Method: spaces.messages.attachments.get

Lấy siêu dữ liệu của tệp đính kèm tin nhắn. Dữ liệu tệp đính kèm được tìm nạp bằng API nội dung đa phương tiện. Để biết ví dụ: hãy xem phần Lấy siêu dữ liệu về tệp đính kèm thư. Cần phải xác thực ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của tệp đính kèm, ở dạng spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment}.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Attachment.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.