Method: media.download

Tải tệp phương tiện đã tải lên nhưng không tải tệp từ Google Drive xuống. Tải xuống được hỗ trợ trên URI /v1/media/{+name}?alt=media. Để xuất các byte từ tệp trên Google Drive, hãy xem phương thức files.export trong Google Drive.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
resourceName

string

Tên của nội dung nghe nhìn mà bạn đang tải xuống. Để biết thêm thông tin, hãy xem spaces.messages.attachments.attachmentDataRef.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung tệp dưới dạng byte.

Để chỉ tải một phần của tệp xuống, hãy sử dụng tiêu đề Rangephạm vi byte. Ví dụ: Range: bytes=500-999.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.