Method: spaces.patch

Cập nhật một không gian. Để biết ví dụ, hãy xem phần Cập nhật một không gian.

Nếu bạn đang cập nhật trường displayName và nhận được thông báo lỗi ALREADY_EXISTS, hãy thử dùng một tên hiển thị khác. Một không gian hiện có trong tổ chức trên Google Workspace có thể đã sử dụng tên hiển thị này.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{space.name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
space.name

string

Tên tài nguyên của không gian.

Định dạng spaces/{space}

Tham số truy vấn

Tham số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn trường đã cập nhật, được phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều đường dẫn.

Bạn có thể cập nhật các trường sau đây cho một không gian:

  • spaceDetails

  • displayName: Chỉ hỗ trợ cập nhật tên hiển thị cho các không gian có trường spaceTypeSPACE. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ALREADY_EXISTS, hãy thử một giá trị khác. Một không gian hiện có trong tổ chức trên Google Workspace có thể đã sử dụng tên hiển thị này.

  • spaceType: Chỉ hỗ trợ thay đổi loại không gian GROUP_CHAT thành SPACE. Đưa displayName cùng với spaceType vào mặt nạ cập nhật và đảm bảo không gian được chỉ định có tên hiển thị không được để trống và có kiểu không gian SPACE. Bạn không bắt buộc phải thêm mặt nạ spaceType và loại SPACE vào không gian được chỉ định khi cập nhật tên hiển thị nếu không gian hiện có đã có loại SPACE. Việc cố gắng cập nhật loại không gian theo cách khác sẽ dẫn đến lỗi đối số không hợp lệ. spaceType không được hỗ trợ quyền quản trị.

  • spaceHistoryState: Cập nhật chế độ cài đặt nhật ký của không gian bằng cách bật hoặc tắt nhật ký của không gian. Chỉ được hỗ trợ nếu chế độ cài đặt nhật ký được bật cho tổ chức Google Workspace. Để cập nhật trạng thái nhật ký của không gian, bạn phải bỏ qua tất cả mặt nạ trường khác trong yêu cầu. spaceHistoryState không được hỗ trợ quyền quản trị.

  • accessSettings.audience: Cập nhật chế độ cài đặt quyền truy cập về những người có thể khám phá không gian, tham gia không gian và xem trước tin nhắn trong không gian có tên, trong đó trường spaceTypeSPACE. Nếu không gian hiện có có đối tượng mục tiêu, bạn có thể xoá đối tượng và hạn chế quyền truy cập vào không gian bằng cách bỏ qua một giá trị cho mặt nạ trường này. Để cập nhật chế độ cài đặt quyền truy cập cho một không gian, người dùng xác thực phải là người quản lý không gian và bỏ qua tất cả các mặt nạ trường khác trong yêu cầu của bạn. Bạn không thể cập nhật trường này nếu không gian đang ở chế độ nhập. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Đặt không gian có thể tìm thấy cho những người dùng cụ thể. accessSettings.audience không được hỗ trợ quyền quản trị.

  • Bản dùng thử cho nhà phát triển: Hỗ trợ thay đổi chế độ cài đặt quyền của không gian, các đường dẫn trường được hỗ trợ bao gồm: permissionSettings.manage_members_and_groups, permissionSettings.modify_space_details, permissionSettings.toggle_history, permissionSettings.use_at_mention_all, permissionSettings.manage_apps, permissionSettings.manage_webhooks, permissionSettings.reply_messages (Cảnh báo: loại trừ lẫn nhau với tất cả các đường dẫn trường cài đặt không cấp quyền khác). permissionSettings không được hỗ trợ quyền quản trị.

useAdminAccess

boolean

Khi true, phương thức này sẽ chạy bằng đặc quyền của quản trị viên Google Workspace của người dùng.

Người dùng gọi phải là quản trị viên Google Workspace có đặc quyền quản lý cuộc trò chuyện và không gian trên Chat.

Yêu cầu chat.admin.spaces phạm vi OAuth 2.0.

Một số giá trị FieldMask không được hỗ trợ bằng quyền quản trị. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem nội dung mô tả về updateMask.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Space.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.