Cho phép ứng dụng Google Chat nhập dữ liệu

Với API Google Chat, các ứng dụng có thể nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat bằng cách sử dụng không gian theo chế độ nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhập dữ liệu tin nhắn vào Google Chat từ một dịch vụ khác.

Để đọc và ghi tài nguyên trong không gian ở chế độ nhập, bạn phải xác thực các ứng dụng trong Chat bằng tài khoản dịch vụ. Cấp cho tài khoản dịch vụ phạm vi uỷ quyền API Chat sau đây theo cách của quản trị viên: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Chỉ quản trị viên miền Google Workspace mới có thể cấp phạm vi OAuth này cho các tài khoản dịch vụ thông qua tính năng uỷ quyền trên toàn miền. Mọi miền mà ứng dụng Chat tạo không gian ở chế độ nhập đều phải có phạm vi OAuth này. Sau khi tài khoản dịch vụ đã được uỷ quyền trên toàn miền cho phạm vi này, các ứng dụng trong Chat có thể truy cập vào không gian ở chế độ nhập bằng cách mạo danh tài khoản người dùng.

Trong một số trường hợp, tài khoản người dùng để mạo danh có thể không còn hoạt động. Trong những trường hợp này, ứng dụng Chat có thể sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ làm phương án dự phòng. Ví dụ: nếu bạn xoá một tài khoản người dùng đã được dùng trong quá trình tạo tin nhắn, thì ứng dụng Chat có thể sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ của chính họ để tạo tin nhắn có chứa cùng nội dung. Các ứng dụng trong Chat có thể truy cập vào không gian ở chế độ nhập dưới dạng ứng dụng bằng thông tin xác thực tài khoản dịch vụ có phạm vi OAuth sau: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Không cần phạm vi API Google Chat khác khi nhập tài nguyên vào không gian chế độ nhập. Các ứng dụng trong Chat chỉ có thể nhập nội dung vào không gian ở chế độ nhập mà chúng tạo, chứ không thể nhập vào không gian ở chế độ nhập do các ứng dụng khác tạo.

Bảng sau đây liệt kê các phương thức tài nguyên mà ứng dụng Chat có thể gọi trong không gian có chế độ nhập, cũng như loại phương thức xác thực mà các ứng dụng này hỗ trợ:

Phương thức tài nguyên

Có hỗ trợ nhập vai người dùng

Thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ được hỗ trợ

spaces.create

Không

spaces.get

Không

spaces.update

Không

spaces.delete

Không

spaces.completeImport

Không

spaces.messages.create

spaces.messages.delete

spaces.messages.get

Không

spaces.messages.list

Không

spaces.messages.update

spaces.messages.reactions.create

Không

spaces.messages.reactions.delete

Không

spaces.members.create

Không

spaces.members.delete

Không

spaces.members.list

Không

media.upload

Không