Method: media.upload

Tải tệp đính kèm lên. Để xem ví dụ, hãy xem bài viết Tải nội dung nghe nhìn lên dưới dạng tệp đính kèm. Yêu cầu xác thực người dùng.

Bạn có thể tải lên tệp đính kèm có kích thước tối đa 200 MB. Không hỗ trợ một số loại tệp nhất định. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Các loại tệp bị Google Chat chặn.

Yêu cầu HTTP

 • URI tải lên, đối với các yêu cầu tải nội dung nghe nhìn lên:
  POST https://chat.googleapis.com/upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
 • URI siêu dữ liệu đối với các yêu cầu chỉ siêu dữ liệu:
  POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của phòng Chat nơi bạn tải tệp đính kèm lên. Định dạng "spaces/{space}".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "filename": string
}
Trường
filename

string

Bắt buộc. Tên tệp của tệp đính kèm, bao gồm cả đuôi tệp.

Nội dung phản hồi

Phản hồi về việc tải tệp đính kèm lên.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "attachmentDataRef": {
  object (AttachmentDataRef)
 }
}
Trường
attachmentDataRef

object (AttachmentDataRef)

Tham chiếu đến tệp đính kèm đã tải lên.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.