Method: users.spaces.updateSpaceReadState

Cập nhật trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian. Trạng thái này dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc. Ví dụ: xem phần Cập nhật trạng thái đọc không gian của người dùng.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{spaceReadState.name=users/*/spaces/*/spaceReadState}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
spaceReadState.name

string

Tên tài nguyên của trạng thái đọc không gian.

Định dạng users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

Tham số truy vấn

Thông số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn trường cần cập nhật. Các đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • lastReadTime

Khi lastReadTime xuất hiện trước thời gian tạo thông báo mới nhất, không gian sẽ có trạng thái là chưa đọc trong giao diện người dùng.

Để đánh dấu không gian là đã đọc, hãy đặt lastReadTime thành bất kỳ giá trị nào muộn hơn (lớn hơn) thời gian tạo tin nhắn gần đây nhất. lastReadTime bị buộc phải khớp với thời gian tạo thông báo mới nhất. Xin lưu ý rằng trạng thái đọc không gian chỉ ảnh hưởng đến trạng thái đã đọc của tin nhắn xuất hiện trong cuộc trò chuyện cấp cao nhất của không gian. Dấu thời gian này không ảnh hưởng đến các câu trả lời trong chuỗi mà thay vào đó, phụ thuộc vào trạng thái đọc chuỗi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của SpaceReadState.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SpaceReadState.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.