trên Google Cloud đã bật và thiết lập API Google Chat. Để biết các bước, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Google Chat.
 • Việc uỷ quyền được định cấu hình cho ứng dụng Chat. Các phản ứng liệt kê yêu cầu Xác thực người dùng với phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly hoặc chat.messages.

Liệt kê lượt thể hiện cảm xúc

Để liệt kê các biểu tượng cảm xúc cho một tin nhắn, hãy chuyển nội dung sau vào yêu cầu:

 • Chỉ định phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly hoặc chat.messages.
 • Gọi [list method]/workspace(/chat/api/reference/rest/v1/spaces.messages.reactions/list) trên tài nguyên Reaction.

Ví dụ sau đây liệt kê các lượt bày tỏ cảm xúc dành cho một tin nhắn cụ thể:

Python

 1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo một tệp có tên chat_reactions_list.py.
 2. Đưa mã sau vào chat_reactions_list.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists reactions to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().list(
  
      # The message to list reactions to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE'
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reactions.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Trong mã, hãy thay thế các đoạn mã sau:

  • SPACE: tên không gian mà bạn có thể lấy từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của một không gian.
  • MESSAGE: tên thông báo mà bạn có thể lấy từ phần nội dung phản hồi được trả về sau khi tạo thông báo không đồng bộ bằng API Chat hoặc bằng tên tuỳ chỉnh được chỉ định cho thông báo khi tạo.
 4. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo và chạy mẫu:

  python3 chat_reactions_list.py
  

API Chat trả về một mảng phản ứng được phân trang.