Method: spaces.messages.reactions.delete

Xoá lượt thể hiện cảm xúc với một tin nhắn. Chỉ hỗ trợ biểu tượng cảm xúc unicode. Để biết ví dụ, hãy xem phần Xoá một lượt thể hiện cảm xúc. Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của phản ứng cần xoá.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.