Xoá một biểu tượng cảm xúc khỏi một tin nhắn

Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng phương thức delete trên tài nguyên Reaction của API Google Chat để xoá một lượt thể hiện cảm xúc khỏi một tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞. Khi bạn xoá một lượt thể hiện cảm xúc, tin nhắn đó sẽ không bị xoá.

Tài nguyên Reaction đại diện cho biểu tượng cảm xúc mà mọi người có thể dùng để bày tỏ cảm xúc với tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Điều kiện tiên quyết

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip
 • Các thư viện ứng dụng mới nhất của Google dành cho Python. Để cài đặt hoặc cập nhật các trình mô phỏng, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Một dự án trên Google Cloud đã bật và định cấu hình API Google Chat. Để biết các bước, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Google Chat.
 • Đã định cấu hình uỷ quyền cho ứng dụng Chat. Để xoá một phản ứng, bạn cần Xác thực người dùng với phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions hoặc chat.messages.

Xoá lượt thể hiện cảm xúc

Để xoá một lượt thể hiện cảm xúc khỏi tin nhắn, hãy truyền nội dung sau vào yêu cầu:

 • Chỉ định phạm vi uỷ quyền chat.messages.reactions hoặc chat.messages.
 • Gọi phương thức delete trên tài nguyên Reaction.
 • Đặt name thành tên tài nguyên của phản ứng cần xoá.

Ví dụ sau đây sẽ xoá biểu tượng bày tỏ cảm xúc 😀 khỏi một tin nhắn:

Python

 1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo một tệp có tên chat_reaction_delete.py.
 2. Đưa mã sau vào chat_reaction_delete.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then deletes a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().delete(
  
      # The reaction to delete.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      #
      # Replace REACTION with a reaction name.
      # Obtain the reaction name from the reaction resource of Chat API.
      name = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE/reactions/REACTION'
  
    ).execute()
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Trong mã, thay thế các nội dung sau:

  • SPACE: tên không gian mà bạn có thể lấy từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian.
  • MESSAGE: tên thông báo mà bạn có thể nhận được từ nội dung phản hồi được trả về sau khi tạo thông báo không đồng bộ bằng API Chat, hoặc bằng tên tuỳ chỉnh được chỉ định cho thông báo khi tạo.
  • REACTION: tên phản ứng mà bạn có thể lấy từ phương thức spaces.messages.reactions.list trong API Chat hoặc từ nội dung phản hồi được trả về sau khi tạo phản ứng không đồng bộ với API Chat.
 4. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo và chạy mẫu:

  python3 chat_reaction_delete.py
  

Nếu thành công, thì nội dung phản hồi sẽ trống, cho biết phản ứng đã bị xoá.