Method: spaces.create

Tạo một không gian được đặt tên. Không hỗ trợ không gian được nhóm theo chủ đề. Để xem ví dụ, hãy xem bài viết Tạo không gian.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ALREADY_EXISTS khi tạo không gian, hãy thử một displayName khác. Một không gian hiện tại trong tổ chức Google Workspace có thể đã sử dụng tên hiển thị này.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
requestId

string

Không bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất cho yêu cầu này. Bạn nên dùng một mã nhận dạng duy nhất (UUID) ngẫu nhiên. Việc chỉ định mã yêu cầu hiện có sẽ trả về không gian được tạo bằng mã đó thay vì tạo không gian mới. Việc chỉ định một mã yêu cầu hiện có từ cùng một ứng dụng Chat với một người dùng đã xác thực khác sẽ trả về một lỗi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Space.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.