Method: spaces.messages.reactions.list

Liệt kê các biểu tượng cảm xúc dành cho một tin nhắn. Để xem ví dụ, hãy xem phần Liệt kê lượt thể hiện cảm xúc cho một tin nhắn. Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tin nhắn mà người dùng đã thể hiện cảm xúc.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}

Tham số truy vấn

Tham số
pageSize

integer

Không bắt buộc. Số lượt bày tỏ cảm xúc tối đa được trả về. Dịch vụ có thể trả về ít phản ứng hơn giá trị này. Nếu không chỉ định, giá trị mặc định là 25. Giá trị lớn nhất là 200; các giá trị trên 200 được đổi thành 200.

pageToken

string

Không bắt buộc. (Nếu tiếp tục từ truy vấn trước đó.)

Mã thông báo trang đã nhận được từ lệnh gọi phản ứng danh sách trước đó. Cung cấp URL này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, giá trị bộ lọc phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang. Việc chuyển một giá trị khác có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

filter

string

Không bắt buộc. Bộ lọc cụm từ tìm kiếm.

Bạn có thể lọc biểu tượng cảm xúc theo biểu tượng cảm xúc (emoji.unicode hoặc emoji.custom_emoji.uid) và người dùng (user.name).

Để lọc lượt thể hiện cảm xúc của nhiều biểu tượng cảm xúc hoặc người dùng, hãy kết hợp các trường tương tự với toán tử OR, chẳng hạn như emoji.unicode = "🙂" OR emoji.unicode = "👍"user.name = "users/AAAAAA" OR user.name = "users/BBBBBB".

Để lọc phản ứng theo biểu tượng cảm xúc và người dùng, hãy dùng toán tử AND, chẳng hạn như emoji.unicode = "🙂" AND user.name = "users/AAAAAA".

Nếu truy vấn của bạn sử dụng cả ANDOR, hãy nhóm chúng lại bằng dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: các truy vấn sau đây là hợp lệ:

user.name = "users/{user}"
emoji.unicode = "🙂"
emoji.custom_emoji.uid = "{uid}"
emoji.unicode = "🙂" OR emoji.unicode = "👍"
emoji.unicode = "🙂" OR emoji.custom_emoji.uid = "{uid}"
emoji.unicode = "🙂" AND user.name = "users/{user}"
(emoji.unicode = "🙂" OR emoji.custom_emoji.uid = "{uid}")
AND user.name = "users/{user}"

Các truy vấn sau không hợp lệ:

emoji.unicode = "🙂" AND emoji.unicode = "👍"
emoji.unicode = "🙂" AND emoji.custom_emoji.uid = "{uid}"
emoji.unicode = "🙂" OR user.name = "users/{user}"
emoji.unicode = "🙂" OR emoji.custom_emoji.uid = "{uid}" OR
user.name = "users/{user}"
emoji.unicode = "🙂" OR emoji.custom_emoji.uid = "{uid}"
AND user.name = "users/{user}"

Các truy vấn không hợp lệ bị máy chủ từ chối, có lỗi INVALID_ARGUMENT.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi yêu cầu thể hiện cảm xúc trên danh sách.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "reactions": [
  {
   object (Reaction)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Trường
reactions[]

object (Reaction)

Danh sách các lượt bày tỏ cảm xúc trên trang được yêu cầu (hoặc đầu tiên).

nextPageToken

string

Mã thông báo tiếp tục để truy xuất trang kết quả tiếp theo. Trang kết quả cuối cùng không có thông tin.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.