Method: spaces.completeImport

Hoàn tất quy trình nhập không gian được chỉ định và hiển thị không gian đó cho người dùng. Yêu cầu xác thực ứng dụng và uỷ quyền trên toàn miền. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cho phép ứng dụng Google Chat nhập dữ liệu.

Yêu cầu HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của không gian chế độ nhập.

Định dạng spaces/{space}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Tin nhắn phản hồi để hoàn tất quá trình nhập một không gian.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
Trường
space

object (Space)

Không gian cho chế độ nhập.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.