Method: spaces.messages.get

Trả về thông tin chi tiết về một tin nhắn. Để xem ví dụ, hãy xem phần Xem thông tin chi tiết về một tin nhắn.

Cần phải xác thực. Hỗ trợ xác thực ứng dụngxác thực người dùng.

Lưu ý: Có thể trả về tin nhắn từ một thành viên hoặc không gian bị chặn.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của thông báo.

Định dạng spaces/{space}/messages/{message}

Nếu đã đặt mã tuỳ chỉnh cho thông báo, bạn có thể sử dụng giá trị từ trường clientAssignedMessageId cho {message}. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Đặt tên cho tin nhắn.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Message.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.