Method: spaces.search

Trả về danh sách không gian dựa trên nội dung tìm kiếm của người dùng. Yêu cầu xác thực người dùng. Người dùng phải là quản trị viên của tổ chức Google Workspace. Trong yêu cầu, hãy đặt useAdminAccess thành true.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/spaces:search

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
useAdminAccess

boolean

Khi true, phương thức này sẽ chạy bằng đặc quyền của quản trị viên Google Workspace của người dùng.

Người dùng gọi điện phải là quản trị viên Google Workspace có đặc quyền quản lý cuộc trò chuyện và không gian trên Chat.

Yêu cầu phải có phạm vi OAuth 2.0 chat.admin.spaces.readonly hoặc chat.admin.spaces.

Phương thức này hiện chỉ hỗ trợ quyền quản trị nên chỉ true được chấp nhận cho trường này.

pageSize

integer

Số lượng dấu cách tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này.

Nếu không chỉ định thì hệ thống sẽ trả về tối đa 100 dấu cách.

Giá trị tối đa là 1000. Nếu bạn sử dụng một giá trị lớn hơn 1000 thì giá trị này sẽ tự động thay đổi thành 1000.

pageToken

string

Mã thông báo, nhận được từ lệnh gọi không gian tìm kiếm trước đó. Cung cấp tham số này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang. Việc chuyển các giá trị khác nhau cho các tham số khác có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

query

string

Bắt buộc. Cụm từ tìm kiếm.

Bạn có thể tìm kiếm bằng các tham số sau: – createTimecustomerdisplayNameexternalUserAllowedlastActiveTimespaceHistoryStatespaceType

createTimelastActiveTime chấp nhận dấu thời gian ở định dạng RFC-3339 và các toán tử so sánh được hỗ trợ là: =, <, >, <=, >=.

customer là giá trị bắt buộc và được dùng để cho biết khách hàng nào cần tìm nạp không gian. customers/my_customer là giá trị duy nhất được hỗ trợ.

displayName chỉ chấp nhận toán tử HAS (:). Văn bản cần so khớp đầu tiên được mã hoá thành mã thông báo. Mỗi mã thông báo được so khớp bằng tiền tố, không phân biệt chữ hoa chữ thường và độc lập dưới dạng chuỗi con ở vị trí bất kỳ trong displayName của không gian. Ví dụ: Fun Eve khớp với Fun event hoặc The evening was fun nhưng không khớp với notFun event hay even.

externalUserAllowed chấp nhận true hoặc false.

spaceHistoryState chỉ chấp nhận các giá trị từ trường historyState của tài nguyên space.

spaceType là bắt buộc và giá trị hợp lệ duy nhất là SPACE.

Trên các trường khác nhau, chỉ hỗ trợ toán tử AND. Ví dụ hợp lệ là spaceType = "SPACE" AND displayName:"Hello" và ví dụ không hợp lệ là spaceType = "SPACE" OR displayName:"Hello".

Trong cùng một trường, spaceType không hỗ trợ toán tử AND hoặc OR. displayName, "spaceLịch sửState" và "externalUserAllowed" chỉ hỗ trợ các toán tử OR. lastActiveTimecreateTime hỗ trợ cả toán tử ANDOR. Bạn chỉ có thể dùng AND để biểu thị một khoảng thời gian, chẳng hạn như lastActiveTime < "2022-01-01T00:00:00+00:00" AND lastActiveTime > "2023-01-01T00:00:00+00:00".

Các truy vấn mẫu sau đây hợp lệ:

customer = "customers/my_customer" AND spaceType = "SPACE"

customer = "customers/my_customer" AND spaceType = "SPACE" AND
displayName:"Hello World"

customer = "customers/my_customer" AND spaceType = "SPACE" AND
(lastActiveTime < "2020-01-01T00:00:00+00:00" OR lastActiveTime >
"2022-01-01T00:00:00+00:00")

customer = "customers/my_customer" AND spaceType = "SPACE" AND
(displayName:"Hello World" OR displayName:"Fun event") AND
(lastActiveTime > "2020-01-01T00:00:00+00:00" AND lastActiveTime <
"2022-01-01T00:00:00+00:00")

customer = "customers/my_customer" AND spaceType = "SPACE" AND
(createTime > "2019-01-01T00:00:00+00:00" AND createTime <
"2020-01-01T00:00:00+00:00") AND (externalUserAllowed = "true") AND
(spaceHistoryState = "HISTORY_ON" OR spaceHistoryState = "HISTORY_OFF")
orderBy

string

Không bắt buộc. Cách sắp xếp danh sách không gian.

Các thuộc tính được hỗ trợ để sắp xếp là:

 • membershipCount.joined_direct_human_user_count – Cho biết số lượng người dùng đã trực tiếp tham gia một không gian.
 • lastActiveTime — Cho biết thời điểm thêm mục đủ điều kiện gần đây nhất vào bất kỳ chủ đề nào trên không gian này.
 • createTime — Cho biết thời gian tạo không gian.

Giá trị thao tác sắp xếp hợp lệ là:

 • ASC để tăng dần. Giá trị mặc định.

 • DESC để giảm dần.

Cú pháp được hỗ trợ là:

 • membershipCount.joined_direct_human_user_count DESC
 • membershipCount.joined_direct_human_user_count ASC
 • lastActiveTime DESC
 • lastActiveTime ASC
 • createTime DESC
 • createTime ASC

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi bằng danh sách các không gian tương ứng với yêu cầu về không gian tìm kiếm.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "spaces": [
  {
   object (Space)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "totalSize": integer
}
Trường
spaces[]

object (Space)

Một trang chứa các không gian được yêu cầu.

nextPageToken

string

Mã thông báo có thể được dùng để truy xuất trang tiếp theo. Nếu trường này trống thì không có trang nào tiếp theo.

totalSize

integer

Tổng số không gian khớp với cụm từ tìm kiếm trên tất cả các trang. Nếu kết quả có hơn 10.000 dấu cách, thì đây là giá trị ước tính.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.