Method: users.spaces.getSpaceReadState

Trả về thông tin chi tiết về trạng thái đã đọc của người dùng trong một không gian, dùng để xác định tin nhắn đã đọc và chưa đọc. Ví dụ: xem Nhận thông tin chi tiết về trạng thái đọc không gian của người dùng.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=users/*/spaces/*/spaceReadState}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của trạng thái đọc không gian cần truy xuất.

Chỉ hỗ trợ nhận trạng thái đọc của người dùng đang gọi.

Để tham chiếu đến người dùng gọi, hãy đặt một trong các tuỳ chọn sau:

  • Bí danh me. Ví dụ: users/me/spaces/{space}/spaceReadState.

  • Địa chỉ email Workspace của họ. Ví dụ: users/user@example.com/spaces/{space}/spaceReadState.

  • Mã nhận dạng người dùng của họ. Ví dụ: users/123456789/spaces/{space}/spaceReadState.

Định dạng: users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SpaceReadState.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.