REST Resource: users.spaces.threads

Tài nguyên: ThreadReadState

Trạng thái đã đọc của người dùng trong một chuỗi, được dùng để xác định thư đã đọc và chưa đọc.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên của trạng thái đọc luồng.

Định dạng users/{user}/spaces/{space}/threads/{thread}/threadReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

Thời điểm cập nhật trạng thái đọc chuỗi thư của người dùng. Thường thì chỉ số này tương ứng với dấu thời gian của tin nhắn đọc gần đây nhất trong một chuỗi.

Phương thức

getThreadReadState

Trả về thông tin chi tiết về trạng thái đã đọc của người dùng trong một chuỗi, dùng để xác định thư đã đọc và chưa đọc.